Header ad

بارم بندی کتاب دینی و قرآن در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹

۹۷۰x90

 

تذکرات مهم :

۱ـ رعایت بارم بندی درطرح سؤالات امتحانات نهایی الزامی ولی درامتحانات داخلی پیشنهادی است. بدیهی است رعایت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری یا استانی از تضیع حق دانش آموزان جلوگیری خواهد کرد.
۲- بر اساس تبصره ۱/۲ ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی ، سؤالات امتحانات نوبت شهریور مراکز پیش دانشگاهی که به صورت هماهنگ منطقه ای طراحی می شود براساس۲۰ نمره و همانند بارم بندی امتحانات جبرانی مربوطه می باشد.
۳ـ بارم بندی دروس دوره ی متوسطه در دبیرستان های بزرگسالان همانند بارم بندی نوبت شهریور است.
۴ـ مواردی ازکتاب درسی که مطالعه آزاد اعلام گردیده در ارزشیابی ها لحاظ نمی گردد.


بارم بندی درس دینی و قرآن (۱) پایه اول متوسطه
 • – از هر دانش‌آموز در هر نوبت حداقل ۳ بار وهر بار حداقل ۵ تا۷ سطر از قرائت آیات قرآن ارزشیابی به عمل می‌آید.( پرسش از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.).به ازای هر غلط روخوانی ۲۵/۰ از چهار نمره کسر می‌شود.
 • – در صورتی که دانش‌آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمی‌کند به ازای هر حرف ۲۵/۰ و حداکثریک نمره از قرائت او کسر می‌شود.
 • – درصورتی که دانش‌آموزآیات رابه صورت مقطع ومکرربخوانداز۵/۰نمره تا۱نمره ازنمره قرائت اوکسرمی‌شود.
 • – چنانچه دانش‌آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ضروری تجوید بخواند از ۵/۰ تا ۱ نمره به نمره قرائت او افزوده می‌شود.
۱- قرائت قرآن کریم
(۴ نمره):
الف: ارزشیابی مستمر 
( نمونه ی برگه ارزشیابی مستمردر صفحه ۵۱ کتاب معلم آمده است)
ازهردانش‌آموزدرهرنوبت حداقل۳ بار ازمعنای آیات پرسش می‌شود، هر بار حدود ۳ سطر از این گونه آیات را معنا می‌کند و هرسطریک نمره داردکه به میزان صحت معنای هرسطر نمره این قسمت مشخص می‌شود. ۲- درک معنای آیات قرآن کریم
( ۳ نمره ) :
– فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در داخل هر درس با عناوینی مانند : تفکر ، جمع آوری اطلاعات، تفکیگ ، اندیشه درآیات و پیام آیات مشخص شده اند.این فعالیت ها در هنگام تدریس دبیر باید انجام شود تا مشارکت دانش آموزان در حین تدریس بیش تر شود.

– سؤال هایی که دبیر هنگام تدریس از دانش آموزان می پرسد .

 

۳-انجام فعالیت‌های داخل درس (۴نمره)
– سؤال ها وفعالیت های مربوط به اندیشه و تحقیق ، باتوجه به توانایی دانش آموزان درپاسخ گویی

– سؤال هایی که دبیر در جلسه بعد از تدریس از دانش آموزان می پرسد.

( توجه : دراین بخش به دفتر کار دانش آموز ، نمره ای تعلق نمی گیرد.)

۴- پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق (۴ نمره)
۵ – مشارکت در فعالیت های کلاسی و کار‌ گروهی (۳نمره ).
۶ – داشتن دفتر کار منظم و کامل ( ۲ نمره)
تذکر : دانش‌آموزانی که برخی از کارهای بخش«پیشنهاد» کتاب درسی یا به ابتکار خود فعالیتهای ادبی، هنری و تحقیقی دیگری را انجام می دهند ۲ نمره فوق ‌العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره ۲۰ ) در هر نوبت تحت عنوان «خلاقیت‌های علمی و هنری» اضافه می‌گردد.
۱- امتحان قرائت قرآن کریم(۴ نمره):

ازهردانش‌آموزدرهر امتحان پایانی دو نیم صفحه ازآیات شریفه کتاب درسی و بخشی از قرآن‌کریم که دبیر محترم معین نموده است ،ارزشیابی قرائت قرآن، همانند ارزشیابی مستمر، بعمل می آید ( پرسش از قرائت سایر آیات دروس بلامانع است.)

ب: ارزشیابی پایانی
۲- امتحان کتبی از محتوای دروس ( ۱۶ نمره)

شهریور

نوبت دوم

نوبت اول

درس

بخش‌کتاب

۴

۴

۷

اول تا چهارم

مرحله اول

۲

۵

پنجم و ششم

۲

۴

هفتم و هشتم

۳

۴

نهم تا یازدهم

مرحله دوم

۱

۲

دوازدهم

مرحله سوم

۲

۳

سیزدهم و چهاردهم

۲

۳

پانزدهم و شانزدهم

۱۶

۱۶

۱۶

جمع

 

 

تذکرات :

الف ) موارد زیر در ارزشیابی پایانی لحاظ نشود :

۱- پیشنهاد ها در صفحات ۲۲ تا ۲۳ ، ۳۳، ۴۲ ، ۵۵ ، ۶۴ ، ۷۲ ، ۸۶ ، ۹۸ ، ۱۰۷ ، ۱۱۶ ، ۱۱۹ ، ۱۳۷ ، ۱۴۹ ، ۱۶۱ ، ۱۶۷ ، ۱۷۹ ، ۱۸۱

۲- بیشتر بدانیم ها در صفحات : ۱۰ ، ۱۱تا ۱۳ ، ۸۲ تا ۸۳ ، ۹۱ تا ۹۲ ، ۹۶ ، ۱۲۷ تا ۱۲۹ ، ۱۴۷ ، ۱۷۸

۳- گام ها در صفحات ۱۴ ، ۴۱ ، ۸۵ ، ۱۰۶ ، ۱۱۸ ، ۱۳۶ ، ۱۴۸ ، ۱۶۸ ، ۱۸۰

۴- مطالب صفحات ۱۵۰ تا ۱۵۲ و اشعار صفحات ۳۹ ، ۵۰ ، ۶۲ ، ۱۴۶

۵- پاورقی های کتاب

۶- ترجمه هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

ب) حفظ کردن عین آیات وروایات ضروری نیست ، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهمیت دارد. برای مثال ، نباید ازدانش آموزان خواسته شود که آیه یاحدیثی درباره توبه بنویسند.بلکه بایدآیه یاحدیث مطرح شود ودانش آموزان پیام ها ونکاتی را که از آیه یا حدیث به دست می آید ، بنویسند.

ج) آیاتی که ترجمه آن ها درکتاب آمده است نباید ترجمه این آیه ها در ارزشیابی مورد سؤال قرار گیرد یا سؤال به گونه ای طراحی شود که لازمه آن حفظ کردن ترجمه این قبیل آیات باشد. هم چنین نباید از کلمات ولغاتی که تداعی کننده درس عربی است سؤال شود.

 

 

 


بارم بندی درس دینی و قرآن( ۲) پایه دوم متوسطه
 • – از هر دانش‌آموز در هر نوبت حداقل ۳ بار وهر بار حداقل ۵ تا۷ سطر از قرائت آیات قرآن ارزشیابی به عمل می‌آید.( پرسش از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.).به ازای هر غلط روخوانی ۲۵/۰ از چهار نمره کسر می‌شود.
 • – در صورتی که دانش‌آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمی‌کند به ازای هر حرف ۲۵/۰ و حداکثریک نمره از قرائت او کسر می‌شود.
 • – درصورتی که دانش‌آموزآیات رابه صورت مقطع ومکرربخوانداز۵/۰نمره تا۱نمره ازنمره قرائت اوکسرمی‌شود.
 • – چنانچه دانش‌آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ضروری تجوید بخواند از ۵/۰ تا ۱ نمره به نمره قرائت او افزوده می‌شود.
۱- قرائت قرآن کریم
(۴ نمره):
الف: ارزشیابی مستمر 
( نمونه ی برگه ارزشیابی مستمردر صفحه ۵۱ کتاب معلم آمده است)
ازهردانش‌آموزدرهرنوبت حداقل۳ بار ازمعنای آیات پرسش می‌شود، هر بار حدود ۳ سطر از این گونه آیات را معنا می‌کند و هرسطریک نمره داردکه به میزان صحت معنای هرسطر نمره این قسمت مشخص می‌شود. ۲- درک معنای آیات قرآن کریم
( ۳ نمره ) :
– فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در داخل هر درس با عناوینی مانند : تفکر ، جمع آوری اطلاعات، تفکیگ ، اندیشه درآیات و پیام آیات مشخص شده اند.این فعالیت ها در هنگام تدریس دبیر باید انجام شود تا مشارکت دانش آموزان در حین تدریس بیش تر شود.

– سؤال هایی که دبیر هنگام تدریس از دانش آموزان می پرسد .

 

۳-انجام فعالیت‌های داخل درس (۴نمره)
– سؤال ها وفعالیت های مربوط به اندیشه و تحقیق ، باتوجه به توانایی دانش آموزان درپاسخ گویی

– سؤال هایی که دبیر در جلسه بعد از تدریس از دانش آموزان می پرسد.

( توجه : دراین بخش به دفتر کار دانش آموز ، نمره ای تعلق نمی گیرد.)

۴- پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق (۴ نمره)
۵ – مشارکت در فعالیت های کلاسی و کار‌ گروهی (۳نمره ).
۶ – داشتن دفتر کار منظم و کامل ( ۲ نمره)
تذکر : دانش‌آموزانی که برخی از کارهای بخش«پیشنهاد» کتاب درسی یا به ابتکار خود فعالیتهای ادبی، هنری و تحقیقی دیگری را انجام می دهند ۲ نمره فوق ‌العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره ۲۰ ) در هر نوبت تحت عنوان «خلاقیت‌های علمی و هنری» اضافه می‌گردد.
۱- امتحان قرائت قرآن کریم(۴ نمره):

از هر دانش‌آموز درهر امتحان پایانی حدود دو ونیم صفحه ازآیات شریفه کتاب درسی و بخشی از قرآن‌کریم که دبیر محترم معین نموده است ،امتحان قرائت به عمل می آید. شیوه نمره گذاری به همان صورتی است که در ارزشیابی مستمر انجام می گیرد.

ب: ارزشیابی پایانی
۲- امتحان کتبی از محتوای دروس ( ۱۶ نمره)

شهریور نوبت دوم نوبت اول درس بخش اول

۲

۵

۴

اول و دوم

مرحله اول

۲

۳

سوم و چهارم

۵

۹

پنجم تا نهم

۳

۲

دهم

مرحله دوم

۳

یازدهم و دوازدهم

مرحله سوم

۲

۳

سیزدهم و چهاردهم

۲

۳

پانزدهم و شانزدهم

۱۶

۱۶

۱۶

جمع

 

تذکرات :

الف – مبحث خمس درصفحه ۱۶۸ تا اول مالیات درصفحه۱۶۹ برای دانش آموزان اهل سنت حذف می باشد.

ب – موارد زیر درارزشیابی ها لحاظ نشود :

۱- فعالیت ها : شامل نمونه یابی درصفحه ۱۱- خودکاوی درصفحات ۸۹ ، ۹۰ و ۱۱۸ – مقایسه در صفحه ۹۱- ذکرنمونه ها در صفحات ۱۰۶ ، ۱۱۷ و ۱۲۹- تطبیق در صفحات ۱۱۹ و ۱۵۱- همفکری در صفحه ۱۲۸ – تفکر در آیات درصفحه ۱۳۰- بررسی در صفحات ۱۳۱ ، ۱۶۷ و۱۸۰

۲- پیشنهاد ها در صفحات ۱۴ ، ۲۸ تا ۳۱ ، ۴۱ ، ۵۹ ، ۶۷ ، ۷۵ ، ۸۳ ، ۱۰۹ ، ۱۲۳ ، ۱۳۳ ، ۱۴۳ ، ۱۵۹ ، ۱۸۵ و ۱۸۹

۳- یادآوری ها در صفحات ۲ تا ۳ ، ۱۰۱ و ۱۱۱

۴- مباحث علمی در صفحات ۸ تا ۱۱ و ۱۹ تا ۲۱ و شعر صفحه ۱۵

۵- پاورقی های کتاب

۶- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است.

۷- گام ها در صفحات ۲۷ ، ۴۷ ، ۹۷ ، ۱۰۸ ، ۱۲۳ ، ۱۴۲ ، ۱۵۸ ، ۱۷۳ و ۱۸۸

۸- بیشتربدانیم هادرصفحات۲۳ ، ۲۵ تا ۲۷ ، ۵۷ تا ۵۸ ، ۹۳ تا ۹۶ ،۹۹، ۱۲۰تا۱۲۲ ، ۱۴۱ تا ۱۴۲ ، ۱۵۳تا۱۵۷ ، ۱۷۱تا ۱۷۲ و۱۸۶ تا ۱۸۷

ج – حفظ کردن عین آیات وروایات ضروری نیست ، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهمیت دارد. برای مثال ، نباید ازدانش آموزان خواسته شود که آیه یاحدیثی درباره توبه بنویسند.بلکه بایدآیه یاحدیث مطرح شود ودانش آموزان پیام ها ونکاتی را که از آیه یا حدیث به دست می آید ، بنویسند.

د – آیاتی که ترجمه آن ها درکتاب آمده است نباید ترجمه این آیه ها درارزشیابی ها مورد سؤال قرار گیرد یا سؤال به گونه ای طراحی شود که لازمه آن حفظ کردن ترجمه این قبیل آیات باشد. هم چنین نباید از کلمات ولغاتی که تداعی کننده درس عربی است سؤال شود.


 

 


بارم بندی درس دینی و قرآن (۳) پایه ی سوم
 • – از هر دانش‌آموز در هر نوبت حداقل ۳ بار وهر بار حداقل ۵ تا۷ سطر از قرائت آیات قرآن ارزشیابی به عمل می‌آید.( پرسش از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.).به ازای هر غلط روخوانی ۲۵/۰ از چهار نمره کسر می‌شود.
 • – در صورتی که دانش‌آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمی‌کند به ازای هر حرف ۲۵/۰ و حداکثریک نمره از قرائت او کسر می‌شود.
 • – درصورتی که دانش‌آموزآیات رابه صورت مقطع ومکرربخوانداز۵/۰نمره تا۱نمره از نمره قرائت اوکسرمی‌شود.
 • – چنانچه دانش‌آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ضروری تجوید بخواند از ۵/۰ تا ۱ نمره به نمره قرائت او افزوده می‌شود.
۱- قرائت قرآن کریم
(۴ نمره):
الف: ارزشیابی مستمر 
( نمونه ی برگه ارزشیابی مستمردر صفحه ۵۱ کتاب معلم آمده است)
ازهردانش‌آموزدرهرنوبت حداقل۳ بار ازمعنای آیات پرسش می‌شود، هر بار حدود ۳ سطر از این گونه آیات را معنا می‌کند و هرسطریک نمره داردکه به میزان صحت معنای هرسطر نمره این قسمت مشخص می‌شود. ۲- درک معنای آیات قرآن کریم
( ۳ نمره ) :
 • – سوال هایی که دبیر در هنگام تدریس یا پایان آن ویا در جلسات بعدی می پرسد .
 • – فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در داخل هر درس با عناوینی مانند : تفکر ، جمع آوری اطلاعات، تفکیگ ، اندیشه در آیات و … مشخص شده اند.
 • – سوال و فعالیت های مربوط به اندیشه و تحقیق با توجه به توانایی دانش آموز در پاسخ گویی (در این بخش به دفتر کار دانش آموز نمره ای تعلق نمی گیرد.)
۳- پاسخ به سئوال‌ها و فعالیت‌های داخل و پایان هر درس
(جمعا ۹ نمره) شامل :
۴ – مشارکت در فعالیت های کلاسی و کار‌ گروهی (۲نمره ).
۵- زیبایی ونظم دفتر کار( ۲ نمره)
تذکر : دانش‌آموزانی که برخی از کارهای بخش«پیشنهاد» کتاب درسی یا به ابتکار خود فعالیتهای ادبی، هنری و تحقیقی دیگری را انجام می دهند ۲ نمره فوق‌العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره ۲۰ ) در هر نوبت تحت عنوان «خلاقیت‌های علمی و هنری» اضافه می‌گردد.
۱- امتحان قرائت قرآن (۴ نمره) :درامتحان پایانی نوبت اوّل ،ازهردانش‌آموز حدود دوونیم صفحه از آیات شریفه ی کتاب درسی امتحان قرائت به عمل می آید. شیوه ی نمره گذاری به همان صورتی است که در ارزش یابی مستمر پایه های اوّل و دوم انجام می گیرد. ب ـ ارزش یابی پایانی
نوبت اوّل :
– امتحان کتبی (۱۶ نمره)

دروس

اول تا سوم

چهارم و پنجم

ششم تا هشتم

نمره

۵

۵

۶

 

تذکر: دروس ششم تا هشتم برای دانش آموزان اهل سنت حذف می باشدوبه جای آن ازسه درس اول کتاب ضمیمه امتحان گرفته می شود.

 دروس

اوّل تا پنجم

ششم تا هشتم

نهم و دهم

یازدهم و دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم تا شانزدهم

جمع

نمره

۴

۳

۳

۴

۲

۴

۲۰

 

 

 

پ _ ارزش یابی پایانی نوبت دوم و شهریور
تذکرات :

تذکر ۱ : دروس ششم تا دوازدهم برای دانش آموزان اهل سنت حذف است وبه جای آن ازکتاب ضمیمه بر اساس جدول فوق امتحان گرفته می شود.

تذکر۲ :
 دبیران محترم وطراحان سئوال به نکات مندرج در ابتدای کتاب درسی با عنوان«چند نکته ی مهم درباره ی ارزش یابی» توجه نمایند و موارد زیر درارزشیابی ها لحاظ نشود :

۱- کلیه پیشنهادها، یادآوری‌ها، گام‌ها، پاورقی‌ها
۲- فعالیت ها : شامل تکمیل درصفحه ی ۱۱ – نمونه یابی درصفحات ۱۹۳ و۱۹۶ – بررسی در صفحات ۲۱ ، ۱۵۱ ، ۲۲۰ و۲۳۵ – جستجو در صفحه ی ۵۳ – تطبیق در صفحات ۶۱ و ۱۷۵ – خودکاوی در صفحات ۱۴۰ و ۱۹۵ – مقایسه در صفحه ی ۱۴۸ – برنامه ریزی در صفحه ی ۱۵۶ – اندیشه در صفحه ی ۱۶۹ – طبقه بندی در صفحات ۲۱۵ و۲۱۹ راه حل در صفحه ی ۲۲۳- شناسایی عوامل در صفحه ی ۲۳۶ – ذکر نمونه ۱۸۰
۶- اشعار : درصفحات ۴۱ ، ۴۸ ، ۵۱
۷- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است .
۸- پاورقی ها

تذکر۳ : حفظ کردن عین آیات وروایات به جز مواردی که درکتاب تعلیمات دینی وقرآن (۳ ) مشخص شده است ضروری نیست ، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهمیت دارد. برای مثال ، نباید از دانش آموزان خواسته شود که آیه یا حدیثی درباره توبه بنویسند . بلکه باید آیه یا حدیث مطرح شود و دانش آموزان پیام ها ونکاتی را که از آیه یا حدیث به دست می آید ، بنویسند.

تذکر۴ : آیاتی که ترجمه آن ها درکتاب آمده است نباید ترجمه این آیه ها درارزشیابی ها مورد سؤال قرار گیرد. هم چنین نباید از کلمات ولغاتی که تداعی کننده درس عربی است سؤال شود.

 

زیر فروشگاه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

زیر فروشگاه