Header ad

قبول شدگان کنکور۹۱- رتبه۷۰۰- رشته ی هنر-منطقه۲

زیر چگونه درس بخوانیم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۱۷۴۷ ۶۲۶ ۲ پسر همدان همدان
۱۷۵۸ ۶۳۰ ۲ دختر شهرکرد چهارمحال بختیاری صنایع دستی -دانشگاه شهرکرد – روزانه
۱۷۷۱ ۶۳۶ ۲ دختر قزوین قزوین موزه داری -دانشگاه هنراصفهان – روزانه
۱۷۷۳ ۶۳۸ ۲ دختر اصفهان اصفهان صنایع دستی -دانشگاه شهرکرد – روزانه
۱۷۸۷ ۶۴۳ ۲ دختر کرمان کرمان کارشناسی فرش -دانشگاه شهیدباهنر-کرمان – روزانه
۱۷۹۷ ۶۴۸ ۲ دختر کرمان کرمان صنایع دستی -دانشگاه سمنان – روزانه
۱۸۰۳ ۶۵۰ ۲ دختر یزد یزد
۱۸۱۰ ۶۵۲ ۲ دختر اصفهان اصفهان موزه داری -دانشگاه هنراصفهان – روزانه
۱۸۲۲ ۶۵۴ ۲ پسر دامغان سمنان
۱۸۲۴ ۶۵۶ ۲ دختر قم قم
۱۸۴۴ ۶۶۲ ۲ دختر یزد یزد
۱۸۴۹ ۶۶۵ ۲ دختر شهرری تهران هنرهای صناعی -دانشگاه پیام نورتهران -تهران شرق – پیام نور
۱۸۶۵ ۶۷۱ ۲ پسر سقز کردستان
۱۸۶۵ ۶۷۱ ۲ دختر قوچان خراسان رضوی هنراسلامی -دانشگاه هنراسلامی تبریز – روزانه
۱۹۰۵ ۶۸۴ ۲ پسر آمل مازندران
۱۹۰۷ ۶۸۵ ۲ دختر کرمان کرمان کارشناسی فرش -دانشگاه شهیدباهنر-کرمان – روزانه
۱۹۲۰ ۶۹۰ ۲ پسر شاهرود سمنان
۱۹۲۵ ۶۹۴ ۲ پسر زنجان زنجان
۱۹۳۴ ۶۹۸ ۲ پسر قائم شهر مازندران
۱۹۳۷ ۷۰۱ ۲ دختر اردکان یزد عکاسی -دانشگاه پیام نوریزد-مرکزیزد – پیام نور
۱۹۴۹ ۷۰۹ ۲ دختر اراک مرکزی
۱۹۶۸ ۷۱۶ ۲ دختر سیرجان کرمان مرمت واحیای بناهای تاریخی -دانشگاه شهیدباهنر-کرمان – روزانه
۱۹۷۳ ۷۱۹ ۲ پسر بجنورد خراسان شمالی
۱۹۷۶ ۷۲۱ ۲ پسر گناباد خراسان رضوی
۲۰۰۰ ۷۳۲ ۲ دختر قزوین قزوین
۲۰۱۶ ۷۳۶ ۲ دختر بیرجند خراسان جنوبی
۲۰۷۰ ۷۵۵ ۲ دختر ساوه مرکزی صنایع دستی -دانشگاه سمنان – روزانه
۲۰۷۸ ۷۵۸ ۲ پسر قم قم سینما-موسسه غیرانتفاعی سوره -تهران – غیرانتفاعی
۲۰۸۷ ۷۶۲ ۲ دختر رشت گیلان صنایع دستی -دانشگاه مازندران -بابلسر – روزانه
۲۰۹۹ ۷۶۷ ۲ پسر قزوین قزوین

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.