Header ad

قبول شدگان رشته ی زبان انگلیسی کنکور۹۱

زیر چگونه درس بخوانیم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۷۶ ۴۸ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه تهران – روزانه
۱۰۸ ۶۷ ۱ پسر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه تهران – روزانه
۲۳۷ ۱۴۳ ۱ پسر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه تهران – روزانه
۳۲۳ ۱۹۴ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه تهران – روزانه
۳۳۲ ۲۰۰ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه تهران – روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۶۷۹ ۳۹۹ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران – روزانه
۸۱۰ ۴۷۹ ۱ پسر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران – روزانه
۱۱۴۵ ۶۶۳ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران – شبانه
۱۶۶۷ ۹۳۷ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه الزهرا/س /تهران – شبانه
۲۲۵۴ ۱۲۱۷ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه الزهرا/س /تهران – روزانه  
۵۳۰ ۳۱۶ ۱ دختر اصفهان اصفهان زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه اصفهان – روزانه
۱۰۹۴ ۶۳۲ ۱ دختر اصفهان اصفهان زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه اصفهان – روزانه
۱۴۶۹ ۸۲۶ ۱ دختر اصفهان اصفهان زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه اصفهان – روزانه
۱۹۷۵ ۱۰۷۶ ۱ دختر اصفهان اصفهان زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه اصفهان – روزانه
۳۰۵۳ ۱۶۱۹ ۱ دختر اصفهان اصفهان زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه اصفهان – روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۷۱۲۵ ۳۳۵۶ ۱ پسر تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی -دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /قزوین – روزانه  
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۱۹۱۲ ۱۰۴۵ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی تربیت دبیرزبان انگلیسی -پردیس شهیدهاشمی نژاد-مشهد – تربیت معلم
۲۸۴۰ ۱۵۱۷ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی تربیت دبیرزبان انگلیسی -پردیس شهیدهاشمی نژاد-مشهد – تربیت معلم
۳۸۳۲ ۱۹۸۰ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی تربیت دبیرزبان انگلیسی -پردیس شهیدهاشمی نژاد-مشهد – تربیت معلم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۴۹۶ ۳۰۱ ۱ پسر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۱۰۹۸ ۶۳۵ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۱۴۷۴ ۸۲۹ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۱۸۲۸ ۱۰۰۵ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – شبانه
۲۱۷۲ ۱۱۷۲ ۱ پسر تهرانسر تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – شبانه
۲۳۲۰ ۱۲۵۱ ۱ پسر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۲۳۵۳ ۱۲۷۰ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – شبانه
۲۵۵۲ ۱۳۷۱ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – شبانه
۲۸۰۱ ۱۴۹۵ ۱ پسر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – شبانه
۴۱۷۱ ۲۱۲۴ ۱ پسر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۱۶۰۹ ۹۰۸ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه خوارزمی تهران – روزانه
۱۹۸۹ ۱۰۸۴ ۱ پسر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه خوارزمی تهران – روزانه
۲۷۸۳ ۱۴۸۷ ۱ دختر شیراز فارس زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه خوارزمی تهران – روزانه
۲۸۴۸ ۱۵۲۲ ۱ پسر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه خوارزمی تهران – روزانه
۲۹۹۹ ۱۵۹۵ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه خوارزمی تهران – روزانه
۳۵۲۹ ۱۸۳۹ ۱ پسر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه خوارزمی تهران – روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۱۴۴۹ ۸۱۷ ۱ دختر شیراز فارس زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شیراز – روزانه
۱۵۸۳ ۸۹۴ ۱ دختر شیراز فارس زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شیراز – روزانه
۱۷۸۷ ۹۸۵ ۱ دختر شیراز فارس زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شیراز – روزانه
۱۸۳۹ ۱۰۱۱ ۱ پسر شیراز فارس زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شیراز – روزانه
۸۲۲۳ ۳۷۸۲ ۱ دختر شیراز فارس زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شیراز – روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۱۶۵۹ ۹۳۳ ۱ دختر تهران تهران اموزش زبان انگلیسی -دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی تهران – روزانه
۱۰۳۴۴ ۴۶۶۴ ۱ دختر تهران تهران اموزش زبان انگلیسی -دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی تهران – روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۱۳۷۵ ۷۷۶ ۱ پسر مشهد خراسان رضوی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
۱۵۱۴ ۸۶۰ ۱ پسر مشهد خراسان رضوی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
۱۷۶۰ ۹۷۸ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
۱۸۵۲ ۱۰۱۸ ۱ پسر مشهد خراسان رضوی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
۲۸۵۹ ۱۵۲۸ ۱ پسر مشهد خراسان رضوی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
۴۲۳۷ ۲۱۵۵ ۱ پسر مشهد خراسان رضوی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه فردوسی مشهد – شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۴۰۱۲ ۲۰۵۰ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه تبریز – روزانه  
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۶۳۳۰ ۳۰۴۳ ۱ پسر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه گیلان -رشت – روزانه
۹۲۹۹ ۴۲۳۵ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه گیلان -رشت – شبانه
۱۰۲۷۸ ۴۶۳۶ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه گیلان -رشت – شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۸۸۵۲ ۴۰۴۸ ۱ دختر تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم – روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۷۳۹۳ ۳۴۵۴ ۱ دختر اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی -دانشگاه شهرکرد – روزانه
۹۵۲۶ ۴۳۲۴ ۱ دختر اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی -دانشگاه شهرکرد – روزانه
۱۰۱۷۳ ۴۵۹۱ ۱ پسر اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی -دانشگاه شهرکرد – شبانه
۱۰۱۷۳ ۴۵۹۱ ۱ پسر اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی -دانشگاه شهرکرد – شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۶۸۷۵ ۳۲۶۰ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه قم – روزانه  
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۱۵۰۶۶ ۶۴۳۲ ۱ دختر شیراز فارس اموزش زبان انگلیسی -دانشگاه سلمان فارسی -کازرون – روزانه
۱۶۶۳۷ ۷۰۰۴ ۱ دختر شیراز فارس اموزش زبان انگلیسی -دانشگاه سلمان فارسی -کازرون – روزانه
۱۷۸۴۲ ۷۴۳۴ ۱ دختر شیراز فارس اموزش زبان انگلیسی -دانشگاه سلمان فارسی -کازرون – روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۷۱۶۶ ۳۳۷۴ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – روزانه
۷۵۷۱ ۳۵۲۳ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – روزانه
۷۶۰۳ ۳۵۳۶ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – روزانه
۸۸۲۶ ۴۰۳۷ ۱ پسر تبریز آذربایجان شرقی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – روزانه
۱۰۰۳۹ ۴۵۳۴ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – شبانه
۱۱۲۲۲ ۵۰۱۴ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – شبانه
۱۲۰۱۴ ۵۳۳۳ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – شبانه
۱۳۲۲۴ ۵۸۱۰ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – شبانه
۱۳۶۱۴ ۵۹۴۱ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – شبانه
۱۴۵۸۱ ۶۲۷۸ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – شبانه
۱۵۱۷۱ ۶۴۶۵ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – شبانه
۱۵۳۰۰ ۶۵۱۶ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – شبانه
۱۶۳۵۸ ۶۹۰۸ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – شبانه
۱۹۳۰۶ ۷۹۶۲ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – شبانه
۲۸۸۲۸ ۱۱۲۴۱ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۳۱۷۹ ۱۶۷۸ ۱ دختر شیراز فارس زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه خلیج فارس -بوشهر – روزانه
۳۳۲۷ ۱۷۵۰ ۱ دختر شیراز فارس زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه خلیج فارس -بوشهر – روزانه
۳۴۵۴ ۱۸۰۰ ۱ دختر شیراز فارس زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه خلیج فارس -بوشهر – روزانه
۳۶۲۲ ۱۸۷۹ ۱ دختر شیراز فارس زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه خلیج فارس -بوشهر – روزانه
۱۳۴۶۴ ۵۸۹۰ ۱ دختر شیراز فارس زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه خلیج فارس -بوشهر – شبانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۱۱۷۰۰ ۵۲۰۷ ۱ دختر تهران تهران تربیت دبیرزبان انگلیسی -پردیس نسیبه -تهران – تربیت معلم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۲۱۴۴۲ ۸۷۵۱ ۱ پسر تبریز آذربایجان شرقی زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه رازی -کرمانشاه – شبانه  
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۸۱۶۳ ۳۷۶۲ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه سمنان – روزانه
۹۱۹۵ ۴۱۹۳ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه سمنان – روزانه
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۵۴۰۲ ۲۶۴۲ ۱ دختر کرج البرز اموزش زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۶۵۲۵ ۳۱۱۲ ۱ دختر تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۷۷۱۸ ۳۵۸۹ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۷۹۹۱ ۳۶۹۲ ۱ دختر کرج البرز زبان وادبیات انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۸۰۲۵ ۳۷۰۸ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۸۲۰۵ ۳۷۷۴ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۸۵۰۰ ۳۸۹۵ ۱ پسر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۹۱۰۳ ۴۱۵۵ ۱ دختر تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۱۰۱۹۹ ۴۶۰۳ ۱ دختر تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۱۱۶۵۸ ۵۱۸۹ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۱۳۷۲۲ ۵۹۸۷ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۱۴۱۶۵ ۶۱۳۹ ۱ دختر تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۱۴۴۹۰ ۶۲۴۸ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۱۶۰۳۱ ۶۷۹۱ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۱۶۴۳۵ ۶۹۲۹ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۱۶۴۵۲ ۶۹۴۰ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۱۶۵۹۹ ۶۹۹۲ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۱۷۸۴۲ ۷۴۳۴ ۱ دختر تهران تهران اموزش زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۱۹۵۳۱ ۸۰۳۷ ۱ دختر تهران تهران اموزش زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۱۹۷۱۹ ۸۱۰۱ ۱ دختر تهران تهران اموزش زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۲۰۰۶۰ ۸۲۳۲ ۱ دختر تهران تهران اموزش زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۲۰۷۴۰ ۸۴۸۵ ۱ دختر تهران تهران اموزش زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۲۱۶۵۸ ۸۸۲۹ ۱ دختر تهران تهران اموزش زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۲۲۴۶۵ ۹۰۹۸ ۱ دختر تهران تهران اموزش زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۲۲۹۹۰ ۹۲۶۸ ۱ دختر تهرانسر تهران اموزش زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۴۴۱۱۴ ۱۵۹۴۵ ۱ پسر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۴۴۳۵۰ ۱۶۰۲۱ ۱ پسر تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۴۵۵۵۰ ۱۶۳۶۹ ۱ پسر تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۵۱۸۴۴ ۱۸۲۲۹ ۱ پسر تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۵۳۰۳۱ ۱۸۵۵۰ ۱ پسر تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۵۷۳۰۰ ۱۹۷۵۳ ۱ پسر تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۵۹۸۳۹ ۲۰۴۶۷ ۱ پسر تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۶۰۱۱۲ ۲۰۵۴۵ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۷۱۹۴۱ ۲۳۶۱۲ ۱ پسر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۷۲۹۶۲ ۲۳۸۷۰ ۱ پسر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی
۷۳۷۴۰ ۲۴۰۵۸ ۱ پسر تهران تهران اموزش زبان انگلیسی -موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند – غیرانتفاعی  
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۱۲۶۶۶ ۵۵۸۳ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه پیام نورتهران -تهران جنوب – پیام نور
۱۳۸۷۶ ۶۰۳۶ ۱ دختر شهرری تهران مترجمی زبان انگلیسی -دانشگاه پیام نورتهران -تهران جنوب – پیام نور
۲۰۹۷۲ ۸۵۵۷ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه پیام نورتهران -تهران جنوب – پیام نور
کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۱۵۸۱۸ ۶۶۹۸ ۱ دختر تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی -دانشگاه پیام نورتهران -مرکزحسن اباد – پیام نور
۲۴۶۵۱ ۹۸۱۲ ۱ دختر تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی -دانشگاه پیام نورتهران -مرکزحسن اباد – پیام نور
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۳۳۵۳۲ ۱۲۶۹۶ ۱ دختر تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی -دانشگاه پیام نورتهران -واحدشهرجدیدپردیس – پیام نور
۳۷۲۵۹ ۱۳۸۵۷ ۱ دختر تهرانسر تهران مترجمی زبان انگلیسی -دانشگاه پیام نورتهران -واحدشهرجدیدپردیس – پیام نور

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.