Header ad

قبولی های مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی شریف سال۹۳

زیر چگونه درس بخوانیم

قبولی های مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی شریف سال۹۳

میانگین تراز کانونی رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۲۹۸ ۲۸۲ ۱۶۲ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۴۵ ۳۲۳ ۱۹۱ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۲۲ ۳۶۹ ۲۲۲ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۰۱ ۴۰۴ ۲۴۴ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۱۲۵ ۴۳۳ ۲۵۹ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۳۴ ۴۳۷ ۲۶۰ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۸۴۶ ۵۶۶ ۳۳۱ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۹۱ ۶۴۵ ۳۸۱ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۶۳۵ ۶۶۷ ۳۹۰ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۳۱ ۷۱۱ ۴۱۹ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۱۲۲ ۷۴۵ ۴۳۸ منطقه ۱ دختر اصفهان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۷۷ ۷۶۸ ۴۴۹ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۱۶ ۷۹۶ ۴۶۹ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۶۶ ۸۰۹ ۴۷۷ منطقه ۱ پسر تبریز مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۲۱ ۸۲۷ ۴۸۷ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۷۲۰ ۸۶۰ ۵۰۸ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۸۲۱ ۸۹۴ ۵۲۶ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۳۲ ۹۰۷ ۵۳۴ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۵۶ ۹۱۹ ۵۴۱ منطقه ۱ پسر پردیس مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۰۷ ۹۲۷ ۵۴۵ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۰۳ ۹۷۴ ۵۷۱ منطقه ۱ پسر تبریز مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۸۲ ۱۰۰۲ ۵۸۷ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۶۹۸ ۱۰۲۵ ۶۰۱ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۹۴ ۵۰۶ ۱۷۱ منطقه ۲ پسر قائم شهر مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۹۶ ۵۲۷ ۱۷۹ منطقه ۲ دختر مرند مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۷۶ ۷۵۷ ۲۵۹ منطقه ۲ دختر کرج مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۶۶ ۷۶۵ ۲۶۳ منطقه ۲ پسر اهواز مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۸۸۶ ۹۰۵ ۳۰۸ منطقه ۲ دختر زنجان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۳۶ ۹۲۲ ۳۱۵ منطقه ۲ پسر بجنورد مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۵۰۲ ۹۵۶ ۳۲۸ منطقه ۲ دختر شاهرود مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۱۶۶ ۱۰۱۹ ۳۴۶ منطقه ۲ پسر سیرجان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۱۸ ۱۰۲۳ ۳۴۸ منطقه ۲ پسر بابل مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۵۹ ۱۰۴۴ ۳۵۵ منطقه ۲ پسر میانه مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۴۸۱ ۱۰۴۸ ۳۵۷ منطقه ۲ دختر قم مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۴۲ ۱۰۵۷ ۳۵۹ منطقه ۲ دختر آباده مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۵۲۷ ۱۰۷۰ ۳۶۶ منطقه ۲ دختر بابل مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۸۵۹ ۱۰۷۳ ۳۶۸ منطقه ۲ دختر اقلید مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۸۳ ۱۰۸۶ ۳۷۳ منطقه ۲ پسر بروجرد مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۲۸ ۱۰۹۱ ۳۷۶ منطقه ۲ پسر خوی مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۷۸۹ ۱۱۶۷ ۴۰۵ منطقه ۲ پسر قائم شهر مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۹۵ ۱۲۰۵ ۴۲۰ منطقه ۲ پسر شهرکرد مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۵۹۶ ۱۲۰۸ ۴۲۱ منطقه ۲ دختر قزوین مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۲۸ ۱۲۹۱ ۴۴۷ منطقه ۲ پسر بندرعباس مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۹۸ ۱۲۹۳ ۴۴۹ منطقه ۲ دختر خوی مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۷۸ ۱۲۹۷ ۴۵۱ منطقه ۲ پسر کرمانشاه مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۵۳۱ ۱۳۱۱ ۴۵۴ منطقه ۲ پسر کرمان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۷۹۱ ۱۳۳۴ ۴۶۰ منطقه ۲ دختر ارومیه مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۳۵۱ ۱۳۵۳ ۴۶۷ منطقه ۲ دختر شاهرود مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۰۹ ۱۳۵۹ ۴۷۰ منطقه ۲ پسر اسلام‌شهر مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۲۸ ۱۳۶۶ ۴۷۲ منطقه ۲ دختر آمل مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۷۳ ۱۳۸۵ ۴۷۶ منطقه ۲ پسر خوی مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۶۹ ۱۴۵۵ ۴۹۷ منطقه ۲ پسر اراک مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۶۳ ۱۴۸۸ ۵۰۸ منطقه ۲ پسر جهرم مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۶۵ ۱۴۹۳ ۵۱۰ منطقه ۲ پسر همدان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۵۲۵۴ ۲۰۰۱۰ ۷۶۹۷ منطقه ۲ دختر قزوین مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۸۴۶ ۸۳۷ ۳۸ منطقه ۳ پسر آبادان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۸۱۲ ۸۸۸ ۴۰ منطقه ۳ پسر خورموج مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۹۷ ۱۳۰۴ ۶۲ منطقه ۳ پسر ایلام مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۷۴۱ ۱۷۵۵ ۹۲ منطقه ۳ دختر طبس مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۵۷۵ ۱۹۹۲ ۱۰۴ منطقه ۳ دختر قائن مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۳۴۵ ۲۱۲۹ ۱۱۶ منطقه ۳ پسر کهنوج مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۶۲۰ ۲۳۰۱ ۱۳۵ منطقه ۳ پسر لردگان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۴۸۷ ۲۴۳۵ ۱۴۴ منطقه ۳ پسر ابرکوه مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۳۳۹ ۲۴۶۲ ۱۵۰ منطقه ۳ پسر بشرویه مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۲۵۹ ۲۵۹۲ ۱۶۸ منطقه ۳ پسر ساری مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۵۴۵۸ ۲۶۸۵ ۱۷۷ منطقه ۳ پسر جم مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۲۹۴ ۲۷۲۵ ۱۸۲ منطقه ۳ پسر مکاتبه‌ای مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۵۸۳۵ ۲۸۳۹ ۱۹۵ منطقه ۳ پسر آبادان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.