Header ad

قبولی های مهندسی برق- دانشگاه صنعتی شریف سال۹۳

زیر چگونه درس بخوانیم

قبولی های مهندسی برق- دانشگاه صنعتی شریف سال۹۴

 

 

میانگین تراز کانونی رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۶۰۳ ۱ ۱ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۴۷۳ ۲ ۲ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۲۸۵ ۴ ۴ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۱۸۳ ۵ ۵ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۳۰۳ ۶ ۶ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۳۹۶ ۷ ۷ منطقه ۱ دختر اصفهان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۴۵۸ ۱۰ ۸ منطقه ۱ پسر تبریز مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۱۸۴ ۱۱ ۹ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۲۲۲ ۱۲ ۱۰ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۲۱۷ ۱۹ ۱۲ منطقه ۱ دختر اصفهان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۰۳۲ ۲۴ ۱۶ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۲۴۱ ۲۸ ۱۹ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۹۶ ۳۱ ۲۲ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۱۳۴ ۳۳ ۲۳ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۴۲ ۳۴ ۲۴ منطقه ۱ پسر شیراز مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۲۰۷ ۳۶ ۲۵ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۱۶۲ ۳۹ ۲۸ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۱۴۰ ۴۲ ۲۹ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۰۰۷ ۴۸ ۳۳ منطقه ۱ پسر تبریز مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۹۱ ۵۱ ۳۴ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۳۰۳ ۵۶ ۳۵ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۱۷۴ ۵۸ ۳۷ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۲۱۲ ۵۹ ۳۸ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۵۵ ۶۱ ۳۹ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۳۷ ۶۷ ۴۲ منطقه ۱ پسر تبریز مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۳۷ ۷۱ ۴۵ منطقه ۱ پسر شیراز مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۰۸ ۷۲ ۴۶ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۰۰۲ ۷۵ ۴۸ منطقه ۱ پسر تبریز مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۱۳ ۸۰ ۵۳ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۵۶ ۸۴ ۵۶ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۲۷۲ ۸۸ ۵۸ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۴۱ ۹۱ ۶۰ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۰۵۵ ۸ ۱ منطقه ۲ پسر بابلسر مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۴۷۹ ۹ ۲ منطقه ۲ پسر آمل مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۱۲۳ ۱۳ ۳ منطقه ۲ پسر شهرضا مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۳۸۰ ۱۷ ۵ منطقه ۲ پسر ارومیه مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۲۳۳ ۱۸ ۶ منطقه ۲ پسر قم مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۲۰۲ ۳۵ ۱۰ منطقه ۲ پسر کاشان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۰۴۵ ۴۰ ۱۱ منطقه ۲ پسر اهواز مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۱۸۰ ۴۱ ۱۲ منطقه ۲ پسر مرند مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۱۱۱ ۴۷ ۱۳ منطقه ۲ پسر قائم شهر مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۱۳۹ ۵۰ ۱۵ منطقه ۲ دختر ارومیه مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۱۰۶ ۵۲ ۱۶ منطقه ۲ پسر بجنورد مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۱۹۹ ۵۳ ۱۷ منطقه ۲ پسر قائم شهر مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۹۲ ۵۴ ۱۸ منطقه ۲ پسر اهواز مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۹۳ ۶۲ ۲۰ منطقه ۲ پسر بابل مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۲۳۰ ۶۳ ۲۱ منطقه ۲ دختر شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۵۱ ۷۳ ۲۳ منطقه ۲ پسر اهواز مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۰۹ ۸۷ ۲۶ منطقه ۲ دختر بندرعباس مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۲۴ ۹۲ ۲۸ منطقه ۲ دختر یزد مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۸۸ ۱۰۱ ۳۲ منطقه ۲ دختر بیرجند مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۴۲ ۱۰۴ ۳۴ منطقه ۲ پسر ساری مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۰۱۱ ۱۱۱ ۳۷ منطقه ۲ پسر یزد مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۲۱ ۱۱۲ ۳۸ منطقه ۲ پسر کرمان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۶۲ ۱۱۳ ۳۹ منطقه ۲ پسر میانه مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۷۵ ۱۲۲ ۴۳ منطقه ۲ پسر کرج مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۷۸ ۱۲۸ ۴۵ منطقه ۲ پسر قزوین مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۹۵ ۱۵۴ ۵۰ منطقه ۲ پسر اهواز مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۰۸ ۱۵۶ ۵۱ منطقه ۲ پسر سمنان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۲۹ ۱۶۲ ۵۲ منطقه ۲ دختر رشت مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۷۳ ۱۶۶ ۵۴ منطقه ۲ پسر بیرجند مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۷۹ ۱۷۱ ۵۵ منطقه ۲ پسر شاهین شهر مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۳۲ ۱۷۳ ۵۶ منطقه ۲ پسر مرند مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۲۵ ۱۷۹ ۵۷ منطقه ۲ دختر اراک مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۲۵ ۱۷۹ ۵۷ منطقه ۲ دختر اهواز مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۹۷ ۱۸۲ ۵۹ منطقه ۲ پسر نائین مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۷۳ ۱۸۸ ۶۰ منطقه ۲ پسر کاشان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۴۸ ۱۹۰ ۶۲ منطقه ۲ دختر بوشهر مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۶۷ ۲۰۱ ۶۵ منطقه ۲ پسر گرگان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۵۰ ۲۰۵ ۶۶ منطقه ۲ پسر نیشابور مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۱۳ ۲۰۷ ۶۸ منطقه ۲ پسر قائم شهر مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۸۸ ۲۰۹ ۶۹ منطقه ۲ دختر ارومیه مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۶۹ ۲۱۶ ۷۳ منطقه ۲ پسر کاشان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۱۵ ۲۲۰ ۷۴ منطقه ۲ پسر یزد مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۷۸ ۲۲۲ ۷۵ منطقه ۲ پسر اهواز مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۵۴ ۲۲۳ ۷۶ منطقه ۲ پسر یزد مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۶۸ ۲۲۵ ۷۷ منطقه ۲ پسر ساری مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۰۳۷ ۲۲۹ ۷۸ منطقه ۲ پسر اراک مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۸۷ ۲۳۴ ۸۰ منطقه ۲ دختر بهشهر مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۰۹۱ ۴۴ ۱ منطقه ۳ پسر خدابنده مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۶۸ ۷۰ ۳ منطقه ۳ پسر رباط کریم مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۰۴ ۱۳۹ ۴ منطقه ۳ دختر قائن مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۲۸ ۱۴۵ ۵ منطقه ۳ پسر شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۱۴ ۱۵۱ ۶ منطقه ۳ پسر تکاب مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۱۱ ۱۷۲ ۸ منطقه ۳ پسر نظرآباد مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۶۰ ۱۹۸ ۹ منطقه ۳ پسر شیروان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۹۲ ۲۰۷ ۱۰ منطقه ۳ پسر شهربابک مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۱۲ ۴۰۳ ۱۶ منطقه ۳ پسر بیجار مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۱۱۸ ۴۲۸ ۱۸ منطقه ۳ پسر شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۵۱ ۵۰۶ ۲۱ منطقه ۳ پسر سنقر مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۱۲ ۵۵۱ ۲۳ منطقه ۳ پسر مریوان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۵۸ ۵۵۳ ۲۵ منطقه ۳ پسر اصفهان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۷۴ ۵۶۰ ۲۶ منطقه ۳ پسر ایلام مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۱۴۷ ۶۵۲ ۲۹ منطقه ۳ پسر شهربابک مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۳۵ ۶۶۷ ۳۰ منطقه ۳ پسر شهر قدس مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۷۳ ۶۹۷ ۳۱ منطقه ۳ پسر سقز مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۴۴ ۷۶۲ ۳۵ منطقه ۳ پسر شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۷۲ ۸۵۱ ۳۹ منطقه ۳ پسر آشخانه مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۶۹ ۹۸۶ ۴۷ منطقه ۳ پسر روانسر مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.