پاسخ به سوالات . تالار گفتگو

اینجا سوال داشتی بپرس . ولی اول سوالهای بقیه رو بخون شاید سوالتون مشترک بود.