قبولی های دانشگاه تهران در کنکور 96 |استراتژی موفقیت با محمد گنجی

"۲۷ تیر ۱۳۹۷"

  • فیلم های آموزشی فیزیک باهوشانه
Header ad

قبولی های دانشگاه تهران در کنکور ۹۶

تعیین رشته بالا

قبولی های دانشگاه تهران در کنکور ۹۶ نشون می ده چه رتبه هایی تو دانشگاه تهران قبول شدن و چه رشته ای قبول شدن

 

قبولی های دانشگاه تهران در کنکور 96
قبولی های دانشگاه تهران در کنکور ۹۶
نامشهررتبه در سهمیهسهمیهرشته قبولی
ایزدى علیرضاشیرازرتبه ۳منطقه ۳روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
شیبانى سیناتربت حیدریهرتبه ۴منطقه ۲حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
گلیج فاطمهتنکابنرتبه ۴منطقه ۳حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
کشاورز سیده مینایاسوجرتبه ۵منطقه ۳حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
عالیانى چالشمى لیلاالوندرتبه ۵ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
نظرى پور فاطمهکرمانرتبه ۵ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت)حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
شیدانیان آرانى زهراتهرانرتبه ۶منطقه ۱روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
امیدیان امیدفردوسرتبه ۶منطقه ۳مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
نوروزى محمد رضارباط کریمرتبه ۷منطقه ۳حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
فیض ساراقمرتبه ۹ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
خوش باطن مهدىشاهین شهررتبه ۱۰منطقه ۱حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
سعید محمدرضاتهرانرتبه ۱۰ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
دودابى نژاد عباستنکابنرتبه ۱۱منطقه ۳مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
عسکرى زهرهگتوندرتبه ۱۱منطقه ۳روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
ایران نژاد محدثه ساداتکرجرتبه ۱۳منطقه ۲روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى دیارمریوانرتبه ۱۳منطقه ۳مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
حیدرى حسینتهرانرتبه ۱۳ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
بوتیماز سمانهاسلام‌شهررتبه ۱۴منطقه ۲روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
روحانى نژاد سجادقمرتبه ۱۴ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت)حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
کریمى قمبوانى محمد صادقاصفهانرتبه ۱۶منطقه ۱حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
قاسمى مقدم محمدابراهیمتهرانرتبه ۱۶ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
جعفرى راینى فاطمهکرمانرتبه ۱۷منطقه ۲روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
صحبتى مهرزادزنجانرتبه ۱۷ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت)حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
کوچکى آقایى سیدمحمدرضاابهررتبه ۱۸منطقه ۲حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
شجاعى ساحلشهرکردرتبه ۱۸منطقه ۲زبان وادبیات فرانسه|دانشگاه تهران / روزانه
کاشفى کیا محسنقروهرتبه ۱۸منطقه ۳مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
سلطان زاده سیده فاطمهتربت حیدریهرتبه ۱۸ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
عباسى خیرآبادى مرضیهنجف آبادرتبه ۱۹منطقه ۲حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
بلغه سجادمشهدرتبه ۲۱ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
رضائیان على بیگلویى حدیثهتهرانرتبه ۲۱ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت)حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
نقوى شعاعى فاطمهتهرانرتبه ۲۲منطقه ۱حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
حاجیوند محدثهشهریاررتبه ۲۲ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت)حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
شیردره ساراتهرانرتبه ۲۳ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت)حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
قلم سیاه نغمهیزدرتبه ۲۴منطقه ۲مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
شیرافکن فاطمهقائم شهررتبه ۲۵ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت)حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
هوشیار میلادزنجانرتبه ۲۷منطقه ۲حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
خواجه حیدرى امین رضاجیرفترتبه ۲۷منطقه ۳مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
عظیمى نعیمهقمرتبه ۲۷ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت)روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
شفیعى فاطمهتیرانرتبه ۲۸منطقه ۳روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
عموزاده سماکوش طوبىبابلرتبه ۲۸ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
طالبى مرضیهساریرتبه ۳۰منطقه ۲حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
پور رحیمى مطهرهتهرانرتبه ۳۰ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
چرچى بابایى مائدههمدانرتبه ۳۲منطقه ۲حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
کاظمى میان گسکرى مائدهتنکابنرتبه ۳۲منطقه ۳مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
فخرى على آباد علىسبزواررتبه ۳۳ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت)حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
رایگان امیرحسینتهرانرتبه ۳۴منطقه ۱زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه تهران / روزانه
رضائى مهر علیرضاساوهرتبه ۳۴منطقه ۲حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
اسماعیلى نسب علىرفسنجانرتبه ۳۴ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
اکبرى فاطمهرامسررتبه ۳۵منطقه ۲حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
حلیمى علیرضاتهرانرتبه ۳۵ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
میرفخرالدینى ابوالفضلیزدرتبه ۳۶منطقه ۲حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
رضایى پور مریمتهرانرتبه ۳۶ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت)حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
مساواتى سیده فاطمههمدانرتبه ۳۷ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت)روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
پورعلى بازارده کوثرچالوسرتبه ۳۸منطقه ۲روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
حیدرى محمدعلىاسلام‌شهررتبه ۳۸ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
صدیقیان کاشى آیداقمرتبه ۳۹منطقه ۲حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
واحدى گشنیانى حسینقائم شهررتبه ۴۰منطقه ۲حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
سنجرى بنستانى راضیهجیرفترتبه ۴۰ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت)حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
فضل زرندى سجادتهرانرتبه ۴۱ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
یوسفى ابوالفضلفرخ شهررتبه ۴۲ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
روستایى هدىتهرانرتبه ۴۳ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت)حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
رضافر امیرحسینتویسرکانرتبه ۴۵منطقه ۲حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى نیلوفربوشهررتبه ۴۵ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
ثاقب فاطمهساریرتبه ۴۶منطقه ۲حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
ایمن پور زهراشیرازرتبه ۴۶ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت)حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
معظمى حامدقروهرتبه ۴۸منطقه ۳مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
گرجانى شایااردبیلرتبه ۴۹منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
چاهه امیرحسینتهرانرتبه ۴۹ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
کهن فاطمهتهرانرتبه ۵۰منطقه ۱حسابداری|دانشگاه تهران / روزانه
صالحى نیا الهامشیرازرتبه ۵۱منطقه ۱حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
طباطبائى فرد علیرضاتهرانرتبه ۵۳منطقه ۱زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه تهران / روزانه
خیشه ریحانهاسلام‌شهررتبه ۵۳منطقه ۲روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
ابراهیمى شاهینتهرانرتبه ۵۳منطقه ۳روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
نودین نژاد فرزادسیرجانرتبه ۵۴ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
نکومنشى نژاد زینبتهرانرتبه ۵۵منطقه ۱روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
ابراهیم نژاد مشیزى محمدصابرکرمانرتبه ۵۵منطقه ۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
محمدیان یاسمینپردیسرتبه ۵۶منطقه ۳روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
ترابى مهدىزنجانرتبه ۵۷منطقه ۲حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
مرادخانى بهنامتنکابنرتبه ۵۷منطقه ۳مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
کریمى امیر حسینتهرانرتبه ۵۹منطقه ۱حقوق|دانشگاه تهران / روزانه
سالمى علیرضابوشهررتبه ۵۹منطقه ۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
بهشتیان مریمیزدرتبه ۶۱منطقه ۲روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
مرآتى فشى محدثهشهر قدسرتبه ۶۱منطقه ۳زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه تهران / روزانه
داراى مهدىسرخسرتبه ۶۲منطقه ۳مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
عباسى علىبابلرتبه ۶۳منطقه ۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
حمدى زهراقرچکرتبه ۶۳منطقه ۳مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
نصرآبادى حسنآزادشهررتبه ۶۴منطقه ۳فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
جلودارى نوش آبادى ساراآران و بیدگلرتبه ۶۵منطقه ۲روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
ذبیحى طارى امیرحسینتهرانرتبه ۶۵ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
فروزان ابراهیمى سیدمعینکرمانرتبه ۶۷منطقه ۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
مدرس گرجى نیماسنندجرتبه ۶۸منطقه ۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
قهرمان پور بناب نعیمبنابرتبه ۶۹منطقه ۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
شاه بنده وایقان مبیناشهریاررتبه ۷۰ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت)مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
سعیدى مقدم ارشیاآملرتبه ۷۱منطقه ۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
خاکى حامدفردوسرتبه ۷۲منطقه ۳مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
فتاح پور مهدىورامینرتبه ۷۳منطقه ۳مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
خسروى محمدرضاخمینرتبه ۷۳ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
ابطحى سیدامیرحسینتهرانرتبه ۷۳ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
سرسنگى نسترنشهرریرتبه ۷۴منطقه ۳روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
خوشنام رضابیرجندرتبه ۷۵منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
ملکى زاده رویاشهربابکرتبه ۷۷ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت)روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
عرب ندوى زرندى نگارکرمانرتبه ۸۰منطقه ۲زبان وادبیات فرانسه|دانشگاه تهران / روزانه
بداقى سراسکان امیدشهریاررتبه ۸۱منطقه ۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
تکه اکبر آبادى سجادتهرانرتبه ۸۳ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
بزرگ نیا حسینى سیده فاطمهامیرکلارتبه ۸۴ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه تهران / روزانه
شمس آبادى سیده مهرنازبیرجندرتبه ۸۵منطقه ۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
بلبلیان خواه شکیباسمنانرتبه ۸۶منطقه ۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
موحدى پارسا آزادهمشهدرتبه ۸۸منطقه ۱روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
آزرم سا حسناساداتنوررتبه ۹۰منطقه ۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
امیرى سپیدهکرجرتبه ۹۳ایثارگر( ۲۵درصد ظرفیت)باستان شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
خلیلى مهدىبوشهررتبه ۹۷منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
مهران فر محمدشهرضارتبه ۹۷منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
علیزاده پیر علیدهى حسینبندرانزلیرتبه ۹۹منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
نعمتى امیرکلائى محمدزیراب سوادکوهرتبه ۹۹منطقه ۳روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
فقیهى پارسااوزرتبه ۱۰۱منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
پورعلى صفت پیشخانى علىصومعه سرارتبه ۱۰۲ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
قادرى آرمانکرمانشاهرتبه ۱۰۳منطقه ۲دکترای پیوسته بیوتکنولوژی|دانشگاه تهران / روزانه
میرکاظمى مقدم سید جوادتنکابنرتبه ۱۰۴منطقه ۳مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
عظیمى محمدرضاقمرتبه ۱۰۶منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
یکتامژدهى امیرحسینرشترتبه ۱۰۸منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
میرزائى مریمتهرانرتبه ۱۱۰منطقه ۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
اسدى ساریجالو امینارومیهرتبه ۱۱۰منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
درزى بهارهقائم شهررتبه ۱۱۰ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
ولى پور عارفارومیهرتبه ۱۱۰ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
آزاددانا حامدقمرتبه ۱۱۱منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
حسنى سعدى زهرهکرمانرتبه ۱۱۱منطقه ۲علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
طباطبائى مقدم سیدرامتینفردیسرتبه ۱۱۲منطقه ۳مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
مجاورى حسینتربت حیدریهرتبه ۱۱۳منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
وفادار نگینبندرعباسرتبه ۱۱۵منطقه ۲دکترای پیوسته بیوتکنولوژی|دانشگاه تهران / روزانه
على اکبرى خویى حمیدرضاخویرتبه ۱۱۶منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
گاراژیان سینانیشابوررتبه ۱۱۸منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
شوشترى آرمینتهرانرتبه ۱۱۸ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
پارسا پیمانبروجردرتبه ۱۲۱منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
راستگو اسماعیلبستکرتبه ۱۲۲منطقه ۳مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
ندیمى رامینشهر قدسرتبه ۱۲۳منطقه ۳مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
شمسى خانى مبینااراکرتبه ۱۲۵منطقه ۲روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
خادم پیر محمدمشهدرتبه ۱۲۵ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
ولیعهدى پارمیدا ساداتکرجرتبه ۱۲۶منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
امیرى نائینى پارساتهرانرتبه ۱۲۷منطقه ۱دکترای پیوسته بیوتکنولوژی|دانشگاه تهران / روزانه
زهره وندى رامینمحمد شهررتبه ۱۲۸منطقه ۳مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
سهرابى حسامتهرانرتبه ۱۳۱ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
جعفرى خوشن آبادى صادقحاجی آبادرتبه ۱۳۳منطقه ۳مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
مدرس سبزوارى سارایزدرتبه ۱۳۴منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
تبارى بهزادشهریاررتبه ۱۳۸منطقه ۳مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
احمدى دیزگاه مهرزادتهرانرتبه ۱۳۹منطقه ۱مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
باروت کوب فاطمهکرجرتبه ۱۴۰منطقه ۲زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه تهران / روزانه
ساعى زاده علىکرمانرتبه ۱۴۲منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
نیکخواه بهرامى علىکرجرتبه ۱۴۶منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
یزدانى چراتى امیرحسینبابلسررتبه ۱۴۷منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
باجلان علىدورودرتبه ۱۵۱منطقه ۳علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
رحمتى رضاخرم آبادرتبه ۱۵۵منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
حبیبى پارساقروهرتبه ۱۵۵منطقه ۳مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
صابرى نوقابى مهدىگنابادرتبه ۱۵۶منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
عابدزاده زهراطبسرتبه ۱۵۷منطقه ۳زبان وادبیات فرانسه|دانشگاه تهران / روزانه
زنگنه فر کیمیااهوازرتبه ۱۵۸منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
محمود زاده امیر رضاایلامرتبه ۱۵۸منطقه ۳مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
فاضل نیارى سهیلتنکابنرتبه ۱۵۹منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
ابرازه علىاهوازرتبه ۱۵۹ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
فلاح کذابى مهدىیزدرتبه ۱۶۰منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
دیو سالار سهندکرجرتبه ۱۶۱منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
رفیعى فاطمهتهرانرتبه ۱۶۱ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
معدن دار ابوالفضلآران و بیدگلرتبه ۱۶۱ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
مولایى یاسمنکبودرآهنگرتبه ۱۶۲منطقه ۲مدیریت مالی|دانشگاه تهران / روزانه
ارجمند کرمانى امیرمحمدکرمانرتبه ۱۶۲منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
خانزادى علیرضاتهرانرتبه ۱۶۴منطقه ۱حسابداری|دانشگاه تهران / روزانه
مرادى سرور مرضیهرزنرتبه ۱۶۵منطقه ۳مدیریت مالی|دانشگاه تهران / روزانه
صادقى محمدتهرانرتبه ۱۶۷ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
سراج پور محمودساریرتبه ۱۶۹منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
عسگرى امیرحسینتهرانرتبه ۱۷۰منطقه ۱دکترای پیوسته بیوتکنولوژی|دانشگاه تهران / روزانه
والایى مرضیهتهرانرتبه ۱۷۱منطقه ۱حسابداری|دانشگاه تهران / روزانه
علیمحمدى علیرضاقمرتبه ۱۷۵منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
کرمى سورانسنندجرتبه ۱۷۷منطقه ۳مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
آقا علیزاده آیلارتهرانرتبه ۱۷۸منطقه ۱مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
کاظمى پرهامتهرانرتبه ۱۷۸منطقه ۱مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
حبیب وند امیرحسینتهرانرتبه ۱۷۸منطقه ۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
غنى زادگان خشایاررشترتبه ۱۷۸منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
شهبازى مائدهزنجانرتبه ۱۸۲منطقه ۲زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه تهران / روزانه
ثالث دنیاآملرتبه ۱۸۲منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
قهرمانى محمدرضامرودشترتبه ۱۸۴منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
بهرامى سامانى امیرحسینسامانرتبه ۱۸۴منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
عابدپور محمدامینخویرتبه ۱۸۷ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
امامى مرتضىمیانهرتبه ۱۸۸منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
شاهسون فرازتهرانرتبه ۱۹۱منطقه ۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
فرساد مهرتاتهرانرتبه ۱۹۲منطقه ۱مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
ردائى مینایزدرتبه ۱۹۲منطقه ۲مدیریت مالی|دانشگاه تهران / روزانه
محب على نژاد افشینشهر قدسرتبه ۱۹۲ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
محبوبى سید طهبابلرتبه ۱۹۴منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
روائى کر محمدرضاتبریزرتبه ۱۹۵منطقه ۱علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
ایرانمنش رامینکرمانرتبه ۱۹۶منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
طاهرى مهدىشهرضارتبه ۱۹۷منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
شاه پسندى دهرى علىرشترتبه ۱۹۹منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
چمنى هومانتهرانرتبه ۲۰۰منطقه ۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
امانى على اکبرجیرفترتبه ۲۰۰منطقه ۳مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
ابراهیمیان علىتهرانرتبه ۲۰۱منطقه ۱مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
آبى امیرحسیناهوازرتبه ۲۰۱منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
ایزدى مصطفىتهرانرتبه ۲۰۵منطقه ۱مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
جورمند مهساتهرانرتبه ۲۰۶منطقه ۱مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
مسرور آرادسنندجرتبه ۲۰۷منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
سلطان آرمینتهرانرتبه ۲۰۷ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
جعفریان محمدحسینتهرانرتبه ۲۰۷ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
غلامى محمدمشهدرتبه ۲۰۹منطقه ۱مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
رجبلو حمیدرضاشهریاررتبه ۲۰۹منطقه ۳مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
محمودى محمدتهرانرتبه ۲۱۱منطقه ۱مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
فخیمى محمد جوادتهرانرتبه ۲۱۳منطقه ۱مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
کریمى آرششیرازرتبه ۲۱۳منطقه ۱مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
جورابلو محمدرضاگرمساررتبه ۲۱۴منطقه ۲حسابداری|دانشگاه تهران / روزانه
خلج زهراالوندرتبه ۲۱۴منطقه ۳مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
قنبرى سپهرتهرانرتبه ۲۱۷منطقه ۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
حاتمى گزنى سارااهوازرتبه ۲۲۰منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
‌لک حمید رضاهمدانرتبه ۲۲۱منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
جوهرى محمدکرجرتبه ۲۲۲منطقه ۲فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
عابدصالح فعل احمدقرچکرتبه ۲۲۲منطقه ۳فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
مجتهدى حسامتبریزرتبه ۲۲۴منطقه ۱مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
چولایى علىامیدیهرتبه ۲۲۴منطقه ۳مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
خلج دانیالکرجرتبه ۲۲۵منطقه ۲مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
آقازاده احسانتهرانرتبه ۲۲۶منطقه ۱مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
موسوى سیدمهدىتهرانرتبه ۲۲۷منطقه ۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
رودگر سورناتهرانرتبه ۲۳۱ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
همتى پدرامتهرانرتبه ۲۳۲منطقه ۱اقتصاد|دانشگاه تهران / روزانه
باقرى نرگس ساداتکرجرتبه ۲۳۲منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
سفارى علىتهرانرتبه ۲۳۴منطقه ۱مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
خزالى مریمآبادانرتبه ۲۳۵منطقه ۳مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
یحیوى سیدامیرکرجرتبه ۲۳۷منطقه ۲علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
امیدى امینکرجرتبه ۲۳۸منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
نورى شیرازى رضانوررتبه ۲۴۰منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
عربى دناتهرانرتبه ۲۴۱منطقه ۱مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
فلاح رضوانکلائى مصطفىساریرتبه ۲۴۱ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
مبردى کورشکرجرتبه ۲۴۴منطقه ۲مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
اسلامى امیرحسینهشتگردرتبه ۲۴۵منطقه ۳مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
حسن زاده مقدم حامدمشهدرتبه ۲۴۶منطقه ۱مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
همت مهساتهرانرتبه ۲۴۶منطقه ۱مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
محسنى قلعه قاضى امینبندرعباسرتبه ۲۴۹ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
حاجیان محمدامینشیرازرتبه ۲۵۰منطقه ۱مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
جعفرزاده سینامشهدرتبه ۲۵۱منطقه ۱مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
احمدى راد حجت اللهباغملکرتبه ۲۵۷منطقه ۳مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
گیلاوند مصطفىاهوازرتبه ۲۵۹ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
هنگامى اصل امیر محمدتبریزرتبه ۲۶۹منطقه ۱مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
قرنجیک دایانساریرتبه ۲۷۲منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
خسروى غزالتنکابنرتبه ۲۷۷منطقه ۳مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
اسفند یارى کلائى فاطمهنکارتبه ۲۷۹منطقه ۳مدیریت دولتی|دانشگاه تهران / روزانه
بایمانى سروشامیدیهرتبه ۲۸۳منطقه ۳مهندسی پلیمر|دانشگاه تهران / روزانه
چاوشى امیرحسینتهرانرتبه ۲۸۶منطقه ۱مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
نخعى فاطمهکرمانرتبه ۲۸۶منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
حسن زاده حمیدرضامحمدیهرتبه ۲۸۸منطقه ۳مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
زارعى شایانبندرعباسرتبه ۲۹۲منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
نصیرى قشلاق حسینبنابرتبه ۲۹۷ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
یزدى یاسمنکرجرتبه ۲۹۸منطقه ۲مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
آخوندى مهدیسکرجرتبه ۲۹۸منطقه ۲فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
اردلان شقایققرچکرتبه ۳۰۳منطقه ۳مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
غلامى زهرااراکرتبه ۳۰۸ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
کورانى امیرحسینزنجانرتبه ۳۱۲ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مدیریت دولتی|دانشگاه تهران / روزانه
کمال امیرى یاسینتهرانرتبه ۳۱۲ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
صلاحى اقدم فائزهتبریزرتبه ۳۱۳منطقه ۱مدیریت دولتی|دانشگاه تهران / روزانه
مرادى سانازشهر قدسرتبه ۳۱۴منطقه ۳مدیریت مالی|دانشگاه تهران / روزانه
عیسى آبادى مهدىاسلام‌شهررتبه ۳۱۸منطقه ۲مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
شهریارى محمدحسامبجنوردرتبه ۳۱۹منطقه ۲علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
دهقان نیرى علیرضایزدرتبه ۳۱۹منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
خیرخواه مهساکرجرتبه ۳۲۱منطقه ۲مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
اسلامى متینگنبدرتبه ۳۲۲منطقه ۳زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
حق جو فاطمهبندر گناوهرتبه ۳۲۴منطقه ۳مترجمی زبان المانی|دانشگاه تهران / روزانه
کریمى سلوک بن آرمانرحیم آبادرتبه ۳۲۵منطقه ۳مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
افشارى محمدرضاابهررتبه ۳۲۶منطقه ۲مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
قوامى سیدشهاب الدینیزدرتبه ۳۲۷منطقه ۲مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
صابرى ناهیدقمرتبه ۳۲۹منطقه ۲مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
کهریزى مهدىتهرانرتبه ۳۳۰منطقه ۱مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
ابوالحسنى الهامقمرتبه ۳۳۱منطقه ۲مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
راهنما محمدکازرونرتبه ۳۳۲منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
حسن زاده یزدى یاشاربابلرتبه ۳۳۳منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
زیلایى ساساناهوازرتبه ۳۳۵منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
دهقان مبینتهرانرتبه ۳۳۷منطقه ۱مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
زارعى مهدىاهوازرتبه ۳۴۰منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
آذرى محدثهمشهدرتبه ۳۴۱منطقه ۱مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
طاهرى محمد جوادسمنانرتبه ۳۴۴منطقه ۲فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
مومن امیرحسینتهرانرتبه ۳۴۵منطقه ۱علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
کرمى علىتهرانرتبه ۳۴۶منطقه ۱مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه
حسینى محمدآبادى سیدامیرمحمدیزدرتبه ۳۵۶منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
قناعى میاندوآب حسینکرجرتبه ۳۶۶منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
باقرى علىامیدیهرتبه ۳۶۷منطقه ۳مهندسی پلیمر|دانشگاه تهران / روزانه
حسنى محمدرضاقمرتبه ۳۷۰منطقه ۲علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
گىلانى نژاد مهرگانکرجرتبه ۳۷۱منطقه ۱مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
شبیرى سید محمد مهدىسمنانرتبه ۳۷۵منطقه ۲مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
صفرى امیررضاتهرانرتبه ۳۷۶منطقه ۱مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
جمشیدى پویاشیرازرتبه ۳۷۷منطقه ۱مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
موسوى زاده سید مهدىشاهین شهررتبه ۳۷۹منطقه ۲مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
حافظى حدیثتهرانرتبه ۳۸۱منطقه ۱مدیریت صنعتی|دانشگاه تهران / روزانه
امینى سجادکرجرتبه ۳۸۱منطقه ۲مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
ابوطالبى بیوکى فرزانهیزدرتبه ۳۸۳منطقه ۲علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
عبدالمالکى علىشهر قدسرتبه ۳۸۳منطقه ۳مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
مظفرى بیدگلى محمدرضاآران و بیدگلرتبه ۳۸۶منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
نورالسناء سینالاهیجانرتبه ۳۸۸منطقه ۲مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
وطن پرست فاطمهمشهدرتبه ۳۹۱منطقه ۱مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
حسن پور گولگنى ارشادارومیهرتبه ۳۹۴منطقه ۲مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
قره داغى فائزهتهرانرتبه ۳۹۸منطقه ۱فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
شعاعى مرصادتهرانرتبه ۳۹۹منطقه ۱مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
نشاطى فرد عسلیزدرتبه ۴۰۳منطقه ۲مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
سعیدى ثناتهرانرتبه ۴۰۳منطقه ۳زبان وادبیات اسپانیایی|دانشگاه تهران / روزانه
استوار شیماکرجرتبه ۴۰۴منطقه ۲مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
هوشمندى نژاد محمودرضاکاشانرتبه ۴۰۶منطقه ۲مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
صمدى محمدفردوسرتبه ۴۱۸ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
عظیمى مهدیهکاشانرتبه ۴۲۱منطقه ۲علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
نوروزیان یزدى شیرینیزدرتبه ۴۲۱منطقه ۲مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
ییلاقى صدراتکابرتبه ۴۲۲ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
عسگرى مهسااراکرتبه ۴۲۶منطقه ۲مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
فرخى نورى محمدمصطفىقمرتبه ۴۳۵منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
دهوئى مهدیهشهربابکرتبه ۴۳۶منطقه ۳زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
زارع علیرضاشیرازرتبه ۴۴۰منطقه ۱مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران / روزانه
صادقى امیررضاکرجرتبه ۴۴۴منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
یوسفى شقایقاسلام‌شهررتبه ۴۴۹منطقه ۳زبان وادبیات فرانسه|دانشگاه تهران / روزانه
اسدالهى سیدمحمدنویدقمرتبه ۴۵۳منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
نورى حسنکرجرتبه ۴۵۶منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
افیونى زاده اصفهانى محمدحسیناصفهانرتبه ۴۵۹منطقه ۱مدیریت دولتی|دانشگاه تهران / روزانه
ناسوتى بهارهمهابادرتبه ۴۵۹منطقه ۳مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
ریاحى تملى مهردادرشترتبه ۴۶۵منطقه ۲علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
فرهنگى نیا فاطمهشاهرودرتبه ۴۶۵ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)زبان وادبیات فارسی|دانشگاه تهران / روزانه
شاکرى عطیهتهرانرتبه ۴۶۷ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
سلیمیان ریزى محمدصادقزرین شهررتبه ۴۶۸منطقه ۲مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
بختیارى بهارکتویسرکانرتبه ۴۷۴منطقه ۲مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
مرادى امیر رضاآملرتبه ۴۷۸منطقه ۲مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
قنبرى علیرضاقزوینرتبه ۴۸۰منطقه ۲علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
جابرى سیدحسنزرین شهررتبه ۴۹۰منطقه ۲مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
خسروجردى سبحانسبزواررتبه ۴۹۵منطقه ۲علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
خانمحمدى محمدجوادتهرانرتبه ۴۹۶منطقه ۱مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
حامدى بارانلو سودىکرجرتبه ۵۰۵منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
حداد پور کیمیاکرجرتبه ۵۰۶ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)علوم ارتباطات اجتماعی|دانشگاه تهران / روزانه
محبى علیداش علىکرجرتبه ۵۰۷منطقه ۲مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
قهر آلود حسنلاررتبه ۵۱۱منطقه ۲مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
افشارى پور سجادکرمانرتبه ۵۱۵منطقه ۲مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
گل ‌ نویدامیرکلارتبه ۵۱۵منطقه ۲مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
ذوقى کامیارتهرانرتبه ۵۱۶منطقه ۱مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
یل‌ فاطمهآملرتبه ۵۱۶منطقه ۳زبان وادبیات فارسی|دانشگاه تهران / روزانه
زینال زاده سیده شیمازنجانرتبه ۵۲۶منطقه ۲زبان روسی|دانشگاه تهران / روزانه
فولادوند فاطمهکرجرتبه ۵۲۷ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
على زاده پدرامشهرجدید پرندرتبه ۵۲۸منطقه ۲مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
خاکپور طالقانى احمدرضارشترتبه ۵۴۱منطقه ۲مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
عقیلى هستىساریرتبه ۵۴۹منطقه ۲مدیریت دولتی|دانشگاه تهران / روزانه
دهوارى عادلچابهاررتبه ۵۴۹منطقه ۳مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
امین دخت سحرشهرک سهندرتبه ۵۵۲منطقه ۳مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
شفیع زاده چنورمریوانرتبه ۵۵۶منطقه ۳علوم تربیتی|دانشگاه تهران / روزانه
نظرى پریساهمدانرتبه ۵۵۹منطقه ۲مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
نیک صفت محمدامینتهرانرتبه ۵۶۰ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
موحدنیا معینتهرانرتبه ۵۶۲منطقه ۱مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
حکیم زاده حسینى سیدمحسنتهرانرتبه ۵۶۵منطقه ۱فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
هوشمند علیرضاتهرانرتبه ۵۷۰منطقه ۱مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
صوفى حنانهتهرانرتبه ۵۷۳منطقه ۱مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
نورى مصطفىشهریاررتبه ۵۷۸منطقه ۱مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
اسماعیلى محمدرضاتهرانرتبه ۵۷۹منطقه ۱مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
شهرضائى شکوفههمدانرتبه ۵۷۹منطقه ۲مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
افضلى محمدکرمانرتبه ۵۷۹منطقه ۲مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
حسینى سیدپوریاملاردرتبه ۵۸۲منطقه ۳مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
حاج امینى مهساتهرانرتبه ۵۸۳منطقه ۱مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
علیرضائى هرزند آروینمرندرتبه ۵۸۳منطقه ۲مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
شریفیان ابوالفضلخمینی شهررتبه ۵۸۳منطقه ۲فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
شفیعى سیدمحمد نویدتهرانرتبه ۵۸۸منطقه ۱فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
راهوریان رامتینتهرانرتبه ۵۹۰منطقه ۱علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه
یعقوبیان زهراسرایانرتبه ۵۹۱منطقه ۳علوم تربیتی|دانشگاه تهران / روزانه
معراجى درساتهرانرتبه ۵۹۲منطقه ۱مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
جانى نژاد خانسر محمدرحیم آبادرتبه ۵۹۶منطقه ۳مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
وفاپور ساحلتهرانرتبه ۵۹۷منطقه ۱مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
عسکرى وادقانى ساراشهر قدسرتبه ۵۹۷منطقه ۲علوم ارتباطات اجتماعی|دانشگاه تهران / روزانه
روشنى فاطمهارومیهرتبه ۶۰۴منطقه ۱مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
سرائیان مسعودخمینی شهررتبه ۶۰۴منطقه ۲مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
مسلمان بافقى مجتبىیزدرتبه ۶۰۸منطقه ۲شیمی کاربردی|دانشگاه تهران / روزانه
ترابى میرزائى محمدرضایزدرتبه ۶۱۰منطقه ۲مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
خاورى نژاد پارساقائم شهررتبه ۶۱۳منطقه ۲ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
حمیدانى گلنازاهوازرتبه ۶۱۳منطقه ۲مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
دلخوش راد مهدىلاررتبه ۶۱۵منطقه ۲مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
گدازچیان محمدجوادکاشانرتبه ۶۲۱منطقه ۲مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
ملکى محمدرضاپاکدشترتبه ۶۲۲منطقه ۳علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
جوانمرد علیرضااسلام‌شهررتبه ۶۲۴منطقه ۲مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
سلطانى یاس حسینهمدانرتبه ۶۳۱منطقه ۲مدیریت مالی|دانشگاه تهران / روزانه
انورى کوهستانى ابوالفضلکرمانرتبه ۶۳۳منطقه ۲مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
عاشوریان مقدم مهدىتهرانرتبه ۶۳۶منطقه ۱مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
میرزاده فیروز آباد مرضیهرباط کریمرتبه ۶۳۷منطقه ۳زبان وادبیات فرانسه|دانشگاه تهران / روزانه
سینائیان کیمیاتهرانرتبه ۶۴۴منطقه ۱مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
قنبرزاده روژیناتهرانرتبه ۶۴۵منطقه ۱زبان وادبیات ژاپنی|دانشگاه تهران / روزانه
غیاثى فاطمهشهر قدسرتبه ۶۴۸منطقه ۳مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
الماسى گلنازسنندجرتبه ۶۵۴منطقه ۲فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
تقى زاده امیرعلىمشهدرتبه ۶۵۵ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
رحیمى فرنوشپاکدشترتبه ۶۵۶منطقه ۳مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى فرشتهتهرانرتبه ۶۵۸منطقه ۱فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
امیرسیافى زهراتهرانرتبه ۶۶۲ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)تاریخ|دانشگاه تهران / روزانه
تاجیک فاطمهورامینرتبه ۶۷۴منطقه ۲علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
سعیدیان مسعودسیرجانرتبه ۶۷۵منطقه ۲مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
کریمى پریساشهریاررتبه ۶۷۶منطقه ۲زبان وادبیات فارسی|دانشگاه تهران / روزانه
یوسفى پویاتهرانرتبه ۶۷۸منطقه ۱مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
برقى بهنامسیرجانرتبه ۶۸۸منطقه ۲مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
خزاعى محسنقمرتبه ۶۹۱منطقه ۲زبان وادبیات فارسی|دانشگاه تهران / روزانه
طاهرخانى محمدتاکستانرتبه ۶۹۳منطقه ۳مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
روزخوش علىتهرانرتبه ۶۹۴منطقه ۱مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه
حاصلى آزادهتهرانرتبه ۶۹۵منطقه ۱علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
شهیدیان سیدفرشیدتهرانرتبه ۷۰۰منطقه ۱مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
هاشمى زاده سید مصطفىشیرازرتبه ۷۰۲منطقه ۱مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
پورسلیمانى فاطمهکرمانرتبه ۷۰۲ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
بنى جمالى سیدکسرىتهرانرتبه ۷۰۴منطقه ۱مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى شکیلاشهر قدسرتبه ۷۱۰منطقه ۳مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
فرقانی مطهرهاصفهانرتبه ۷۱۲ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
امیرذهنى یاسمنتبریزرتبه ۷۱۸منطقه ۱مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
حسینى سید یاسرشهریاررتبه ۷۲۱منطقه ۳مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
فرهانى عاطفهاصفهانرتبه ۷۳۴ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مترجمی زبان عربی|دانشگاه تهران / روزانه
بنددار رویاتهرانرتبه ۷۳۵منطقه ۱زبان وادبیات اسپانیایی|دانشگاه تهران / روزانه
ابراهیمى شیریناسلام‌شهررتبه ۷۳۶منطقه ۳مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
امامى ریحانهشیرازرتبه ۷۴۴منطقه ۱مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
ضرابى کیاناتهرانرتبه ۷۵۷منطقه ۱مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
آقازاده بناب میلادبنابرتبه ۷۵۹منطقه ۲مهندسی پلیمر|دانشگاه تهران / روزانه
بهادرى اسماپاکدشترتبه ۷۶۳منطقه ۳علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
افضل زاده فاطمهدزفولرتبه ۷۶۴منطقه ۲فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
بهارى علىتهرانرتبه ۷۷۰منطقه ۱مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
حیدرى مهدىقرچکرتبه ۷۷۲منطقه ۳فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
کاظمى ارشلو فاطمهسیرجانرتبه ۷۸۳ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى مجیدابهررتبه ۷۸۴منطقه ۲مدیریت صنعتی|دانشگاه تهران / روزانه
کاظمیان فاطمهاسلام‌شهررتبه ۷۹۳ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
قنبرى مبیناقرچکرتبه ۷۹۵ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
خدابخش اشکانتهرانرتبه ۷۹۷منطقه ۱مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه
اله قلى لو سباتهرانرتبه ۸۰۲منطقه ۱مهندسی پزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
عشق الهى سید عرفانکرجرتبه ۸۱۶ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
محسنى مجیداصفهانرتبه ۸۱۷منطقه ۱مهندسی شیمی|دانشگاه تهران / روزانه
سربندى فراهانى فریدهقمرتبه ۸۳۴منطقه ۲زبان وادبیات اسپانیایی|دانشگاه تهران / روزانه
فراهانى زهراتهرانرتبه ۸۳۵ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
رفعت نشان یاسمینارومیهرتبه ۸۳۷منطقه ۲زبان وادبیات اسپانیایی|دانشگاه تهران / روزانه
باصولى رضابرازجانرتبه ۸۳۷منطقه ۳فیزیک مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
قربانى مسعودکاشمررتبه ۸۴۰منطقه ۲علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
اردلانى امیررضاتویسرکانرتبه ۸۴۱منطقه ۲مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
کاظمى سید مصطفىمحلاترتبه ۸۵۹منطقه ۲مهندسی پلیمر|دانشگاه تهران / روزانه
خدادادى عاطفهشهرکردرتبه ۸۶۶منطقه ۲ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
محبوبى امیرحسینمیانهرتبه ۸۷۵منطقه ۲مهندسی پلیمر|دانشگاه تهران / روزانه
احمدى معصومهقمرتبه ۸۸۱ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
انبان محمدعلىفردیسرتبه ۸۸۳منطقه ۳فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
کریمى زهرانجف آبادرتبه ۸۹۳منطقه ۲علوم تربیتی|دانشگاه تهران / روزانه
رحمت زاده دنیاشیرازرتبه ۸۹۹منطقه ۱مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه
بادیانت لادنکرجرتبه ۹۰۸ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
میرجلیلى فاطمهیزدرتبه ۹۱۱منطقه ۲فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
راق فاطمهدزفولرتبه ۹۱۴منطقه ۳فیزیک مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
حسینى صادق محمدکرمانرتبه ۹۲۹منطقه ۲علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
چکاک محمدامینعلی آبادکتولرتبه ۹۳۳ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
قزل باش آذرشیرازرتبه ۹۳۹ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
تلخ آبى نازنینقمرتبه ۹۶۶منطقه ۲مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
اسلامى جدیدى فاطمهساریرتبه ۹۷۱منطقه ۲مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
قاسم زاده گردرودبارى مریمبابلرتبه ۹۷۳منطقه ۲مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
قادرى فرزادبانهرتبه ۹۷۳منطقه ۳مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
جانعلى زاده چوب بستى محیابابلرتبه ۹۹۲منطقه ۲مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
سلیمى بنماران میلاداردبیلرتبه ۹۹۸ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
کریمى نیکودماوندرتبه ۹۹۹منطقه ۲علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
نورى رسا مریمکرجرتبه ۱۰۰۲منطقه ۲ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
غنى زاده فائزهقرچکرتبه ۱۰۰۷منطقه ۳علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
عاصمى فر ملیکاکاشانرتبه ۱۰۱۱منطقه ۲مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
عبدى زاده محمدقرچکرتبه ۱۰۲۱منطقه ۳زبان وادبیات فارسی|دانشگاه تهران / روزانه
بابائى زاد علىساریرتبه ۱۰۲۲ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
وظیفه جمایران لیلاملاردرتبه ۱۰۲۸منطقه ۳زبان وادبیات فارسی|دانشگاه تهران / روزانه
مسافر مرتضىکرجرتبه ۱۰۲۹منطقه ۲مدیریت صنعتی|دانشگاه تهران / روزانه
مرادى بهارکرجرتبه ۱۰۳۰منطقه ۲مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
تاجیک زوزنى عادلهخوافرتبه ۱۰۴۶منطقه ۳علوم تربیتی|دانشگاه تهران / روزانه
حسن پل خوابى ترنجکرجرتبه ۱۰۴۹منطقه ۲مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
سیلاخور مبینااسلام‌شهررتبه ۱۰۵۸منطقه ۲زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
فاطمى خوراسگانى سپیدهاهوازرتبه ۱۰۶۳منطقه ۲علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدزاده امیرحسامقمرتبه ۱۰۶۷منطقه ۲زبان وادبیات فارسی|دانشگاه تهران / روزانه
نظرى على محمدکرجرتبه ۱۰۷۶منطقه ۲مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
علیشاهى نیلوفرزنجانرتبه ۱۰۸۲منطقه ۲باستان شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
سعیدى مرضیهزرندرتبه ۱۰۸۷منطقه ۳باستان شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
دارابى مسعودفردیسرتبه ۱۱۰۰منطقه ۳علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
ولدى یاسمنهمدانرتبه ۱۱۰۲منطقه ۲علوم ارتباطات اجتماعی|دانشگاه تهران / روزانه
بادامى نگاربجنوردرتبه ۱۱۰۷ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
افشار زهراشهر قدسرتبه ۱۱۱۱منطقه ۳زبان وادبیات اسپانیایی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى ابراهیماسلام‌شهررتبه ۱۱۱۳منطقه ۲مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
بهرامى فاطمههمدانرتبه ۱۱۱۵ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
یوسفى علىتهرانرتبه ۱۱۱۶ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)زبان وادبیات ژاپنی|دانشگاه تهران / روزانه
خورشیدى علیرضافردوسرتبه ۱۱۳۰منطقه ۳مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
مختارى محمدامینتهرانسررتبه ۱۱۳۷منطقه ۱مهندسی نفت|دانشگاه تهران / روزانه
الماسى نازنینسنندجرتبه ۱۱۴۱منطقه ۲علوم ارتباطات اجتماعی|دانشگاه تهران / روزانه
معماریان پرستوتهرانرتبه ۱۱۴۳منطقه ۱زبان روسی|دانشگاه تهران / روزانه
وزیرى نسب امیدکرمانرتبه ۱۱۴۳ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)زبان روسی|دانشگاه تهران / روزانه
محمودى صدفشهریاررتبه ۱۱۸۰ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)فیزیک مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
عباسى صارمى عطیهشهریاررتبه ۱۲۰۳منطقه ۲فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
امجدى محسنفردیسرتبه ۱۲۲۴منطقه ۳علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
وفائى مهدىقمرتبه ۱۲۳۱منطقه ۲فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
میرزائى آینازشهریاررتبه ۱۲۳۳منطقه ۲مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
توکلىالیگودرزرتبه ۱۲۳۴ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مترجمی زبان المانی|دانشگاه تهران / روزانه
بزرگ منشمریوانرتبه ۱۲۳۸منطقه ۳علوم تربیتی|دانشگاه تهران / روزانه
شیرزاد محمدمتینشهرریرتبه ۱۲۴۳منطقه ۲مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
فریدى محمدرشترتبه ۱۲۴۹منطقه ۲مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
کوثرى صدر علىتهرانرتبه ۱۲۵۱ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
لطفى امیرحسیناصفهانرتبه ۱۲۵۶منطقه ۱فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
شرافت زهرااصفهانرتبه ۱۲۵۸ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
رحیمىشهر قدسرتبه ۱۲۵۹منطقه ۳ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
طهماسبى فر ستایشرفسنجانرتبه ۱۲۶۳ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى پوریاساوهرتبه ۱۲۶۵منطقه ۲مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
سرورپور ساراساوهرتبه ۱۲۶۷منطقه ۲مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
سعادت فرنازلاهیجانرتبه ۱۲۸۷منطقه ۲علوم مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
حیدریه معینسمنانرتبه ۱۲۹۰منطقه ۲اقتصاد|دانشگاه تهران / روزانه
خانى پورروشن محمدرضاقمرتبه ۱۳۰۱منطقه ۲مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
ابراهیمى نیلوفرتهرانرتبه ۱۳۰۵منطقه ۱مهندسی پلیمر|دانشگاه تهران / روزانه
مجیدى نسب مریمقمرتبه ۱۳۰۷منطقه ۲مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
زارع امیرحسینشیرازرتبه ۱۳۲۶ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
ارجمندنیا محمدرضاقمرتبه ۱۳۶۰منطقه ۲فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
موسى زاده پوریااردبیلرتبه ۱۳۶۷منطقه ۲مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
ولى محمدامینکرجرتبه ۱۳۷۴منطقه ۲ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
عبداللهى شهرزادشهرکردرتبه ۱۳۸۱منطقه ۲زبان وادبیات اسپانیایی|دانشگاه تهران / روزانه
اسدیان اولىقرچکرتبه ۱۳۸۱منطقه ۳مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
بردبار غزالهتهرانرتبه ۱۳۸۷منطقه ۱زبان وادبیات اسپانیایی|دانشگاه تهران / روزانه
حسین پور ساروى امیر سعیدبهشهررتبه ۱۴۰۲منطقه ۲علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
بابک زهراقمرتبه ۱۴۰۷منطقه ۲ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
موسوى سیدمحمدحسنقمرتبه ۱۴۲۰منطقه ۲مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
نیک بهار زهراشاهرودرتبه ۱۴۳۵منطقه ۲زبان وادبیات فارسی|دانشگاه تهران / روزانه
فلاح فاطمهآملرتبه ۱۴۵۲منطقه ۲مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
کریمى آذر علىمراغهرتبه ۱۴۵۶منطقه ۲مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
مباشرى دمنهدارانرتبه ۱۴۷۲منطقه ۳مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
پشت چى اسکوئى موسىتبریزرتبه ۱۴۹۰ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
قباخلوقرچکرتبه ۱۴۹۱منطقه ۳فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
حسینى فاطمه ساداتبیرجندرتبه ۱۵۰۴منطقه ۲زبان ایتالیایی|دانشگاه تهران / روزانه
جزائىدامغانرتبه ۱۵۱۵منطقه ۲فیزیک|دانشگاه تهران / روزانه
محمدقلى پور علىتبریزرتبه ۱۵۲۵ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
پیرهادى مهدیهتهرانرتبه ۱۵۳۴ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)تاریخ|دانشگاه تهران / روزانه
اکبرى علىکرجرتبه ۱۵۵۹منطقه ۲مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
موسوى مینا ساداتتهرانرتبه ۱۵۶۸منطقه ۱زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
اسحاقى مرجانساوهرتبه ۱۵۷۰منطقه ۲علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
رحمانى محسنرودهنرتبه ۱۵۷۱منطقه ۱مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
رضوان حسنقمرتبه ۱۶۰۶منطقه ۲مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
اکبرى پوریاکرجرتبه ۱۶۰۷ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
نورى فاطمهقمرتبه ۱۶۱۰ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
دهقانى سامانآبادهرتبه ۱۶۲۸منطقه ۲زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
لطفیان امیررضاتهرانرتبه ۱۶۴۳منطقه ۱فیزیک مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
صدیقى فروتقه محمدمعینکاشمررتبه ۱۶۴۸منطقه ۲فیزیک مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
پایدارفرد سعیدقمرتبه ۱۶۵۸منطقه ۲روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
قدسى بىتاکرجرتبه ۱۶۹۷منطقه ۲ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
خوش نژاد مهدىتهرانرتبه ۱۶۹۹منطقه ۱مترجمی زبان عربی|دانشگاه تهران / روزانه
برارى دهکى امیرحسینبابلرتبه ۱۷۱۶منطقه ۲زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
اویسىشهریاررتبه ۱۷۱۸ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
گلستانى محمدرضاکرمانرتبه ۱۷۲۴منطقه ۲فیزیک مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
حق پناه شادىکاشانرتبه ۱۷۴۰ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)زبان وادبیات اسپانیایی|دانشگاه تهران / روزانه
جلالى نارگلتهرانرتبه ۱۷۵۱منطقه ۱مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران / روزانه
بابایى محمدگرگانرتبه ۱۷۵۲منطقه ۲علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
طالب زاده کاسگرىرامهرمزرتبه ۱۷۷۰منطقه ۳زیست فناوری|دانشگاه تهران / روزانه
طالبى چارى امیربابلرتبه ۱۷۹۸منطقه ۲علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
ورمقانى امیرحسینقرچکرتبه ۱۸۰۷منطقه ۳زبان روسی|دانشگاه تهران / روزانه
ثقفىپاکدشترتبه ۱۸۱۹منطقه ۳علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
افضلى اریاکرمانشاهرتبه ۱۸۲۷منطقه ۲فیزیک مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
قربانى هانیهتهرانرتبه ۱۸۳۱منطقه ۱مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
وفاجو فرزامتهرانرتبه ۱۸۳۱ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)امار|دانشگاه تهران / روزانه
کاظم خانى نازنینساریرتبه ۱۸۳۴منطقه ۲زبان روسی|دانشگاه تهران / روزانه
فرهانى حسینتهرانرتبه ۱۸۴۱منطقه ۱مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
ولى زاده نگارتهرانرتبه ۱۸۵۲منطقه ۱دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
خیرالهى ساراتهرانرتبه ۱۸۵۷منطقه ۱مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
بهلولى امیر محمدتهرانرتبه ۱۸۷۹منطقه ۱زبان ایتالیایی|دانشگاه تهران / روزانه
برزگر امیرحسیناسلام‌شهررتبه ۱۸۸۵منطقه ۲مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
داوودى آریاکرجرتبه ۱۹۰۲منطقه ۲ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
امینى فشمى غزلتهرانرتبه ۱۹۲۴منطقه ۱زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
جوادىفردوسرتبه ۱۹۴۱منطقه ۳مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
زرگرى هاشممشهدرتبه ۱۹۵۹منطقه ۱فیزیک مهندسی|دانشگاه تهران / روزانه
صفرزاده حسامتهرانسررتبه ۱۹۶۰منطقه ۱مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
نوروزى نیایشتهرانرتبه ۱۹۶۴منطقه ۱زبان وادبیات ژاپنی|دانشگاه تهران / روزانه
جعفرزاده محمدعلىقمرتبه ۱۹۶۹منطقه ۲فلسفه وحکمت اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
امانى اسمابندرعباسرتبه ۱۹۸۳منطقه ۲تاریخ|دانشگاه تهران / روزانه
آهنگ فاضلاسلام‌شهررتبه ۱۹۸۸منطقه ۲ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
على اکبر اصفهانى زهراتهرانرتبه ۱۹۹۷منطقه ۱جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
مرادى هنگامهآملرتبه ۲۰۰۰منطقه ۲مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
پرندشیرازرتبه ۲۰۱۵منطقه ۱مهندسی شهرسازی|دانشگاه تهران / روزانه
امانىتهرانرتبه ۲۰۲۰منطقه ۱مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
ابراهیمىاصفهانرتبه ۲۰۶۱منطقه ۱زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
عاشوردهى نویر فاطمهبندرانزلیرتبه ۲۰۶۷ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مترجمی زبان عربی|دانشگاه تهران / روزانه
ناصحى علىقمرتبه ۲۰۷۵منطقه ۲زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تهران / روزانه
قارائى کسمائىصومعه سرارتبه ۲۰۸۶منطقه ۳جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
عبدىتهرانرتبه ۲۱۰۲منطقه ۱زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
میرزایىگلستانرتبه ۲۱۰۸منطقه ۳زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
نظرى پناه محیا الساداتیزدرتبه ۲۱۳۶ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)تاریخ|دانشگاه تهران / روزانه
عبداله خانى على اکبراسلام‌شهررتبه ۲۱۳۹منطقه ۲مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
جانىرباط کریمرتبه ۲۱۴۵منطقه ۳زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
دهقان نژادتهرانرتبه ۲۱۴۵ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)زیست فناوری|دانشگاه تهران / روزانه
نظرىملاردرتبه ۲۱۵۰ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
خورشیدى عین الدینتهرانرتبه ۲۱۵۹منطقه ۱حسابداری|دانشگاه تهران / روزانه
محمدىتهرانرتبه ۲۱۷۵منطقه ۱زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
فرزانگان بیدگلى پرنیانورامینرتبه ۲۱۸۳ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
مختارىقائنرتبه ۲۱۹۶ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
رسولىسردشترتبه ۲۲۳۷ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى اوزومچلوئىشهریاررتبه ۲۲۵۰ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)زبان وادبیات ژاپنی|دانشگاه تهران / روزانه
کوهزادىتهرانرتبه ۲۲۷۳منطقه ۱زیست شناسی جانوری|دانشگاه تهران / روزانه
جوادى مقدمتهرانرتبه ۲۲۹۹منطقه ۳دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
صحرائىقرچکرتبه ۲۳۰۱منطقه ۳علم اطلاعات ودانش شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
على امیدىدامغانرتبه ۲۳۱۳ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)امار|دانشگاه تهران / روزانه
حیدرىتهرانرتبه ۲۳۱۴ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)زبان ایتالیایی|دانشگاه تهران / روزانه
صابرىتهرانرتبه ۲۳۸۱منطقه ۱مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
مددىشیرگاهرتبه ۲۳۸۶منطقه ۳علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
طاهرىشاهرودرتبه ۲۳۹۵منطقه ۲دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدزادهاسلام‌شهررتبه ۲۴۱۱منطقه ۲امار|دانشگاه تهران / روزانه
حسنلوقرچکرتبه ۲۴۱۹ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
الکسان شیرآبادتهرانرتبه ۲۴۳۶منطقه ۱مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
جارىعباس آبادرتبه ۲۴۵۷منطقه ۳روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
کوهستانىمینودشترتبه ۲۵۰۸منطقه ۳دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
همتىتهرانرتبه ۲۵۳۱منطقه ۱دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
چهاریارى کلاته ئىتایبادرتبه ۲۵۳۸منطقه ۳علوم ارتباطات اجتماعی|دانشگاه تهران / روزانه
بغدادىتهرانرتبه ۲۵۶۴منطقه ۱زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
فرشیدىنقاب سبزواررتبه ۲۵۷۶منطقه ۳زبان ایتالیایی|دانشگاه تهران / روزانه
اسماعیل پورشیرازرتبه ۲۶۱۷منطقه ۱شیمی محض|دانشگاه تهران / روزانه
پاشائى شایانقمرتبه ۲۶۲۳منطقه ۲مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
شریفیاناصفهانرتبه ۲۶۴۴منطقه ۱زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
حیدرزادهگنابادرتبه ۲۶۷۱منطقه ۲مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
غلامىاسلام‌شهررتبه ۲۶۸۰منطقه ۲مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
سعادتتهرانرتبه ۲۷۷۸منطقه ۱دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
معدن پیشههشتگردرتبه ۲۷۹۸ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
خانىتهرانرتبه ۲۸۱۳منطقه ۱دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
حقىتهرانرتبه ۲۸۲۹ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)شیمی کاربردی|دانشگاه تهران / روزانه
جعفرىسمنانرتبه ۲۸۳۸منطقه ۲مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
ذوالفقارىتهرانرتبه ۲۸۵۲منطقه ۱مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
احمدىکرجرتبه ۲۸۸۰منطقه ۲زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تهران / روزانه
ورزدارتهرانرتبه ۲۹۰۸منطقه ۱تاریخ وتمدن ملل اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
خلخالىتهرانرتبه ۲۹۲۴ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)شیمی کاربردی|دانشگاه تهران / روزانه
جعفر پورتهرانرتبه ۲۹۸۵منطقه ۱مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
کریمىاراکرتبه ۲۹۸۸ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)زبان وادبیات عربی|دانشگاه تهران / روزانه
بینشبابلرتبه ۳۰۰۳منطقه ۲دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
نعمتىنیشابوررتبه ۳۰۴۰منطقه ۲زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
نظرىگرمساررتبه ۳۰۵۲ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)علم اطلاعات ودانش شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
رئوفشهریاررتبه ۳۰۵۵منطقه ۲زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
جلدىتهرانرتبه ۳۰۶۰منطقه ۱دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
جنکوکتهرانرتبه ۳۱۴۶منطقه ۱شیمی محض|دانشگاه تهران / روزانه
کیومرثىکرجرتبه ۳۱۹۹منطقه ۲دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
جمالى رحمت ابادىرفسنجانرتبه ۳۱۹۹منطقه ۲روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
رجائى لککرمانرتبه ۳۲۳۲منطقه ۲مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
ملانیاملکشاهبندپیرتبه ۳۲۴۹منطقه ۳علوم سیاسی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدى اخاآملرتبه ۳۲۵۲منطقه ۲دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
خلیلى گودرزىبابلرتبه ۳۲۶۴منطقه ۲دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
آقابالازاده اصلکرجرتبه ۳۲۷۱ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
عرب صالحىشهرضارتبه ۳۲۷۲منطقه ۲علوم قران وحدیث|دانشگاه تهران / روزانه
مجاهدىبابلرتبه ۳۲۷۴منطقه ۲دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
پیروتهرانسررتبه ۳۳۲۱ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)فلسفه وحکمت اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
سلطانىگرگانرتبه ۳۳۴۷منطقه ۲دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدىگنبدرتبه ۳۳۶۳منطقه ۳زیست فناوری|دانشگاه تهران / روزانه
نورىکرمانشاهرتبه ۳۳۷۳منطقه ۲دامپزشکی|دانشگاه تهران / روزانه
عمانىتهرانرتبه ۳۴۱۴منطقه ۱زبان وادبیات ژاپنی|دانشگاه تهران / روزانه
باقرىچالوسرتبه ۳۴۶۱منطقه ۲دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
رضائىکرجرتبه ۳۴۶۲منطقه ۲مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
رجبى کلدرهرودسررتبه ۳۴۸۱منطقه ۲دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
واحدىتهرانرتبه ۳۵۲۱منطقه ۱مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
نجفىساوهرتبه ۳۵۵۴منطقه ۲جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
عطایىکرجرتبه ۳۵۹۴منطقه ۲فلسفه وحکمت اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
على محمدىاسلام‌شهررتبه ۳۵۹۵منطقه ۲زبان چینی|دانشگاه تهران / روزانه
زمردى افضلشهر قدسرتبه ۳۶۷۵منطقه ۳دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
هاشمىتبریزرتبه ۳۷۰۵منطقه ۱مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
خیرخواهانتهرانرتبه ۳۷۲۰منطقه ۱امار|دانشگاه تهران / روزانه
صادقى نژاد فرسنگىکرمانرتبه ۳۷۲۲منطقه ۲مهندسی معدن|دانشگاه تهران / روزانه
هوشمندقرچکرتبه ۳۷۳۳منطقه ۳روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
شریفیانکرجرتبه ۳۷۳۷منطقه ۲روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
جوانبختگلپایگانرتبه ۳۷۸۵منطقه ۲باستان شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
ذوالفقارىشهر قدسرتبه ۳۸۱۳منطقه ۳زبان روسی|دانشگاه تهران / روزانه
شهریورىگرمساررتبه ۳۸۷۶منطقه ۳مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
فریطوستهرانرتبه ۳۹۱۹منطقه ۱شیمی محض|دانشگاه تهران / روزانه
رشنوتهرانرتبه ۳۹۳۹منطقه ۱دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
رفاهتهرانرتبه ۴۰۸۸ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)شیمی کاربردی|دانشگاه تهران / روزانه
عبدالحسینىتهرانرتبه ۴۱۵۹منطقه ۱دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
مرسلى هریسملاردرتبه ۴۱۷۹منطقه ۳روانشناسی|دانشگاه تهران / روزانه
سورتچىبهشهررتبه ۴۱۸۰منطقه ۲دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
بنى هاشمىساریرتبه ۴۲۱۴منطقه ۲دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
اسمعیلىشهر قدسرتبه ۴۲۱۸منطقه ۳فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه
پناهیانکردکویرتبه ۴۳۴۶منطقه ۳زیست فناوری|دانشگاه تهران / روزانه
مداح گزنىقزوینرتبه ۴۳۵۰منطقه ۲زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تهران / روزانه
سعیدىکرجرتبه ۴۳۷۰منطقه ۲دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
على رضاپورملاردرتبه ۴۴۷۴منطقه ۳زبان وادبیات ژاپنی|دانشگاه تهران / روزانه
استادى روشتىبنابرتبه ۴۵۰۴منطقه ۲مترجمی زبان عربی|دانشگاه تهران / روزانه
آزادى خواهقزوینرتبه ۴۵۳۳منطقه ۲باستان شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
عیوض لوتهرانرتبه ۴۶۰۲منطقه ۲دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
پورقاسمیاننجف آبادرتبه ۴۶۲۸منطقه ۲زیست فناوری|دانشگاه تهران / روزانه
عسکرىبیرجندرتبه ۴۶۵۶منطقه ۲دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
متقىکرمانرتبه ۴۶۸۵منطقه ۲زیست فناوری|دانشگاه تهران / روزانه
جریدهکرجرتبه ۴۶۹۹منطقه ۲دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
گورانىمریوانرتبه ۴۷۹۶منطقه ۳باستان شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
بنیسىارومیهرتبه ۴۸۴۷منطقه ۲ادیان وعرفان|دانشگاه تهران / روزانه
شابداقىرباط کریمرتبه ۴۹۰۷منطقه ۳فلسفه وحکمت اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
صادقىگنابادرتبه ۴۹۲۹منطقه ۲علوم قران وحدیث|دانشگاه تهران / روزانه
سید علیانکرجرتبه ۵۰۶۲منطقه ۲دامپزشکی|دانشگاه تهران / نوبت دوم
قره باشگنبدرتبه ۵۰۶۵منطقه ۳جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
روستایىملاردرتبه ۵۰۶۶منطقه ۲زبان ایتالیایی|دانشگاه تهران / روزانه
حق پناهپاکدشترتبه ۵۲۴۱منطقه ۳ادیان وعرفان|دانشگاه تهران / روزانه
زمردیانکرجرتبه ۵۲۶۲منطقه ۲مدیریت مالی|دانشگاه تهران / روزانه
رضازادهقائمیهرتبه ۵۲۷۵منطقه ۳زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تهران / روزانه
رضائى خرمىخرمدرهرتبه ۵۳۳۶منطقه ۲حسابداری|دانشگاه تهران / روزانه
رضائىزیراب سوادکوهرتبه ۵۳۳۸منطقه ۳زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تهران / روزانه
اسمعیلىتهرانرتبه ۵۵۰۰منطقه ۱مهندسی نقشه برداری|دانشگاه تهران / روزانه
مشهدىدماوندرتبه ۵۸۳۴منطقه ۲جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
طاهرىبندرعباسرتبه ۵۸۴۶ایثارگر( ۵درصد ظرفیت)شیمی محض|دانشگاه تهران / روزانه
خرم دشتىاصفهانرتبه ۵۹۴۹منطقه ۱مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
قربانىدماوندرتبه ۶۰۱۸منطقه ۲جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
همدانى مقدمپیشوارتبه ۶۰۸۷منطقه ۳زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تهران / روزانه
غلامىتنکابنرتبه ۶۲۵۸منطقه ۳علوم قران وحدیث|دانشگاه تهران / روزانه
عشقىقرچکرتبه ۶۳۷۱منطقه ۳علم اطلاعات ودانش شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
راهبرشهر قدسرتبه ۶۳۷۸منطقه ۳جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
نجفىتاکستانرتبه ۶۴۸۲منطقه ۳تاریخ|دانشگاه تهران / روزانه
اسدىتهرانرتبه ۶۵۲۱منطقه ۱زیست شناسی گیاهی|دانشگاه تهران / روزانه
شریفىخرمدرهرتبه ۶۵۸۱منطقه ۲حسابداری|دانشگاه تهران / روزانه
نجف اللهىتهرانرتبه ۶۵۹۰منطقه ۳مترجمی زبان عربی|دانشگاه تهران / روزانه
زارع بیدکىمهریزرتبه ۶۷۹۶منطقه ۳باستان شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
رشادىقمرتبه ۶۸۶۵منطقه ۲مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران / روزانه
پور نظرىپاکدشترتبه ۶۸۷۳منطقه ۳مترجمی زبان عربی|دانشگاه تهران / روزانه
اشرفىشهر قدسرتبه ۶۸۷۴منطقه ۳شیمی کاربردی|دانشگاه تهران / روزانه
خلیلىساریرتبه ۷۰۰۴منطقه ۲شیمی محض|دانشگاه تهران / روزانه
مشعوف رانکوهىتهرانرتبه ۷۱۹۹منطقه ۱ریاضیات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه
حبیبىتهرانرتبه ۷۲۰۲منطقه ۱زمین شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
نیکبختکاشانرتبه ۷۲۲۱منطقه ۳تاریخ وتمدن ملل اسلامی|دانشگاه تهران / روزانه
عزیزىکرجرتبه ۷۳۱۲منطقه ۲زیست شناسی جانوری|دانشگاه تهران / روزانه
قربان گلدىگنبدرتبه ۷۳۴۹منطقه ۳جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
کواکبى عصارکرجرتبه ۷۴۳۷منطقه ۲شیمی کاربردی|دانشگاه تهران / روزانه
فراتىتهرانرتبه ۷۵۳۹منطقه ۱حسابداری|دانشگاه تهران / روزانه
شفقى خالکىتهرانرتبه ۷۵۶۷منطقه ۳شیمی کاربردی|دانشگاه تهران / روزانه
زینلىتایبادرتبه ۷۹۴۲منطقه ۳مردم شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
افلاکى پاشاکىملاردرتبه ۸۳۰۶منطقه ۳جغرافیا|دانشگاه تهران / روزانه
دوست محمدىسمنانرتبه ۸۶۹۱منطقه ۲شیمی محض|دانشگاه تهران / روزانه
عبدى پوربهبهانرتبه ۸۸۳۳منطقه ۲زیست شناسی جانوری|دانشگاه تهران / روزانه
نیک نژادچمستانرتبه ۸۸۹۴منطقه ۳علوم قران وحدیث|دانشگاه تهران / روزانه
بدرخواهانکرجرتبه ۸۹۰۵منطقه ۲شیمی محض|دانشگاه تهران / روزانه
ایمانىکرجرتبه ۸۹۶۹منطقه ۳مترجمی زبان عربی|دانشگاه تهران / روزانه
محمدپورمیرسمنانرتبه ۹۳۰۷منطقه ۲زیست شناسی گیاهی|دانشگاه تهران / روزانه
عباسىگنبدرتبه ۹۴۷۳منطقه ۳مدیریت صنعتی|دانشگاه تهران / روزانه
رضائىمحمدیهرتبه ۹۴۸۳منطقه ۳مترجمی زبان عربی|دانشگاه تهران / روزانه

قبولی های دانشگاه تهران در کنکور ۹۶

 

اگه سوالی در مورد مشاوره و برنامه ریزی درسی دارید اینجا کلیک کنید

و

اگه سوالی در مورد فیزیک کنکور و جزوه و کتاب دارین اینجا کلیک کنید

 

تعیین رشته

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تعیین رشته