Header ad

قبولی های مهندسی عمران – سال۹۳ رشته ریاضی

۹۷۰x90

قبولی های مهندسی عمران – سال۹۴ رشته ریاضی- منبع: کانون فرهنگی آموزش

نام دانشگاه میانه تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون
منطقه ۱
چارک پایین رتبه قبولی های کانون
منطقه ۲
چارک پایین رتبه قبولی های کانون
منطقه ۳
دانشگاه صنعتی شریف – تهران
۷۴۳۸ ۲۲۴ ۲۳۱ ۱۱۲
دانشگاه تهران
۷۱۰۰ ۴۴۰ ۴۵۹ ۱۵۵
دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
۶۹۴۷ ۶۲۶ ۶۳۴ ۱۹۰
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
۶۷۴۴ ۸۹۲ ۷۱۴
دانشگاه فردوسی – مشهد
۶۶۲۱ ۱۲۳۳ ۹۲۳ ۵۰۵
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
۶۶۰۲ ۱۳۰۰ ۱۰۴۵
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۶۵۳۹ ۱۵۳۴ ۱۲۶۲ ۳۹۰
دانشگاه صنعتی اصفهان
۶۴۹۰ ۱۵۶۱ ۱۱۶۹
دانشگاه شیراز
۶۴۷۱ ۱۷۳۰ ۱۳۵۰ ۶۸۰
دانشگاه تهران
۶۴۵۹ ۱۳۰۸ ۱۲۷۶ ۴۱۵
دانشگاه تبریز
۶۳۷۰ ۲۴۴۳ ۱۹۷۵ ۳۷۸
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین
۶۲۶۹ ۲۵۷۰
دانشگاه الزهرا(س) – تهران
۶۱۶۰ ۲۰۶۵ ۱۹۹۴
دانشگاه خوارزمی تهران
۶۱۶۰ ۲۰۰۹ ۱۷۲۵
دانشگاه اصفهان
۶۱۲۵ ۲۲۵۰ ۱۷۷۱
دانشگاه شاهد – تهران
۶۱۲۲ ۲۵۵۵
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
۶۰۸۷ ۱۸۲۶ ۱۶۹۰ ۶۱۲
دانشگاه شهید باهنر – کرمان
۶۰۱۷ ۲۶۲۶ ۱۳۹۴
دانشگاه صنعتی بابل
۵۹۶۵ ۳۵۳۳ ۲۲۶۹ ۱۱۸۷
دانشگاه تبریز
۵۹۵۶ ۳۹۲۱ ۲۹۸۲ ۱۰۰۰
دانشگاه بوعلی سینا – همدان
۵۹۳۴ ۳۴۹۴ ۲۴۶۵ ۷۷۶
دانشگاه زنجان
۵۹۳۳ ۳۳۹۶
دانشگاه سمنان
۵۹۱۸ ۴۵۸۴ ۲۸۴۷
دانشگاه صنعتی قم
۵۹۱۷ ۴۰۹۸ ۲۹۰۵
دانشگاه یزد
۵۸۷۶ ۴۳۸۹ ۲۸۹۰ ۸۵۳
دانشگاه کاشان
۵۸۶۳ ۴۵۸۸ ۳۰۸۷
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۵۸۳۵ ۲۴۳۴ ۳۱۲۸ ۱۳۸۲
دانشگاه تبریز
۵۸۳۵ ۵۵۶۸ ۳۶۸۱ ۷۹۱
دانشگاه گیلان – رشت
۵۸۲۶ ۴۲۸۶ ۳۶۳۱ ۷۶۵
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران
۵۸۱۴ ۳۴۱۰ ۵۴۹۸ ۲۵۸۰
دانشگاه اراک
۵۷۹۶ ۶۰۸۷ ۴۱۱۱
دانشگاه قم
۵۷۴۹ ۶۳۳۲ ۴۶۹۳
دانشگاه صنعتی شریف – تهران – پردیس خودگردان
۵۷۰۹ ۵۲۴۷ ۱۳۹۵۳
دانشگاه اصفهان
۵۷۰۲ ۳۴۹۴ ۲۳۶۸ ۱۱۷۷
دانشگاه کردستان – سنندج
۵۶۹۹ ۶۰۰۴ ۱۷۳۵
دانشگاه بوعلی سینا – همدان
۵۶۷۴ ۶۵۰۵ ۴۷۲۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – پردیس خودگردان
۵۶۵۱ ۵۲۷۰ ۱۳۲۳۹
دانشگاه تبریز
۵۶۴۶ ۴۹۰۱
دانشگاه ارومیه
۵۶۴۵ ۶۱۷۹ ۱۵۴۸
دانشگاه مازندران – بابلسر
۵۶۳۵ ۵۹۸۷ ۴۲۶۷
دانشگاه شهید چمران اهواز
۵۶۰۶ ۶۲۶۷ ۴۷۱۶ ۱۲۱۴
دانشگاه صنعتی بابل
۵۵۹۵ ۵۳۳۷ ۵۳۹۹ ۳۲۲۶
دانشگاه صنعتی قم
۵۵۷۶ ۴۷۱۰ ۳۷۲۲
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران
۵۵۶۶ ۵۱۵۶ ۴۴۳۳
دانشگاه بیرجند
۵۵۵۶ ۷۳۵۳ ۵۶۱۰ ۱۴۰۵
موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین – تهران
۵۵۳۷ ۶۷۷۴ ۱۲۶۸۰ ۴۸۷۳
دانشگاه گیلان – رشت
۵۵۳۵ ۸۳۳۸ ۵۵۶۵ ۱۵۵۵
دانشگاه شهید باهنر – کرمان
۵۵۳۳ ۵۲۹۸ ۳۶۱۰
دانشگاه تبریز
۵۴۹۲ ۶۱۳۳
دانشگاه شهید چمران اهواز
۵۴۸۳ ۵۷۳۵
دانشگاه شاهرود
۵۴۸۱ ۶۶۶۰ ۴۵۴۹
دانشگاه شهرکرد
۵۴۴۷ ۵۳۵۲ ۵۶۵۰
دانشگاه زنجان
۵۴۳۷ ۶۵۵۳
دانشکده فنی ومهندسی گرمسار
۵۴۳۷ ۷۵۳۲ ۷۶۸۳ ۳۱۸۷
دانشگاه رازی کرمانشاه
۵۴۱۰ ۷۶۷۱ ۶۶۷۵ ۱۵۶۳
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر
۵۴۰۶ ۷۲۴۲ ۶۹۶۶ ۲۹۰۲
دانشگاه کاشان
۵۴۰۴ ۷۱۴۵ ۵۲۰۳
دانشگاه اردکان
۵۳۶۶ ۷۲۳۳ ۶۱۸۶
دانشگاه صنعتی اراک
۵۳۵۳ ۸۳۶۷ ۶۸۲۶ ۳۰۹۸
دانشگاه تفرش
۵۳۵۰ ۸۳۵۱ ۶۶۴۹
دانشگاه تبریز
۵۳۵۰ ۷۷۸۵
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز
۵۳۴۸ ۷۹۷۸ ۷۸۳۳ ۲۲۳۲
دانشگاه ارومیه
۵۳۳۵ ۸۱۶۰
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار
۵۳۳۲ ۷۸۰۱ ۶۵۴۲
موسسه غیرانتفاعی سجاد – مشهد
۵۳۲۸ ۶۴۸۵ ۱۷۶۵۸ ۸۱۴۹
آموزشکده محیط زیست کرج- سازمان حفاظت محیط
۵۳۱۸ ۴۹۴۰ ۷۳۵۱
دانشگاه گلستان – گرگان
۵۳۱۲ ۷۳۸۸ ۲۰۶۸
دانشگاه گلستان – گرگان
۵۳۱۱ ۱۰۴۹۲ ۳۰۸۱
موسسه غیرانتفاعی آل طه – تهران
۵۲۹۳ ۸۵۱۳ ۱۴۴۰۶ ۷۷۰۳
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
۵۲۸۹ ۹۲۷۷ ۷۷۸۴
دانشگاه سمنان
۵۲۸۱ ۹۴۵۳ ۱۱۸۶۴
دانشگاه صنعتی بابل
۵۲۷۹ ۸۱۱۷ ۶۰۱۰ ۱۷۰۶
دانشگاه زنجان
۵۲۷۱
دانشگاه دامغان
۵۲۶۲ ۱۱۰۷۸ ۹۰۲۵
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل
۵۲۵۰ ۹۹۷۸ ۷۳۸۰
دانشگاه مازندران – بابلسر
۵۲۳۶ ۷۸۶۰ ۶۹۵۸
دانشگاه فسا
۵۲۲۲ ۱۰۱۸۶
دانشگاه بجنورد
۵۲۱۵ ۱۰۱۰۱ ۷۷۵۰ ۲۵۸۳
آموزشکده محیط زیست کرج- سازمان حفاظت محیط
۵۲۰۴ ۶۹۹۳ ۱۰۳۱۹
دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر
۵۱۹۸ ۹۹۲۵ ۷۸۲۱
دانشگاه بوعلی سینا – همدان
۵۱۹۶ ۷۸۵۱ ۱۲۱۳۸ ۲۶۳۲
دانشگاه زنجان
۵۱۹۵ ۱۲۶۵۱
دانشگاه صنعتی بابل
۵۱۹۴ ۱۰۱۴۲ ۹۹۶۱
دانشگاه صنعتی بیرجند
۵۱۷۶ ۸۸۷۷ ۸۹۵۰ ۲۷۸۶
دانشکده فنی ومهندسی گرمسار
۵۱۶۴ ۱۱۸۲۹ ۲۶۳۳۰
دانشگاه شاهرود
۵۱۶۱ ۷۷۳۴ ۱۴۲۶۰
دانشگاه اراک
۵۱۵۳ ۹۱۷۶ ۸۸۲۰
دانشگاه ملایر
۵۱۴۹ ۱۲۲۹۹ ۹۹۲۹ ۳۲۷۷
دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر
۵۱۴۴ ۱۲۴۰۹ ۱۰۹۴۴
دانشگاه تبریز
۵۱۴۱ ۱۰۶۵۵
دانشگاه لرستان – خرم آباد
۵۱۳۲ ۱۱۶۶۲ ۱۲۲۱۴ ۴۹۳۴
دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول
۵۱۱۵ ۱۱۱۹۳ ۹۸۷۱ ۲۸۷۶
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان
۵۱۱۴ ۱۲۱۱۲ ۹۱۱۲ ۳۳۳۵
دانشگاه هرمزگان – بندرعباس
۵۱۱۰ ۷۷۱۴
موسسه غیرانتفاعی خیام – مشهد
۵۰۹۱ ۹۹۸۳ ۲۵۷۷۷ ۹۹۰۴
مرکز آموزش عالی استهبان
۵۰۸۱ ۱۱۵۱۸ ۱۳۴۱۲
دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۵۰۷۱ ۱۰۴۷۵ ۹۷۶۰ ۳۲۰۴
دانشگاه ارومیه
۵۰۶۷ ۱۳۵۸۱
دانشگاه بوعلی سینا – همدان
۵۰۵۹ ۱۲۴۷۳ ۱۶۲۲۶ ۶۰۷۷
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
۵۰۵۱ ۱۰۳۱۹ ۳۲۹۰
دانشگاه تفرش
۵۰۴۷ ۱۳۷۹۴ ۱۱۴۸۶ ۴۳۹۲
دانشگاه تربت حیدریه
۵۰۴۵ ۱۴۴۸۸ ۱۲۳۶۲
دانشگاه رازی کرمانشاه
۵۰۴۱ ۱۳۶۰۲ ۱۳۰۰۵ ۴۳۹۷
دانشگاه تبریز
۵۰۳۰ ۱۳۳۵۵ ۱۲۶۶۱ ۴۲۸۶
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی – اسدآباد همدان
۵۰۳۰ ۱۱۸۵۴ ۵۰۲۵
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر
۵۰۲۸ ۴۲۵۴
دانشگاه گلستان – گرگان
۵۰۲۷ ۱۱۵۶۷
دانشگاه بناب
۵۰۱۱ ۱۴۹۲۵ ۱۳۹۴۰ ۴۴۵۷
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار
۵۰۰۳ ۱۰۶۱۶
دانشگاه ایلام
۴۹۹۸ ۱۰۱۵۹ ۳۸۷۰
دانشگاه مراغه
۴۹۹۷ ۱۳۸۷۴ ۱۳۰۰۵
دانشگاه ارومیه
۴۹۹۵ ۱۴۲۲۵ ۱۲۳۶۲ ۳۵۷۵
دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول
۴۹۹۴ ۱۶۸۸۵ ۵۲۷۵
دانشگاه تفرش
۴۹۹۴ ۱۰۶۹۷
دانشگاه تبریز
۴۹۹۲ ۱۲۵۲۷
دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد
۴۹۹۲ ۱۲۶۴۸ ۱۲۸۲۰ ۵۰۱۷
دانشگاه بجنورد
۴۹۷۱ ۱۴۳۰۱ ۵۲۶۲
دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان
۴۹۶۲ ۹۳۶۴ ۲۵۵۵
دانشگاه هرمزگان – بندرعباس
۴۹۵۹ ۹۳۵۴ ۳۵۰۹
دانشگاه بیرجند
۴۹۵۱ ۱۳۲۶۰ ۴۴۷۵
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء – بهبهان
۴۹۵۱ ۱۳۳۰۵ ۴۳۹۷
مرکز اموزش عالی محلات
۴۹۴۳ ۱۴۴۱۲ ۱۲۳۹۵ ۴۰۵۴
موسسه غیرانتفاعی خاوران – مشهد
۴۹۴۰ ۱۴۴۴۸ ۲۰۲۲۲
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران
۴۹۳۳ ۱۲۷۰۶ ۴۲۷۲۶ ۲۵۰۵۸
دانشگاه دامغان
۴۹۲۹ ۱۴۵۷۷ ۲۵۱۹۷
دانشگاه یاسوج
۴۹۲۲ ۹۶۲۵ ۵۸۴۲
دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان
۴۹۱۳ ۱۴۱۲۱
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل
۴۹۰۹ ۱۳۰۶۲ ۵۴۹۷
دانشگاه فسا
۴۹۰۷ ۱۲۳۹۶
دانشگاه صنعتی سیرجان
۴۸۸۳ ۱۳۳۷۸ ۵۹۶۶
موسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین
۴۸۸۰ ۱۸۴۱۹ ۲۰۲۰۵ ۹۵۳۵
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
۴۸۶۴ ۱۱۹۲۲ ۱۶۸۲۱ ۶۸۲۳
دانشگاه زابل
۴۸۶۲ ۱۶۸۲۵ ۱۵۲۴۳ ۵۶۵۶
دانشگاه تفرش
۴۸۵۹ ۱۴۷۱۳
مجتمع آموزش عالی گناباد
۴۸۴۴ ۱۵۸۹۶ ۵۸۰۱
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک
۴۸۳۷ ۱۸۸۷۰ ۲۶۰۰۱ ۹۳۱۸
دانشگاه بزگمهر قاینات
۴۸۳۵ ۱۸۳۹۵ ۱۸۳۶۱ ۶۵۱۲
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی
۴۸۳۱ ۱۶۰۴۶ ۲۳۸۳۲ ۱۳۲۴۲
دانشگاه تبریز
۴۸۰۵ ۱۷۰۷۴
دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد
۴۷۷۶ ۱۹۱۲۰ ۷۷۷۱
دانشگاه ملایر
۴۷۷۴ ۱۶۶۱۲ ۱۶۰۰۴
دانشگاه یاسوج
۴۷۵۸ ۱۳۰۹۱ ۹۱۷۴
دانشگاه جیرفت
۴۷۵۳ ۱۵۶۰۷ ۱۷۳۲۵ ۶۶۳۰
موسسه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان
۴۷۴۸ ۱۸۷۶۵ ۳۲۱۵۹
مرکز آموزش عالی استهبان
۴۷۳۳ ۱۸۷۸۱
موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی – گرمسار
۴۷۲۹ ۲۴۱۳۲ ۲۹۴۹۷
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام
۴۷۲۶ ۲۱۲۱۰ ۷۳۷۸
دانشگاه صنعتی سیرجان
۴۷۱۸ ۱۸۶۲۹ ۱۷۱۹۸
دانشگاه ایلام
۴۷۱۷ ۸۰۵۱
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۴۷۱۵ ۱۹۳۵۶ ۷۰۸۰
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی – اسدآباد همدان
۴۷۱۳ ۲۳۶۶۴
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون – قزوین
۴۷۱۱ ۲۰۴۹۶ ۲۴۲۵۱ ۹۶۰۳
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم
۴۷۰۹ ۲۱۴۲۵ ۲۲۶۵۸
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
۴۷۰۴ ۲۰۲۰۵ ۷۴۵۹
مرکز اموزش عالی محلات
۴۷۰۱ ۱۵۷۱۱ ۲۲۶۴۷
دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل
۴۶۹۴ ۲۴۱۰۹ ۲۲۸۱۹ ۱۷۴۱۰
موسسه غیرانتفاعی اسرار – مشهد
۴۶۹۴ ۲۳۷۹۲ ۲۴۴۳۴
موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا – قزوین
۴۶۹۰ ۲۳۷۰۵ ۲۴۰۳۳ ۱۰۹۰۷
موسسه غیرانتفاعی صائب – ابهر
۴۶۶۵ ۵۳۸۳۸ ۷۶۰۶۷ ۳۹۲۴۸
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل
۴۶۶۳ ۲۳۰۷۶ ۲۳۷۴۶ ۱۸۳۱۱
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون – قزوین
۴۶۶۰ ۲۹۸۷۸ ۳۵۸۲۹ ۱۷۶۶۰
دانشگاه ولایت – ایرانشهر
۴۶۵۳ ۲۰۹۸۳ ۲۵۱۸۳
موسسه غیرانتفاعی پویش – قم
۴۶۴۰ ۲۶۲۱۴ ۲۸۳۰۹
موسسه غیرانتفاعی پارسیان – قزوین بیدستان
۴۶۳۴ ۲۷۴۰۴ ۲۸۶۳۷
موسسه غیرانتفاعی حکمت – قم
۴۶۳۱ ۳۰۶۱۳ ۳۵۵۴۷
موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد
۴۶۲۷ ۱۸۵۴۴ ۳۵۴۸۴ ۲۰۱۲۱
دانشگاه بزگمهر قاینات
۴۶۱۴ ۲۶۴۹۴ ۱۲۲۴۹
موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز
۴۶۱۳ ۲۵۶۷۶ ۴۳۲۹۰ ۱۵۰۲۳
دانشگاه پیام نور کرمانشاه – مرکز کرمانشاه
۴۶۰۴ ۲۹۴۶۳
موسسه غیرانتفاعی دانشستان – ساوه
۴۵۹۹ ۳۹۱۶۲ ۳۸۷۵۷
دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد
۴۵۸۵ ۳۳۳۴۵ ۳۲۷۸۳ ۱۴۶۸۰
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام
۴۵۸۰ ۱۰۸۸۰
موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری
۴۵۸۰ ۶۰۸۲۷ ۲۳۰۸۶
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا- گرمسار
۴۵۶۹ ۲۸۸۶۳ ۴۷۶۷۴ ۲۳۲۳۶
دانشگاه جیرفت
۴۵۶۵ ۲۱۳۶۶
مجتمع آموزش عالی سراوان
۴۵۶۵ ۲۲۸۵۴ ۱۶۹۰۹
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی – خوزستان
۴۵۵۷ ۳۶۲۹۳ ۲۳۹۱۰
موسسه غیرانتفاعی انرژی – ساوه
۴۵۴۰ ۳۳۷۶۳ ۴۱۳۵۳
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
۴۵۳۸ ۲۵۵۱۷ ۳۱۷۳۲ ۱۴۹۹۶
موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه – مراغه
۴۵۳۸ ۴۰۵۷۴
دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز اهواز
۴۵۲۴ ۴۲۶۷۲ ۱۵۰۱۴
موسسه غیرانتفاعی رحمان – رامسر
۴۵۱۰ ۴۸۹۶۸ ۵۲۰۱۱ ۳۶۸۲۱
موسسه غیرانتفاعی آپادانا – شیراز
۴۴۹۳ ۲۴۵۶۴ ۴۱۹۷۰ ۱۸۳۷۳
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان – اصفهان
۴۴۸۵ ۲۳۷۸۰ ۳۷۴۲۲ ۲۹۸۷۶
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری – مرکز شهرکرد
۴۴۸۵ ۴۱۱۳۹
موسسه غیرانتفاعی سینا – کاشان
۴۴۷۹ ۴۹۶۹۷ ۶۱۷۲۷
موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی – گرگان
۴۴۷۸ ۵۸۲۷۴ ۲۸۸۶۲
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان – اصفهان
۴۴۷۳ ۳۹۷۶۰ ۶۱۵۹۱ ۲۴۳۹۵
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا- گرمسار
۴۴۷۱ ۴۳۵۱۲ ۷۴۷۵۸
موسسه غیرانتفاعی علامه حلی – چالوس
۴۴۶۷ ۴۶۶۹۲ ۶۴۷۷۲ ۳۳۱۰۴
موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان – اصفهان
۴۴۶۴ ۳۲۹۹۶ ۴۷۹۹۱
موسسه غیرانتفاعی یاسین – بروجرد
۴۴۴۷ ۷۵۵۴۹ ۲۷۶۱۱
موسسه غیرانتفاعی احرار – رشت
۴۴۴۶ ۳۲۱۴۶ ۴۳۲۱۸ ۱۸۳۱۱
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور
۴۴۴۶ ۳۶۴۶۸ ۵۰۱۳۲ ۱۹۸۴۲
موسسه غیرانتفاعی پویش – قم
۴۴۴۵ ۳۵۳۴۶ ۴۷۵۵۶
موسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن
۴۴۴۳ ۵۱۰۸۴ ۶۶۸۱۵ ۱۲۶۵۱
موسسه غیرانتفاعی فخر رازی – ساوه
۴۴۴۳ ۴۰۶۵۵ ۴۲۶۹۲
دانشگاه زابل
۴۴۳۹ ۳۰۷۴۸
موسسه غیرانتفاعی کوشیار – رشت
۴۴۳۶ ۲۵۹۷۷ ۵۵۵۱۶ ۲۸۸۳۲
موسسه غیرانتفاعی کادوس – رشت
۴۴۲۰ ۴۵۵۴۸ ۵۹۸۳۸ ۲۹۶۵۴
موسسه غیرانتفاعی ساریان – ساری
۴۴۱۸ ۶۲۲۶۸
موسسه غیرانتفاعی شاهرود – شاهرود
۴۴۱۶ ۵۴۰۷۸ ۵۵۳۳۲
دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل
۴۴۱۳ ۴۰۴۷۰ ۴۷۱۵۸ ۲۳۲۵۱
موسسه غیرانتفاعی فرزانگان – اصفهان
۴۴۱۱ ۴۱۳۵۷ ۵۷۲۵۱
موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش – چالوس
۴۴۰۹ ۳۷۳۱۶ ۴۳۷۲۸ ۲۳۱۵۶
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی – کرمانشاه
۴۴۰۶ ۴۳۵۳۰ ۲۳۶۰۰
موسسه غیرانتفاعی رشدیه – تبریز
۴۴۰۱ ۳۴۹۱۴ ۶۶۶۵۸ ۲۸۹۳۰
موسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور
۴۳۹۸ ۵۶۷۵۰
موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران – بابل
۴۳۹۰ ۴۴۴۱۸ ۶۱۴۸۵ ۳۳۱۹۶
موسسه غیرانتفاعی آفرینش – بروجرد
۴۳۸۹ ۶۷۲۵۵ ۲۷۲۷۳
موسسه غیرانتفاعی آمل
۴۳۸۰ ۵۳۰۸۹ ۷۶۲۲۸
موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد
۴۳۷۹ ۵۲۷۷۸ ۷۱۵۴۶
موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی – گرمسار
۴۳۷۹ ۴۰۰۶۳ ۶۰۸۶۵
موسسه غیرانتفاعی علم و فن – ارومیه
۴۳۷۸ ۵۵۸۳۷ ۴۰۴۱۹
موسسه غیرانتفاعی پیام – گلپایگان
۴۳۷۱ ۴۸۶۹۱
موسسه غیرانتفاعی حکمت – قم
۴۳۶۸ ۴۳۷۵۱ ۵۳۷۴۱
موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد -فولاد شهراصفهان
۴۳۶۵ ۴۰۸۸۸ ۵۰۲۶۹
موسسه غیرانتفاعی عمران وتوسعه-همدان
۴۳۶۲ ۲۷۴۶۵ ۴۷۲۸۱ ۲۹۲۶۵
موسسه غیرانتفاعی سارویه – ساری
۴۳۵۹ ۷۲۹۸۸
موسسه غیرانتفاعی سبحان – نیشابور
۴۳۴۷ ۵۴۵۰۷ ۳۸۶۴۳
موسسه غیرانتفاعی هراز – آمل
۴۳۴۰ ۵۴۱۹۱ ۶۱۲۴۰
مجتمع آموزش عالی سراوان
۴۳۳۰ ۵۱۵۶۴ ۱۵۴۷۷
موسسه غیرانتفاعی مهراستان – آستانه اشرفیه
۴۳۲۷ ۶۵۹۹۴ ۳۲۰۲۷
موسسه غیرانتفاعی رشد دانش – سمنان
۴۳۲۴ ۴۶۹۴۹ ۶۱۷۹۵
موسسه غیرانتفاعی پردیسان – فریدون کنار
۴۳۱۳ ۷۷۲۴۲ ۳۲۸۱۲
موسسه غیرانتفاعی دیلمان – لاهیجان
۴۳۱۰ ۵۰۶۵۸ ۶۳۴۰۶ ۲۷۸۳۰
دانشگاه پیام نور بوشهر – مرکز بوشهر
۴۳۰۹ ۶۴۰۰۳ ۲۵۸۸۴
موسسه غیرانتفاعی کمال – ارومیه
۴۳۰۴ ۷۵۲۰۵
موسسه غیرانتفاعی نجف آباد – نجف آباد
۴۳۰۱ ۵۹۲۴۲ ۵۹۷۲۵
موسسه غیرانتفاعی میرداماد – گرگان
۴۲۹۷ ۵۴۴۴۶ ۲۴۱۵۹
موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری – رفسنجان
۴۲۹۵ ۶۸۶۸۷
موسسه غیرانتفاعی زاگرس – کرمانشاه
۴۲۸۴ ۷۵۳۹۲ ۲۵۷۵۳
موسسه غیرانتفاعی فرزانگان – اصفهان
۴۲۸۳ ۵۲۱۶۴
موسسه غیرانتفاعی توران دامغان
۴۲۷۶ ۵۵۲۳۶
موسسه غیرانتفاعی اترک- قوچان
۴۲۷۴ ۴۶۹۲۹ ۵۶۸۴۵
موسسه غیرانتفاعی اندیشمند – لاهیجان
۴۲۶۹ ۴۹۹۰۱ ۷۶۵۸۰ ۳۵۵۸۹
موسسه غیرانتفاعی عقیق – شاهین شهر
۴۲۶۸ ۵۵۳۰۶ ۷۲۳۸۱
موسسه غیرانتفاعی بعثت – کرمان
۴۲۶۷ ۶۸۱۳۴ ۳۱۶۷۵
موسسه غیرانتفاعی طبری – بابل
۴۲۵۷ ۳۳۷۶۳ ۶۲۶۸۷
موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی – گرگان
۴۲۵۲ ۵۶۹۴۹ ۳۶۵۷۶
موسسه غیرانتفاعی عمران وتوسعه-همدان
۴۲۴۵ ۶۳۰۹۳ ۳۴۴۱۹
موسسه غیرانتفاعی بنیان – شاهین شهر اصفهان
۴۲۴۳ ۴۵۷۰۰ ۴۳۱۱۸
موسسه غیرانتفاعی اشراق – بجنورد
۴۲۲۸ ۵۰۲۳۹ ۶۱۲۴۰ ۳۶۰۲۵
موسسه غیرانتفاعی خرد – بوشهر
۴۲۲۱ ۵۱۰۸۴ ۷۴۹۹۲ ۲۹۳۴۲
موسسه غیرانتفاعی جامی – نجف آباد
۴۲۰۵ ۵۶۰۸۸ ۷۱۵۸۵
موسسه غیرانتفاعی کرمان – کرمان
۴۱۹۰ ۸۰۰۲۳ ۳۰۴۴۳
موسسه غیرانتفاعی بیهق – سبزوار
۴۱۷۳ ۴۹۷۲۳
موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان – امیرکلا(بابل)
۴۱۵۶ ۸۰۰۸۹

قبولی های مهندسی عمران – سال۹۴ رشته ریاضی- منبع: کانون فرهنگی آموزش

زیر فروشگاه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

زیر فروشگاه