Header ad

بارم بندی کتاب زیست دبیرستان سال تحصیلی۹۱-۹۲

زیر چگونه درس بخوانیم

بارم بندی و ارزشیابی درس زیست شناسی دوره ی متوسطه و پیش دانشگاهی

الف ) ارزشیابی پایانی :

درس زیست شناسی وآزمایشگاه (۱)

 

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

۱

۴

۱

۵/۱

۲

۶

۵/۱

۵/۲

۳

۴

۱

۲

۴

۴

۵/۱

۲

۵

۵/۱

۵/۱

۶

۶

۴

۷

۲

۱

۸

۵/۳

۵/۲

فعالیت ها

۲

۲

۳

جمع

۲۰

۲۰

۲۰

 

درس زیست شناسی وآزمایشگاه (۲)

 

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

۱

۳

۵/۱

۲

۵/۳

۵/۱

۳

۵/۲

۵/۱

۴

۳

۵/۱

۵

۵/۲

۵/۱

۶

۵/۳

۲

۷

۵/۱

۸

۲

۹

۲

۱۰

۵/۱

۱۱

۵/۱

فعالیت ها

۲

۲

جمع

۲۰

۲۰

 

درس زیست شناسی پیش دانشگاهی (۱) و (۲ )

 

 

زیست شناسی ( ۱ )

فصل

نیمسال اول و دوم

جبرانی

۱

۳

۴

۲

۵/۲

۵/۳

۳

۵/۲

۵/۳

۴

۳

۴

۵

۴

۵

جمع

۱۵

۲۰

زیست شناسی ( ۲ )

۶

۵/ ۲

۵/۳

۷

۵/۲

۵/۳

۸

۳

۴

۹

۵/۲

۵/۳

۱۰

۵/۲

۵/۳

۱۱

۲

۲

جمع

۱۵

۲۰

 

نکته های مهم در باره ارزشیابی پایانی درس های زیست شناسی :

 

۱- در ارزش یابی های پایانی، علاوه بر ارزش یابی دانستنی های اکتسابی دانش آموزان ، مهارت های فکر کردن ، مقایسه کردن، تفسیرکردن ، طراحی آزمایش وپیش بینی علمی و… که نمونه هایی از آن ها در کتاب درسی دانش آموز مشخص شده است، نیز باید ارزش یابی شوند.نمره ای که به این مهارت ها اختصاص داده می شود, نبایدازنمره ی مشخص شده درجدول بارم بندی کم تر باشد.بدیهی است اگر در آزمون سوالاتی کاملاً شبیه سوالات کتاب درسی داده شود، چنین سوالاتی ارزش چندانی ندارند.

۲- در ارزشیابی های پایانی ۵/۱ تا ۲ نمره به شکل ( ترسیم ، نام گذاری یا هردو ) اختصاص داده شود.

۳- بارم فصل هایی را که بیشترازیک نمره دارند،می توان حداکثربا ۵/۰نمره اختلاف ، نسبت به جداول فوق درنظر گرفت.

۴-طرح سؤال از بخش هایی که با عنوان بیشتر بدانید در کتاب مشخص شده اند در آزمون ها مجاز نیست.

۵- به تناسب حجم و اهمیت مطلب ، توازن بخش های گیاهی و جانوری درارزشیابی درس زیست شناسی وآزمایشگاه (۱) در نظر گرفته شود.

 

ب) ارزش یابی مستمر (نوبت اول و دوم):

 

چون در ارزش یابی از این دروس زیست شناسی علاوه بر دانستنی های حیطه شناختی (مفاهیم ، اسامی…) مهارت های ذهنی و عملی نیزدرخورتوجه اند، لازم است درارزش یابی مستمر، علاوه بر دانستنی های حیطه شناختی، مهارت های بحث کردن ، آزمایش کردن، مشاهده کردن ، جمع آوری اطلاعات (تحقیق کنید) ، براساس معیارها ی مشخص ودرقالب فهرست وارسی ارزشیابی شوند. نمونه هایی ازاین فهرست ها ونیزمعیارهای سنجش و ارزشیابی مهارت های آزمایشگاهی – پژوهشی که برای تهیه فهرست ها به کار می روند، درصفحه های بعدی ارائه شده است.لازم است برای هردانش آموز فهرست جداگانه ای تهیه شود. این فهرست ها جنبه ی پیشنهادی دارند و دبیران محترم می توانند مواردی را حذف یا اضافه کنند.

 

نمونه ای از فهرست وارسی مربوط به ارزش یابی از مهارت “بحث کردن ”

 

نوع رفتار

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

به طور روشن اظهارعقیده

می کند.

پرسش های مناسب مطرح می کند.

درنتیجه گیری عجله نمی کند.

نظرانتقادی مطرح می کند.

……….

 

                               

 

نمونه ای از فهرست وارسی مربوط به ارزش یابی از مهارت “آزمایش کردن”

 

نوع رفتار

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

بادقت اندازه گیری می کند.

بیش از یک بار اندازه گیری انجام

می دهد .

درکار برد وسایل به نکات ایمنی توجه دارد.

مراحل کار را به ترتیب اجرا می کند.

بادقت عمل می کند.

……

                               

 

 

 

نمونه ای از فهرست وارسی مربوط به ارزش یابی از مهارت “مشاهده کردن”

 

نوع رفتار

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

هنگام مشاهده از چند حس (بینایی ، لامسه و..) استفاده می کند.

به جزئیات اشیاواجسام درارتباط با موضوع توجه دارد.

ازابزارمناسب برای مشاهده استفاده می کند.

……….

                               

 

نمونه ای از فهرست وارسی مربوط به ارزش یابی از مهارت”جمع آوری اطلاعات وتحقیق”

 

نوع رفتار

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

به افراد یامنابع با صلاحیت مراجعه

می کند.

به بیش از یک منبع یا شخص مراجعه می کند.

اطلاعاتی راکه به دست آورده است به نحو مناسب جمع بندی می کند.

……….

 

                               

 

معیارهای سنجش و ارزش یابی مهارت های آزمایشگاهی _ پژوهشی

علم جستجویی روشمند برای یافتن اطلاعات جدید است. بنابراین ، اگر بخواهیم به عنوان معلم میزان پیشرفت دانش آموزان مان را در ” علم ورزی “ارزش یابی کنیم ، نه تنها باید مهارت های پژوهشی آن ها را مورد جست و جو و قضاوت قرار دهیم، بلکه باید به اطلاعاتی که آنان از این راه به دست می آورند ، نیز اهمیت دهیم . البته باید توجه کرد که اگر دانش آموزی مهارت کافی در زمینه علم ورزی و پژوهشگری داشته باشد ، می تواند اطلاعات ارزشمند تری به دست آورد.

به طور کلی مهارت های پژوهشگری دانش آموزان را می توان در چهار گروه طبقه بندی کرد :

۱_ طراحی آزمایش ۲ _ اجرای آزمایش ۳ _ تفسیر نتایج ۴ _ برقراری ارتباط (ارائه گزارش)

ویژگی های هر یک از این مراحل به شرح زیراست :

۱- طراحی آزمایش

هدف ها

انتظار می رود دانش آموز :

– سؤال یا فرضیه قابل آزمون را تشخیص دهد .

– طرح قابل اجرایی را برای انجام آزمایش یا پژوهش پیشنهاد کند .

– دستورالعملی را برای انجام آزمایش یا پژوهش، شامل عوامل مورد پژوهش، روش های

دست یابی به اطلاعات، لوازم و مواد مورد نیاز و مانند آن را مشخص کند .

معیار ها

– راه های منا سبی را برای انجام پژوهشی که منجر به حل مساله می شود، پیشنهاد کند .

– طرحی ارائه دهد که در آن، همه یا بیشتر عوامل مربوط در نظر گرفته و به طور مناسب کنترل شود .

– برای به دست آوردن داده های کمی، مشاهدات، اندازه گیری ها و احتیاط های لازم را به طور مناسب در نظر گیرد .

– توضیح مستدلی برای روشی که انتخاب کرده است، ارائه دهد و روش مناسب برای تجزیه وتحلیل داده ها بیان کند .

– نتایج احتمالی طرح را مشخص کند، آن ها را با دانش و اصول علمی پیوند دهد و احتیاط های لازم و محدودیت های احتمالی را پیش بینی کند .

 

۲- اجرای آزمایش

هدف ها

انتظار می رود دانش آموزان :

– مراحل انجام فعالبت هایی را که مناسب پژوهش هستند، گام به گام بپیماید .

– ا طلاعاتی را که برای انجام پژوهش لازم هستند، با دقت لازم و شرح مناسب به دست آورد . (شامل انجام مشاهدات ، اندازه گیری ها، ثبت رویدادها و استفاده از مواد و ابزارهای مناسب)

معیارها

– هنگام استفاده ازمواد و ابزارها نکات ایمنی را رعایت کند و از آن ها به نحو مناسب استفاده کند و در صورت لزوم، اندازه گیری ها را با واحدهای مناسب انجام دهد .

– از ابزارها و مواد برای دست ورزی و کنترل متغیرها استفاده کند و اندازه گیری و مشاهدات را به قدری که لازم است تکرار کند .

– از ابزارها و مواد برای اندازه گیری دقیق کمی استفاده کند .

_ از ابزارها و مواد برای به دست آوردن نتایج دقیق جهت شناسایی خطاهای آزمایش و محدودیت های آن استفاده کند و برای به حداقل رساندن آن ها ، تغییرات لازم را انجام دهد .

۳- تفسیر نتایج

هدف ها

انتظار می رود دانش آموز :

– ازاطلاعاتی که به دست آورده برای نتیجه گیری، تجزیه وتحلیل وتفسیرمناسب اطلاعات استفاده کندوتنوع،خطاها یامحدودیت ها را به حساب آورد .

– دست آوردها را توضیح دهد و مؤثر بودن فعالیت را براساس هدف های آن ارزیابی کند و پیشنهادهای لازم را برای بهبود آن ارائه دهد .

معیارها

_ از داده هایی که به دست می آورد ، نتیجه گیری مناسب بکند .

_ اندازه گیری ها و مشاهدات خود را برای نتیجه گیری مناسب در رابطه با عوامل و متغیرهای درنظرگرفته شده ، تفسیر کند .

_ داده هایی را که به دست آورده است، تجزیه و تحلیل و تفسیر کند و از آن ها برای نشان دادن ارتباط میان عوامل با استفاده از شواهد کمی ، به طور مشروح نتیجه گیری کند .

– دست آوردهای پژوهش را تجزیه و تحلیل کند و نتایج به دست آمده را به طور انتقادی در رابطه با دانش و اصول علمی و دست آوردهایی که از قبل پیش بینی میکرده است، ارزیابی کند . – از دست آوردهای پژوهش تجزیه و تحلیل کاملی را ارائه دهد و خطاها ، محدودیت ها و بی قاعدگی های ممکن را در نظرگیرد و ازروشهای آماری ، به طورمناسسب استفاده کند . نتایج را در رابطه با دانش و اصول علمی و دست آوردهایی که از قبل پیش بینی می کرده، به طور انتقادی ارزیابی کند .

 

۴- برقراری ارتباط (ارائه گزارش)

هدف ها

اتتظار می رود دانش آموز :

– ساختاریاترتیب مناسبی برای گزارش خودبرگزیندوبه طورمناسب ومؤثرمشاهدات، افکاروبحث های خود را ارائه دهد .

_ در ارائه ی اطلاعات ، توصیف یافته ها و … از واژه ها و اصطلاحات علمی استفاده کند .

معیارها

_ طرح کلی پژوهش خود را توصیف کند . داده هایی را که به دست آورده است به روشنی ارائه دهد و نتایج خود را به صورت روشن و قابل فهم به صورت کلمات درآورد .

_ با کمک نمودارها و محاسبات مربوط،ترتیب رویدادها و مراحل کار پژوهشی خود را به طور مناسب توصیف کند .

_ با استفاده از اصطلاحات وواژه های مناسب و درست ، پژوهش خود را شرح دهد ، توضیح های لازم را ارائه دهد و با ذکر خطاها ، بی قاعدگی و محدودیت ها ، آن را ارزیابی کند .

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.