تو کنکور باید بدونی چه تست هایی رو اول حل کنی و چه تست هایی رو آخر! یعنی استراتژی حل تست داشته باشی . تازه چه جوری سریع حل کنی که وقت کم نیاری و استرس نگیری! اینارو هم من بهت می گم ، ما که با هوشیم باید راهمون فرق کنه!!!
همیشه بچه ها می گن خیلی می خونم اما درصدم خیلی فرق نمی کنه!!! ما تو این کلاس ها ، در عرض 16 جلسه (8هفته) درصد های پایین رو تا 50 درصد و درصدهای بالا رو تا 20 درصد بالا می بریم. پس شانس قبولی تو رشته های خوب برات بیشتر میشه!!!
تو این دوره قرار نیست همه ی فیزیک رو بگم ، اما همه ی نکات مهم رو می گم ضمن این که بررسی می کنیم احتمال اومدن کدوم تست ها بیشتره و چی کار کنیم با خیال راحت تر تست فیزیک بزنیم . کاری که خودت به تنهایی نمی تونی انجام بدی
امسال برای پانزدهمین ساله که کلاس تست و نکته و همایش برگزار می کنم، این دوره از اوایل اردیبهشت96 شروع میشه ، روزهای دوشنبه ، هشت هفته طول می کشه و تو هر هفته دو جلسه کلاس داریم و تو این کلاس ها تست های احتمالی و نکات اساسی رو بررسی می کنیم
فروردین ۱۳۹۶
ش ی د س چ پ ج
« اسفند    
 1234
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱  
 

بارم بندی کتاب شیمی در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹

 


بارم بندي درس شيمي (1) وآزمايشگاه

الف ـ ارزشيابي مستمر :
– محتواي دانشي‌كتاب(5 نمره)
– مهارت‌ها( 10 نمره)
– نگرش‌ها(5نمره)

براي ارزشيابي حيطه‌هاي مهارتي و نگرشي موارد زير توصيه مي‌شود:
1- اجراي فعاليت‌هاي فردي يا گروهي موجود در متن درس. نتايج به دست آمده از اجراي فعاليت‌ها بايد به صورت نوشتاري از دانش‌آموزان يا نماينده هرگروه خواسته شود ودر پرونده كاري آنان نگه‌داري گردد. در مورد فعاليت‌هاي گروهي ضرورت ندارد كه همة گروه‌هابه اين كار اقدام كنند. كافي است حداقل دو يا حداكثر سه گروه آن هم به طور چرخشي فعاليت‌ها را اجرا و گزارش آن را در كلاس ارائه دهند.
2- نمايش فيلم آموزشي در ارتباط بامباحث كتاب و طرح پرسش‌هايي ازآن
3- ارائه‌‌ي سخنراني توسط كارشناسان مدعو، معلمان پيشكسوت و… وطرح پرسش‌هايي از سخنراني آن‌ها
4- بازديد علمي و طرح پرسش‌هايي از آن ياارائة گزارش بازديد توسط دانش آموز.
5- نمره‌ي مربوط به پركردن فرم صفحة 142 كتاب درسي

ب – ارزشيابي پاياني:

 

شهريور

نوبت دوم

نوبت اول

بخش

5

2.5

12

اول

5

2.5

8

دوم تا ابتداي صفحه‌64

4

دوم از صفحه‌64 تا آخر بخش

5

5.5

سوم

5

5.5

چهارم

20

20

20

جمع

 

 

ملاحظات:

1- بهتراست تعداد پرسش‌هاي امتحاني حداكثر 2 + 12 باشد.
2- در طراحي پرسش‌ها به بعد دانشي 8 نمره و به مهارتي 12 نمره اختصاص داده شود .
(منظور از بعد دانشي طرح پرسش از مطالب علمي كه به طور مستقيم در كتاب آمده است، مانند تعريف و توضيح برخي واژه‌ها و اصطلاحات و ….
منظور از بعد مهارتي اين است كه‌دانش آموز با استفاده از دانش موجود در كتاب در موقعيت‌هاي جديد‌ي قرار گيرد يا از داده‌هاي موجود در متن پرسش براي يافتن پاسخ آن استفاده كند. مهارت‌هايي مانند: تفسير كردن، نتيجه‌گيري، رسم‌نمودار، فرضيه‌سازي و… دراين گونه پرسش‌ها مورد ارزشيابي قرار مي‌گيرند. )
3- در هر آزمون پاياني به مسائل عددي حداكثر 2 نمره داده شود.
4- از مطالب موجود در جدول‌ها و تصويرها ، پرسش‌هاي حفظي مطرح نشود.
مانند جدول‌هاي موجود در صفحه‌هاي 31 ،50، 75و 88 ،جدول تناوبي صفحه 89 و شكل 3 صفحه 48
5- تكميل يا نوشتن كل معادله‌هاي شيميايي به صورت حفظي خواسته نشود.
6- هدف كتاب ، آموزش فرمول ‌نويسي نيست ، اما براي تسهيل در پاسخ‌‌‌‌‌‌گويي، دادن جدول تناوبي ويا بخشي از آن الزامي است.
7- نمادشيميايي عنصرهايي كه بايد در پرسش‌هاي امتحاني مورد سئوال قرار گيرد در كتاب معرفي شده‌اند.
8- در بخش 4 فقط وجود ايزومرها و تفاوت در خواص آن‌ها مورد نظر است و رسم و نامگذاري ايزومرها از برنامه‌درسي سال اول خارج است.
9- هر پرسش تشريحي حداكثر 3 قسمت وهر قسمت يك هدف آموزشي را در برداشته باشد. پرسش‌هاي كوتاه ـ پاسخ حداكثر 5 قسمت را در بر مي گيرند.
10- يك مفهوم نبايد در بيش از يك پرسش ارزش‌يابي شود.
11- نگارش پرسش‌ها بايد روان،ساده، گويا و باشيوه نگارش كتاب هماهنگ باشد.(واژه‌ها و اصطلاحات به كار رفته در متن كتاب استفاده شود.)
12- پرسش‌ها بدون توجه به ترتيب فصل‌ها و از ساده به دشوار تنظيم شود.
13- پرسش‌هاي كوتاه پاسخ در آغاز وپرسش‌هاي بلندپاسخ در پايان قرار گيرند.

 


بارم بندي درس شيمي (2) و آزمايشگاه

ارزشيابي مستمر:

1- پرسش هاي كلاسي وآزمون هاي نوشتاري (8 نمره)
2- فعاليت هاي كلاسي فردي يا گروهي تعريف شده توسط معلم
(مانند مدل سازي ، بررسي زندگي دانشمندان،كاربرد مواد شيميايي در زندگي ، روزنامه ديواري و…) يا در كتاب درسي ( 5 نمره)
3- بخش آزمايشگاه:
الف – ارزشيابي عملكردي با استفاده از چك ليست(فرم شمارة 1) ودر حين اجراي آزمايش‌ها(به صورت فردي ياگروهي).(4 نمره)
ب – ارزشيابي گزارش كار آزمايشگاه طبق فرم شمارة 2.(3 نمره)

فرم شماره 1ـ چك ليست آزمايشگاه

نام و نام خانوادگي :…………………. آزمايش:…………………….. تاريخ: …………………….

موارد

پيروي از دستور كار

آماده سازي ابزار

استفاده درست از وسايل

رعايت هشدارهاي ايمني

ثبت و يادداشت مشاهده‌ها

استفاده مناسب از وسايل

دور ريختن مواد به طور مناسب

تميز‌كردن وسايل به طور مناسب

نگه‌داري مناسب از وسايل

تميز كردن خرد و ريزه هاي ايجاد شده هنگام آموزش

تميز نگاه‌داشتن محيط آزمايشگاه

همكاري با ديگران در تمامي مراحل

به ندرت 1

گاه گاهي 2

مكرر 3

 

 

فرم شماره 2ـ ارزش‌يابي گزارش كار آزمايشگاه

نام ونام خانوادگي:…………… آزمايش……………… تاريخ:…………..

نامطلوب

متوسط

خوب

عالي

كامل بودن*

صحت علمي

سازمان دهي**

نحوه ارائه***

*- كامل بودن به اين معناست كه گزارش كار شامل عنوان،فهرست ،وسايل مورد نياز،روش كار و نتيجه‌گيري باشدو در انتهانيز به پرسش‌هاي پاياني پاسخ داده باشد.
**- سازمان دهي به اين معناست كه بخش‌هاي مختلف گزارش كار به درستي پشت سرهم آمده باشد.
***- نحوه ارائه :در گزارش كاردانش‌آموزان موارديچون دستور زبان فارسي،نشانه گذاري‌هاي درست و علمي، املاي درست واژه‌ها، عنوان گذاري براي صفحه،رعايت يك يا چند فاصله‌ي‌مناسب بين خطوط، حاشيه‌گذاري مناسب و آراستگي را داشته باشد همين طورموارداضافي مانندتصوير ضميمه مناسب، رسم نمودار، پرسش‌هاي اضافي مطرح شده توسط دانش آموزان همراه با پاسخ آن‌ها رانيز در برداشته باشد.

 

توضيحات: ……………………………………….

ارزشيابي پاياني:

بخش هاي كتاب

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

اول

8

2

4.5

دوم

7

2

3

سوم(تا انتهاي صفحه 62)

5

1

3.5

سوم( از صفحه 62به بعد )

4

چهارم

8

6

پنجم

3

3

جمع

20

20

20

 

ملاحظات

1- بهتر است تعداد پرسش‌ها حداكثر2+12 باشد.
2- هرپرسش تشريحي حداكثر 3 قسمت راشامل شود و هر قسمت يك هدف آموزشي را در برداشته باشد.
3- پرسش‌هاي كوتاه پاسخ حداكثر 5 قسمت را در برگيرند.
4- يك مفهوم نبايد در بيش از يك پرسش ارزيابي شود.
5 – نگارش پرسش‌هابايد روان،ساده، گويا وبا شيوة نگارش هماهنگ باشد.(از واژه‌هاو اصطلاحات به كار رفته در متن كتاب استفاده شود)
6 – پرسش‌ها بدون توجه به ترتيب فصل‌ها بايد از ساده به دشوار تنظيم شوند.
7- پرسش‌هاي كوتاه پاسخ درآغاز و پرسش‌هاي بلند پاسخ درپايان قرار گيرند.
8- براي فصل‌هاي 1تا4 حداكثر 4 نمره در مجموع به پرسش‌هايي با محاسبات عددي اختصاص يابد.
شايان گفتن است كه پرسش‌‌هاي ياد شده در لا‌ به لاي ديگر پرسش‌ها وبا توجه به درجة سختي آن‌ها گنجانده شوند.
9- دادن جدول تناوبي عنصرهابه دانش‌آموزان الزامي است امااطلاعات درونجدول با نظر همكاران تنظيم شود.
10- از بركردن نام ونماد شيميايي يون هاي تك اتمي سه تناوب نخست جدول الزامي است. اما در امتحانات ، جدول نام و فرمول يون هاي چند اتمي بايد ارائه شود.

 

 

بارم بندي درس شيمي (3) وآزمايشگاه

ارزشيابي مستمر:

1- پرسش هاي كلاسي وآزمون هاي نوشتاري (8 نمره)
2- فعاليت هاي كلاسي فردي ياگروهي تعريف شدهدرمتن کتاب ياتوسط معلم(5 نمره)
3- فعاليت هاي عملي وآزمايشگاهي (7 نمره )

ارزشيابي پاياني:

 

بخش هاي كتاب

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

بخش يک

13

6.5

بخش دو( تا صفحه 54 )

7

7.25

بخش سه

6.25

جمع

20

20

 

 

تذكرات:

* درهرامتحان پاياني به پرسش هاي محاسبه اي حد اقل 7 وحداکثر 9 نمره اختصاص داده شود.اين گونه پرسش ها بايستي متناسب با سطح دشواري ودرلابه لاي پرسش هاي ديگر گنجانده شود. ضمن آن که دراين گونه پرسش ها بايد به راه حل(مطابق با شيوة معرفي شده در کتاب)،پاسخ عددي مسأله ويکاي اندازه گيري آن بارم اختصاص يابد.

* با توجه به حجم چشمگيرمحاسبات عددي درمحتواي اين کتاب لازم است که از پرسش هاي محا سبه اي تعريف تازه اي ارائه شود. پرسش هاي محاسبه اي به پرسش هايي گفته مي شود که دانش آموز براي پاسخ گويي به آن ها ناگزيراست ضمن کار با عددها و يکاي اندازه گيري به کمک محاسبه هاي ساده رياضي به يک پاسخ عددي بايکاي مشخص،يک نتيجه گيري علمي،يک مفهوم جديديا تعميم مفاهيم مطرح شده در درس دست يابد.

* بارم هر بخش حد اکثر مي تواند به اندازه 5/0نمره نوسان داشته باشد.

بــرچسب ها :
امتیاز دهیـد :
اگر این مطلب را دوست دارید پس like کنید :

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 
 
نظرات :
2933
بازدید امروز :
1964
بازدید دیروز :
2832
تعداد عضو ها :
13613
کل مطالب :
2183
 
تلفن :
021-66388462
فکس :
021-66389469
همراه :
09121184523
ارسال پیامک :
10008395
[email protected]
 
نماد اعتماد الکترونیکی