Header ad

قبولی در پزشکی چه رتبه ای می خواد

۹۷۰x90

قبولی در پزشکی چه رتبه ای می خواد

قبولی در پزشکی چه رتبه ای می خواد

قبولی در پزشکی چه رتبه ای می خواد
قبولی در پزشکی چه رتبه ای می خواد

رشته ی پزشکی رشته ایه که همیشه داوطلب زیادی داشته

این روزها هم که از تعداد شرکت کننده ی رشته ی تجربی میشه فهمید که خیلی ها دوست دارن برن پزشکی

رشته ی پزشکی که بخونی و درست تموم بشه تازه اول داستانه!!

بعد از این همه تلاش برای قبولی و درس خوندن سخت توی دانشگاه، باید طرح بگذرونی ،آزمون تخصص بدی ( چون پزشک عمومی نمی تونه زیاد کارایی براتون داشته باشه)

اما با تمام این داستانها با چه رتبه ای میشه رفت و پزشکی خوند؟

توجه: بالاترین رتبه قبولی از این رتبه ها بالاتره و این میانگین فقط نشون می ده قبولی ها در چه حدودی هست

قبولی در پزشکی چه رتبه ای می خواد

نام دانشگاهقبولی در پزشکی چه رتبه ای می خواد

 

منطقه۱ منطقه۲ منطقه۳
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۵ ۸۵ ۱۰۳
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران

نیمسال اول

۹۷ ۲۲۷ ۳۰۰
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نیمسال اول

۱۵۱ ۲۶۹ ۹۰
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نیمسال اول

۲۱۳ ۲۹۲ ۶۸
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران

نیمسال دوم

۱۳۷ ۲۵۷ ۴۱۰
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نیمسال اول

۲۸۳ ۴۷۱ ۹۱۲
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۲۵ ۳۳۴ ۴۸۴
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نیمسال اول

۳۰۰ ۵۰۸ ۹۱
دانشگاه شاهد – تهران(رشته های پزشکی) ۴۱۶
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نیمسال دوم

۳۸۱ ۵۰۸ ۲۹۴
دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت

نیمسال اول

۷۰۶ ۸۲۸ ۶۰۶
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نیمسال دوم

۶۰۵ ۷۸۲ ۲۸۷
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نیمسال دوم

۴۰۱ ۵۴۰ ۱۶۴
دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری

نیمسال اول

۹۲۷ ۳۱۰
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نیمسال دوم

۴۳۸ ۶۸۴ ۴۰۶
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج

نیمسال دوم

۸۰۶ ۱۰۴۵
دانشگاه علوم پزشکی همدان

نیمسال اول

۹۲۰ ۴۷۹
دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت

نیمسال دوم

۱۰۱۷ ۱۳۴۴ ۶۶۳
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

نیمسال اول

۸۹۹ ۱۲۳۰ ۳۶۵
دانشگاه علوم پزشکی بابل ۷۱۲ ۹۶۰ ۳۷۹
دانشگاه علوم پزشکی یزد ۵۸۳ ۸۵۲ ۴۹۹
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نیمسال اول

۸۷۲ ۱۲۳۵ ۴۸۶
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج

نیمسال اول

۴۳۰ ۸۶۷ ۹۷۸
دانشگاه علوم پزشکی فسا ۷۷۶ ۱۶۳۰ ۶۳۶
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۱۰۲ ۲۶۷
دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد

نیمسال اول

۱۴۴۹ ۶۵۷
دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت

بومی استان گیلان –مناطق محروم

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

نیمسال دوم

۱۰۶۷ ۱۶۵۸ ۴۱۳
دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان ۱۱۴۶ ۱۵۴۸ ۶۱۳
دانشگاه علوم پزشکی همدان

نیمسال دوم

۱۲۰۳ ۸۰۸
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۹۳۹ ۱۱۴۰ ۶۴۳
دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۱۱۵۲ ۱۲۸۲ ۹۹۰
دانشگاه علوم پزشکی اراک

نیمسال اول

۸۰۲ ۱۴۲۱ ۱۲۱۱
دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج

نیمسال اول

۱۸۴۱ ۴۰۳
دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۸۶۲ ۸۷۳ ۸۳۸
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۱۹۸ ۱۳۷۹ ۶۱۸
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نیمسال اول

۸۱۸ ۱۳۵۸
دانشگاه علوم پزشکی جهرم

نیمسال دوم

۱۱۹۱
دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری

نیمسال دوم

۹۱۱ ۱۴۲۷ ۶۹۸
دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۷۵۴ ۱۱۸۱ ۱۲۶۹
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نیمسال اول

۱۰۱۰ ۱۵۲۱ ۴۲۶
دانشگاه علوم پزشکی ایلام

نیمسال اول

۲۱۴۸ ۷۴۰
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ۸۱۰ ۱۷۹۵ ۹۳۳
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نیمسال اول

۱۱۴۱ ۱۷۸۹ ۶۸۲
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نیمسال دوم

۱۳۳۹ ۱۵۸۷ ۷۰۶
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نیمسال دوم

۱۸۵۶ ۷۱۰
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

بومی استان اذربایجان غربی –مناطق محروم

۷۸۸
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

نیمسال اول

۹۹۷ ۱۸۳۰
دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج

بومی استان کردستان –مناطق محروم

۲۶۰۴ ۱۲۰۱
دانشگاه علوم پزشکی کاشان

بومی استان اصفهان –مناطق محروم

۳۵۶۸
دانشگاه علوم پزشکی سمنان

نیمسال اول

۱۱۰۶ ۱۷۶۴ ۴۱۴
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۱۳۷۹ ۲۰۷۲ ۵۴۳
دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج

نیمسال دوم

۱۴۲۱ ۲۰۶۶ ۸۴۳
دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد

نیمسال دوم

۱۴۱۴ ۲۰۴۳ ۹۶۰
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

پردیس خودگردان

۲۱۳۹ ۳۰۱۰ ۱۶۳۴
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

نیمسال دوم

۱۳۲۳ ۱۹۴۹
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد

نیمسال دوم

۱۰۷۸ ۱۸۹۲ ۷۶۷
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

نیمسال اول

۱۱۳۵ ۱۷۶۲ ۷۳۲
دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۲۰۰۲ ۸۸۳
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۲۵۸۴ ۱۵۶۰
دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۱۵۰۱ ۲۲۰۹ ۸۱۳
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی – تهران

نیمسال اول –پردیس خودگردان

۴۹۵ ۱۳۰۶ ۱۲۶۵
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نیمسال اول –پردیس خودگردان

۱۳۶۶ ۲۶۲۰ ۱۲۴۰
دانشگاه علوم پزشکی قم ۱۰۶۴ ۱۳۵۲
دانشگاه علوم پزشکی اراک

نیمسال دوم

۹۶۱ ۱۷۵۵ ۹۴۲
دانشگاه علوم پزشکی سمنان

نیمسال دوم

۱۲۷۱ ۱۸۵۶ ۱۰۸۴
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بومی استان اصفهان –مناطق محروم

۱۷۴۳ ۲۵۶۸
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نیمسال دوم –پردیس خودگردان

۱۶۲۱ ۲۷۶۰ ۱۵۴۶
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی – تهران

نیمسال دوم –پردیس خودگردان

۱۸۳۴ ۱۳۸۷
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نیمسال دوم

۱۴۸۶ ۲۰۸۹
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نیمسال اول

۱۵۱۹ ۲۲۷۲ ۱۰۷۸
دانشگاه شاهد – تهران(رشته های پزشکی) ۱۳۶۸
دانشگاه علوم پزشکی قم ۲۲۰۳
دانشگاه علوم پزشکی جهرم

نیمسال اول

۹۰۹ ۱۴۶۲ ۷۹۷
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

بومی استان کرمان –مناطق محروم

۳۴۹۴
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نیمسال دوم

۱۳۹۴ ۲۲۹۲ ۱۳۵۸
دانشگاه علوم پزشکی ایلام

نیمسال دوم

۲۲۱۲ ۱۰۲۳
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بومی استان اذربایجان شرقی –مناطق محروم

۱۸۶۴ ۲۵۱۳ ۹۳۸
دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری

بومی استان مازندران –مناطق محروم

۲۰۵۹
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۱۳۷۲ ۲۰۷۲ ۷۴۰
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۱۸۹۸ ۱۰۹۹
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد

نیمسال اول

۱۴۷۵
دانشکده علوم پزشکی آبادان ۲۰۰۷ ۹۰۵
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بومی استان خراسان رضوی –مناطق محروم

۲۰۹۴ ۳۱۹۵ ۱۱۵۲
دانشگاه علوم پزشکی بابل

پردیس خودگردان

۲۰۷۱ ۲۹۳۱ ۲۵۳۸
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد

بومی استان خراسان شمالی –مناطق محروم

۱۱۰۴
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۲۵۶۱ ۴۱۱۶ ۲۰۳۹
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۳۷۸۹
دانشگاه علوم پزشکی یزد

بومی استان یزد –مناطق محروم

۳۵۶۸ ۲۳۷۹
دانشگاه علوم پزشکی گناباد

بومی استان خراسان رضوی –مناطق محروم

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

بومی استان اردبیل –مناطق محروم

۳۵۹۳ ۱۳۶۴
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پردیس خودگردان

۱۵۱۱ ۳۱۵۹ ۱۸۴۳
دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد

بومی استان لرستان –مناطق محروم

۳۳۳۱ ۱۳۹۰
دانشگاه علوم پزشکی بم ۲۳۴۶ ۱۲۰۷
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نیمسال دوم

۱۱۸۷ ۱۷۳۶
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

نیمسال دوم

۱۴۹۷ ۲۱۶۳ ۹۴۲
دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۴۱۳۳ ۲۴۱۴
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پردیس خودگردان

۱۵۰۶ ۳۲۳۰ ۲۱۴۸
دانشگاه علوم پزشکی همدان

بومی استان همدان –مناطق محروم

۳۵۴۱ ۲۳۹۶
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بومی استان کرمانشاه –مناطق محروم

۲۹۶۸ ۱۱۱۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پردیس خودگردان

۲۵۴۲ ۳۹۳۵ ۲۶۲۱
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

بومی استان کهگیلویه وبویر احمد –مناطق محروم

۱۲۷۷
دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان

بومی استان گلستان –مناطق محروم

۱۱۸۲
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج ۱۵۱۴ ۲۶۱۷
دانشگاه علوم پزشکی ایران (محل تحصیل کرج)

–پردیس خودگردان

۱۲۲۱ ۲۳۸۷ ۲۰۲۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

بومی استان کرمان –مناطق محروم

۲۸۵۲
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

بومی استان کرمان –مناطق محروم

۱۸۸۳
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز

پردیس خودگردان

۳۴۷۵ ۲۱۹۸
دانشگاه علوم پزشکی جهرم

بومی استان فارس –مناطق محروم

۱۸۶۱ ۲۴۴۱
دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل بندرانزلی)

پردیس خودگردان

۲۲۷۰ ۳۳۷۰ ۲۲۹۹
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد

بومی استان خراسان شمالی –مناطق محروم

۳۲۰۴
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۲۶۶۹ ۳۷۸۱
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

پردیس خودگردان

۲۴۱۰ ۳۴۷۵ ۱۹۶۹
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

بومی استان بوشهر –مناطق محروم

۲۰۱۵
دانشگاه علوم پزشکی دزفول

بومی استان خوزستان –مناطق محروم

۳۳۰۸
دانشگاه علوم پزشکی همدان

پردیس خودگردان

۳۷۶۹ ۲۲۷۵
دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج ۲۶۱۲ ۴۰۶۰ ۱۹۲۹
دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان

پردیس خودگردان

۳۷۱۲ ۲۴۲۰
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

بومی استان خراسان رضوی –مناطق محروم

دانشکده علوم پزشکی آبادان ۳۹۴۹
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پردیس خودگردان

۱۷۳۶ ۳۳۶۶ ۲۰۳۶
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نیمسال اول –پردیس خودگردان

۲۸۶۰ ۴۲۷۱ ۲۸۹۷
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پردیس خودگردان

۳۶۵۷ ۲۰۳۶
دانشگاه علوم پزشکی زنجان

بومی استان زنجان –مناطق محروم

۳۷۴۰
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

بومی استان خراسان جنوبی –مناطق محروم

۳۰۲۴ ۱۴۶۶
دانشگاه علوم پزشکی اراک

بومی استان مرکزی –مناطق محروم

۳۶۴۹
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۲۰۹۴ ۴۰۲۷
دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۳۶۴۹ ۲۷۱۳
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

بومی استان چهارمحال بختیاری –مناطق محروم

۳۵۶۸ ۲۴۰۱
دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۴۲۶۶ ۲۳۵۰
دانشگاه علوم پزشکی زابل ۴۴۲۷
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج ۱۸۱۲
دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد ۳۸۹۱ ۲۲۰۸
دانشگاه علوم پزشکی کاشان

محل تحصیل آران و بیدگل –پردیس خودگردان

۲۴۳۲ ۳۷۸۹ ۲۷۳۳
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

پردیس خودگردان

۲۸۰۰ ۴۱۸۳ ۲۸۹۲
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد ۲۳۹۸ ۳۲۵۸ ۱۹۹۹
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

نیمسال اول –ظرفیت مازاد

۲۵۲۰
دانشگاه علوم پزشکی سمنان

بومی استان سمنان –مناطق محروم

۳۸۹۵
دانشگاه علوم پزشکی زابل ۲۷۷۴ ۱۵۹۴
علوم پزشکی مازندران – ساری -(محل تحصیل رامسر)

پردیس خودگردان

۱۹۷۹ ۳۴۸۷ ۲۵۰۷
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

بومی استان خوزستان –مناطق محروم

۳۴۶۳ ۱۴۱۹
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

بومی زاهدان –مناطق محروم

۴۹۵۰
دانشگاه علوم پزشکی ایلام

بومی استان ایلام –مناطق محروم

۱۷۷۳
دانشگاه علوم پزشکی زنجان

پردیس خودگردان

۲۵۳۲ ۳۷۵۴ ۲۱۶۶
دانشگاه علوم پزشکی یزد

محل تحصیل احمدآباد مشیر –پردیس خودگردان

۲۵۵۱ ۳۹۲۸ ۲۵۴۶
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

بومی استان هرمزگان –مناطق محروم

۴۶۰۵ ۲۵۶۳
دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بومی استان قزوین –مناطق محروم

۲۹۹۳
دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۷۸۶ ۲۷۷۴ ۲۳۲۴
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

بومی استان سیستان و بلوچستان- نیمسال اول –مناطق محروم

۴۲۵۹ ۲۰۲۳
دانشگاه علوم پزشکی اراک ۳۴۳۴ ۲۵۳۵
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۴۰۶۶ ۲۷۸۴
دانشگاه علوم پزشکی بم

بومی شرق استان کرمان(بم ، ریگان ، نرماشیر ، فهرج) –مناطق محروم

۳۸۴۳
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نیمسال دوم –پردیس خودگردان

۲۸۷۴ ۴۳۶۳ ۲۹۳۶
دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۲۶۹۴ ۴۲۰۷ ۲۸۰۶
دانشگاه علوم پزشکی فسا ۲۰۵۱ ۳۸۹۱ ۲۵۰۱
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۲۵۹۸
دانشگاه علوم پزشکی بم ۴۳۳۲ ۲۶۵۶
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

نیمسال دوم –ظرفیت مازاد

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

بومی استان سیستان و بلوچستان- نیمسال دوم –مناطق محروم

۶۸۷۰ ۳۳۷۷
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل بوکان) ۱۵۱۸۴ ۷۸۰۴
دانشکده علوم پزشکی آبادان

بومی شهرستانهای آبادان ، خرمشهر ، شادگان واروندکنار –مناطق محروم

۶۸۱۷
دانشگاه علوم پزشکی زابل

بومی زابل –مناطق محروم

۲۷۶۴

قبولی در پزشکی چه رتبه ای می خواد

اگه سوال درباره ی مشاوره و برنامه ریزی درسی داری اینجا کلیک کن

و

اگه سوال در مورد فیزیک کنکور و دبیرستان داری اینجا کلیک کن

قبولی در پزشکی چه رتبه ای می خواد

 

 

زیر فروشگاه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

زیر فروشگاه