Header ad

آیین نامه اجرایی مدارس

زیر چگونه درس بخوانیم

آیین نامه اجرایی مدارس

فصل اول-کلیات


ماده ۱-مدرسه از مهمترین نهادهای اجتماعی تربیتی و آموزشی واصلی ترین رکن تعلیم و تربیت است که به منظور تربیت صحیح دانش آموزان در ابعاد دینی اخلاقی علمی آموزشی اجتماعی و کشف استعدادها و هدایت ورشد متوازن روحی و معنوی وجسمانی آنان بر اساس اهداف مصوب دوره های تحصیلی, برابر ضوابت و دستور العمل های وزارت آموزش و پرورش تاسیس و اداره می شود.


ماده ۲- مدرسه با همکاری کلیه ی کارکنان و با مشارکت دانش اموزان و اولیای آنان زیر نظر مدیر مدرسه اداره میشود تعداد کارکنان مدرسه و شرح وظایف هر یک از آنان توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می شود .


فصل دوم-ارکان و شوراهای مدرسه


ماده۳- ارکان و شوراهای مدرسه عبارت اند از : ۱٫ مدیر مدرسه ۲٫ شورای مدرسه ۳٫ انجمن اولیا و مربیان ۴٫ شورای معلمان ۵٫ شورای دانش آموزان(ص۱) ۱-مدیر مدرسه:


ماده ۴-مدیر مدرسه به عنوان نماینده آموزش و پرورش منطقه مسئول حسن اجرای فعالیت های آموزشی و پرورشی و مالی و اداری مدرسه میباشد و در کلیه امور مدرسه مسئولیت دارد و موظف است بر اساس مقررات با برنامه ریزی های مناسب و استفاده از مشارکت کارکنان ,دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت ها ی داخل و خارج از مدرسه جهت تحقق اهداف مصوب دوره تحصیلی تلاش کند به گونه ای که ارزیابی عملکرد سال تحصیلی بیانگر ارتقاء و رشد کیفی و مطلوب دانش آموزان در ابعاد مختلف باشد .


ماده۵-مدیر مدرسه موظف است با مشارکت کارکنان مدرسه و اولیای دانش آموزان برنامه سالانه خود را در ابعاد مختلف با رعایت ضوابط آموزش و پرورش تنظیم و به شورای مدرسه برساند .


ماده۶-مدیر مدرسه موظف است با استفاده بهینه از منابع مالی دولتی و با بهره گیری از مشارکت های اختیاری مردمی و کمک های خیرین و تقویت منابع اعتباری مدرسه شرایط لازم را برای اجرای مناسب برنامه مدرسه فراهم کند .


ماده ۷-مدیر مدرسه باید با وظایف و مسئولیت های خود و با شرح وظایف همکاران که از سوی آموزش وپرورش ابلاغ می شودبه خوبی آشنا باشد. مدیر مدرسه موظف است شرح وظایف مصوب هر یک از کارکنان مربوط را به آنان ابلاغ نماید و بر اجرای صحیص آنان نظارت کند .


ماده ۸-مدیر موظف است به طور منظم و برنامه ریزی شده شورای مدرسه , انجمن اولیا و مربیان ,شورای معلمان و شورای ثبت و نگهداری سوابق و صورت جلسات مربوط نظارت کند.مدت فعالیت شوراها و انجمن اولیا و مربیان تا تشکیل شوراها و انجمن سال تحصیلی بعد خواهد بود.


ماده ۹-انتصاب مدیران مدارس با رعایت اصل شایسته سالاری برابر آیین نامه انتصاب مدیران مسئول شورای عالی آموزش و پرورش خواهد بود. ۲-شورای مدرسه:


ماده ۱۰- در راستای سیاست مدرسه محوری و تفویض اختیارات به مدارس و به منظور توسعه مشارکت,همکاری و استفاده از تجارب معلمان مربیان و اولیای دانش آموزان در اداره مدرسه بهبود فرآیند تصمیم گیری ارتقای کیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی و اداری تدوین برنامه های سالانه مدرسه و هماهنگی امور و نظارت بر فعالیت های مربوط در هر یک از مدارس شورایی به نام شورای مدرسه تشکیل می گردد ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای مدرسه به شرح زیر است: الف-ترکیب اعضا: ۱٫ مدیر مدرسه . ۲٫ معاونین مدرسه. ۳٫ یک نفر از مربیان امور تربیتی یا مشاوران به انتخاب مربیان و مشاوران مدرسه . ۴٫ نماینده شورای معلمان. ۵٫ نماینده انجمن اولیا و مربیان به انتخاب انجمن. تبصره-در صورت لزوم وبه ویژه در مواقه ای که پیشنهادهای شورای دانش آموزان مطرح است مدیر مدرسه از نماینده شورای دانش آموزان و بر حسب مورد از افراد ذیربط وصاحب نظر برای شرکت در جلسات شورای مدرسه دعوت میکند. ب-شرح وظایف: ۱٫مراقبت و نظارت بر فعالیت های مدرسه در چارچوب اهداف مصوب دوره تحصیلی و مفاد این آیین نامه . ۲٫نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و دستور العمل های مربوط و بخش نامه های ابلاغی از سوی وزارت آموزش و پرورش وبرنامه ریزی برای توجیه وآموزش عوامل ذیربط . ۳٫بررسی و تایید برنامه های پیشنهادی سالانه مدرسه که از سوی مدیر , در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط به شورا ارائه می شود . ۴٫بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد های ارائه شده از سوی شورای معلمان , انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش آموزان . ۵٫بررسی و تایید برنامه های مربوط و بزرگداشت ایام الله و مناسبت های مختلف دینی و انقلابی و ملی. ۶٫ شورای دانش آموزان مربوط به مسابقات علمی, ورزشی , فرهنگی و هنری در سطح مدرسه . ۷٫ُ بررسی و تایید برنامه اردو ها و بازدید های دانش آ موزان از مراکز علمی ,فرهنگی و حرفه ای با رعایت ماده ۱۰۷ این آیین نامه . ۸٫بحث و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی برگزاری امتحانات با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط . ۹٫تصمیم گیری در مورد تشویق و تنبیه دانش آموزان برابر مندرجات بند های “۲و۳” فصل ۶ این آیین نامه . ۱۰٫برنامه ریزی برای تقدیر از کارکنان و دانش آموزان نمونه به منظور ارایه الگو های شایسته با همکاری انجمن اولیا و مربیان . ۱۱٫تصمیم گیری در مورد تخلفات امتحانات داخلی دانش آموزان برابر آییننامه رسیدگی به تخلفات امتحانی. ۱۲٫ تصمیم گیری در مورد لباس و پوشش دانش آموزان در چارچوب مبانی و ضوابط مندرج در فصل ۵ این آیین نامه . ۱۳٫ نظارت بر فرآیند بودجه بندی برنامه درسی ارائه شده از سوی شورای معلمان و تایید ان برای اجرا . ۱۴٫ بررسی مشکلات موردی دانش آموزانی که با مسائل خاصی از نظر آ موزشی و پرورشی مواجه اند و ارایه پیشنهاد به کمیسیون خاص ادارات آموزش و پرورش مربوط با توجه به اختیارات کمیسیون مذکور . ۱۵٫صدور مجوز اخذ امتحان از دانش آموزی که در امتحان پایانی داخلی و امتحان جهش تحصیلی و تغییر رشته غیبت موجه داشته است تا دو هفته پس از پایان ایام امتحانات. ۱۶٫ بررسی و تصویب پیشنهاد شورای معلمان در مورد تعیین پایه تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی مشمول ماده ۴۳ این آیین نامه. ۱۷٫ برنامه ریزی برای کمک به دانش آموزانی که شرایط استفاده از ماده ۵۴ این آیین نامه را دارا می باشند . ۱۸٫ تصمیم گیری در مورد دایر بودن مدرسه در ایام تعطیل رسمی و اوقات فراغت ,برای فعالیت های فوق برنامه آموزشی و پرورشی با مسئولیت مستقیم مدیر مدرسه ۱۹٫ بر نامه ریزی برای ارتقای هرچه بیشتر دانش معلمان و کارکنان مدرسه . ۲۰٫ ترویج و گسترش فعالیت های آموزشی و پرورشی و تقویت اعتقادات دینی و قرانی و نماز و مکارم اخلاقی و فراهم آوردن امکانات و زمینه های بر گزاری شایسته مراسم گوناگون عبادی -سیاسی . ۲۱٫ بررسی م اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ارتقاء مهارت های زندگی و اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان. ۲۲٫ برنامه ریزی مناسب به منظور توسعه تربیت بدنی بهبود وضع امکانات ورزشی حفظ توسعه نمودهای عینی اخلاق و آداب اسلامی ارتقای سطح بهداشت بهبود وضعیت فضا و تجهیزات کارگاهی آزمایشگاهی و نماز خانه و حفظ محیط زیست. ۲۳٫بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه مشارکت موسسات و دستگاه های آموزشی خارج از مدرسه در آموزش های علمی و عملی دانش آموزان بر اساس آیین نامه های مربوط . ۲۴٫ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد عرضه تولیدات و ارائه خدمات حاصل از فعالیت های آموزشی دانش آموزان به متقاضیان بر اساس آیین نامه مربوط . ۲۵٫ برنامه ریزی مناسب برای برقراری ارتباط و تعامل بین مدرسه وجامعه محلی به منتظور بهره مندی از امکانات و ظرفیت های پیرامون مدرسه در ارتقا ء امور کمی و کیفی مدرسه . ۲۶٫ تعیین پایه تحصیلی دانش آموزی که در نظام آموزشی خارجی تحصیل کرده و متقاضی ادامه تحصیل در مدرسه ایرانی خارج از کشور است با رعایت مفاد آیین نامه ارزش یابی مدارک تحصیلی خارجی . ۲۷٫ تغییر رشته تحصیلی دانش آموزان که رشته تحصیلی آنان در کشور محل انتقل موجود نمی باشد. ۲۸٫ انتخاب دانش آموز جهت تحصیل در مدرسه ی شبانه روزی بارعایت اساس نامه مدارس شبانه روزی . ۲۹٫ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد دانش آموزانی که با مشکلات اخلاقی و رفتاری خاص مواجه اند با حفظ و رعایت شان و کرامت انسانی انان و تصمیم گیری در مورددانش آموزمشمول ماده ۴۸ این ایین نامه . در چنین مواردی موضوع با حضور مدیر یکی از معاونین به انتخاب مدیر یک نفر از مربیان امور تربیتی به انتخاب مربیان و مشاور مدرسه بررسی و تصمیم لازم اتخاذ می شود .


ماده۱۱-ریاست شورای مدرسه با مدیر است و دستور جلسات شورای مدرسه با نظر اعضای شورای مذکور توسط مدیر مدرسه تعیین میشود .مسعولیت اجرای تصمیم های شورای مدرسه نیز با مدیر خواهد بود.همه کارکنان مدرسه موظفند برای اجرای مطلوب مصوبات شورا همکاری نمایند . تبصره-دبیر شورای مدرسه در اولین جلسه از بین اعضا تعیین می شود .دبیر شورا موظف است خلاصه ای از مذاکرات یا تصمیمات متخذه هر جلسه را ثبت نموده و به امضای اعضای شورا برساند.


ماده ۱۲-در هر سال تحصیلی مدیر باید در اولین فرصت و حد اکثر یک ماه پس از بازگشایی مدارس نسبت به تشکیل شورای مدرسه اقدام کند .شورای مدرسه حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه خواهد داد .


ماده۱۳-شورای مدرسه با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت حاضرین جلسه قابل اجرا می باشد.مصوبات شورا نباید با آیین نامه ها و مقررات عمومی کشور و ضوابط وزارت آموزش وپرورش مغایرت داشته باشد. تبصره- در مدارسی که به علت کم بودن تعداد دانش آموز وعدم حضور برخی از افراد موضوع بند الف ماده ۱۰ تعداد اعضا کمتر از ۳ نفر باشد شورا تشکیل نمی شود و وظایف آن به مدیر واگذار می گردد . ۳-انجمن اولیا ومربیان :


ماده۱۴-به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیا دانش آموزان برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی وپرورشی و گسترش ارتباط دو کانون مقدس خانه ومدرسه, انجمن اولیا ومربیان تشکیل می شود .ترکیب اعضا و وظایف انجمن اولیا و مربیان مدارس به شرح زیر است: الف-ترکیب اعضا: ۱-مدیر مدرسه. ۲-یکی از معاونین به انتخاب مدیر. ۳- نماینده شورای معلمان . ۴-معاون پرورشی یا یکی از معلمان امور تربیتی ودر صورت نبودن مربی یکی از معلمان آگاه به مسائل تربیتی به انتخاب مدیر . ۵-منتخبین اولیای دانش آموزان تبصره۱- تعداد اولیی دانش آموزان و نحوه انتخاب آنان جهت عضویت در انجمن و چگونگی و زمان تشکیل جلسات برابر آیین نامه انجمن مرکزی اولیا و مربیان خواهد بود . تبصره ۲-در صورت لزوم مدیر مدرسه می تواند از نماینده شورا ی دانش آموزان و بر حسب مورد از افراد ذیربط و صاحب نظر برای شرکت در جلسات انجمن دعوت کند . ب-شرح وظایف: ۱٫ تامین مشارکت فکری فرهنگی عاطفی و آموزشی اولیا و تقویت هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه و مدرسه . ۲٫برنامه ریزی و تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان . ۳٫برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشگیل جلسات آموزش خانواده. ۴٫ همکاری و مشارکت با شورای معلمان در بر گزاری کلاس های فوق برنامه . ۵٫ مشارکت در اجرای برناهم های کاراموزی هنر جویان در هنرستانها ۶٫ همکاری و مشارکت با مدیر مدرسه در اجرای فعالیت های پرورشی برگزاری اردو های دانش آموزی و بازدید از مراکز علمی آموزشی و فرهنگی ۷٫ همکاری و مشارکت درباره ی چگونگی قدردانی از کارکنان اولیا و دانش آموزان و اعضای شوراهای مدرسه بارعایت ضوابط و مقررات مربوط ۸٫ جلب همکاری اولیای دانش آموزان جهت مشارکت و کمک به ارتقاء کیفیت فعالیت های مربوط و ارائه پیشنهاد های لازم به مدیر مدرسه ۹٫ تلاش و همکاری برای جلب مشارکت اولیای دانش آموزان صاحبان حرف افراد خیر و موسسات خیریه در تامین امکانات مورد نیاز و بهبود اداره ی امور مدرسه ۱۰٫ نظارت در چگونگی اخذ کمک های مردمی با رعایت قئانین و مقررات مربوط ۱۱٫ تشکیا شورای مالی مدرسه با عضویت مدیر مدرسه رئیس انجمن و نماینده شورای معلمان در اولین جلسه انجمن. ۱۲٫نظارت برنحوه هزینه وجوه حاصل از کمک های مردمی خدمات فوق برنامه سرانه دانش آموزان و کمک های شوراهای آموزش و پرورش از طریق شورای مالی و مطابقت موارد هزینه با برنامه های مصوب شورای مدرسه. ۱۳٫بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت و آمد دانش آموزان . ۱۴٫انتخاب نماینده برای شرکت در شورای مدرسه . ۱۵٫ انجام اموری که بر اساس بخشنامه های انجمن مرکزی اولیا ومربیان به عهده انجمن مدرسه محول میگردد. تبصره ۱-در مدارس بزرگ سالان و مدارس کم جمعیتی که برابر آیین نامه انجمن مرکزی اولیا و مربیان امکان تشکیل انجمن نمی باشد وظایف انجمن به مدیر مدرسه واگذار می شود. تبصره ۲-مدارس ضمیمه و مدارسی که به صورت مجتمع توسط یک مدیر اداره می شوند می توانند در صورت تمایل مدیر انجمن اولیا و مربیان را به صورت مشترک تشکیل دهند. ۴-شورای معلمان:


ماده ۱۵-به منظور تبادل نظر و هماهنگی در امور آموزشی پرورشی و اداری مدرسه وتامین مشارکت معلمان درحسن جریان آموزشی و پرورشی واداری مدرسه شورای به نام شورای معلمان با شرکت همه معلمان و مربیان و مشاوران مدرسه تشکیل می گردد . وظایف شورای معلمان به شرح زیر است : ۱٫ نظارت بر همسویی برنامه ها و روش های کاری در چارچوب اهداف مصوب دو ره تحصیلی و مفاد این آیین نامه . ۲٫ مشارکت مؤثر و کارامد در تهیه ی برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه و همکاری در اجرای آن پس از تایید شورای مدرسه . ۳٫ بودجه بندی برنامه در سی با رعایت مقررات مربوط و ارائه آن به شورای مدرسه جهت تایید . ۴٫ بررسی و تبادل نظر پیرامون چگونگی افزایش اثر بخشی روش های تدریس . ۵٫ چاره اندیشی برای تامین مشارکت فعال دانش آموزان در فرایند آموزش و پرورش . ۶٫ تلاش در ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی و پرورشی و بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان و برنامه ریزی برای کاهش آن . ۷٫ مشارکت در تنظیم برنامه های پرورشی و تقویت اعتقادات دینی و اخلاقی و آداب اسلامی در دانش آموزان . ۸٫ بررسی و تبادل نظر به منظور هماهنگ کردن نحوه تشویق و تنبیه دانش آموزان . ۹٫ بحث و تبادل نظر و اتخاذ تدابیر مناسب در مورد مسائل. ۱۰٫ بحث و تبادل نظر درباره ی محتوای کتاب های درسی و انعکاس آن به مسئولین ذیربط از طریق مدرسه . ۱۱٫ تبادل نظر وهماهنگی در مورد نحوه استفاده از وسایل آموزشی و کارگاهی . ۱۲٫ ارائه راهکارهای مناسب برای ترغیب دانش آموزان به منظور انجام مطالعات درسی و غیر درسی . ۱۴٫ همکاری و برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص چگونگی تشکیل کلاس های فوق برنامه با مشارکت انجمن اولیا و مربیان و رعایت ضوابط مربوط . ۱۵٫ بررسی منابع آموزشی کمک آموزشی و پرورشی و انتخاب و معرفی کتب نشریات نوار های صوتی و تصویری جهت استفاده در مدرسه با رعایت سایر مقررات . ۱۶٫ انتخاب نماینده یا نمایندگان شورای معلمان برای شرکت در شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان در اولین جلسه شورای معلمان . ۱۷٫ تعیین پایه تحصیلی دانش آموزان مشمول ماده ۴۳ این آیین نامه و ارائه پیشنهاد به شورای مدرسه .


ماده ۱۶- ریاست شورای معلمان به عهده مدیر و در غیاب مدیر بر عهده نایب رئیس است که توسط شورای معلمان تعیین می شود مدیر مدرسه مسئول تعیین دستور جلسات و پیگیر اجرای تصمیماتی است که توسط اکثریت اعضای شورای معلمان اتخاذ می شود . تبصره ۱- مدیر مدرسه می تواند در صورت لزوم از متخصصین تعلیم وتربیت معلمان باز نشسته کار شناسان و مسئولین آموزش و پرورش و اولیای دانش آموزان جهت شرکت در شورای معلمان و تبادل نظر در زمینه های مربوط دعوت کند . تبصره ۲- دبیر شورای معلمان در اولین جلسه توسط اعضای شورا تعیین می شود و موظف است خلاصه ای از مذاکرات یا تصمیمات متخذه ی هر جلسه را ثبت نموده و به امضای اعضای شورا برساند تبصره۳- شورای معلمان می تواند به منظورانجام بهتر وظایف خود نسبت به تشکیل گروه های درسی و آموزشی اقدام نماید .


ماده ۱۷-مدیران مدرسه موظف اند اولین جلسه شورای معلمان را حتی الامکان قبل از باز گشایی مدارس و حد اکثر تا ده روز پس از آن تشکیل دهند .جلسات شورای معلمان حد اقل هر ماه یک بار تشکیل می شود . ۵- شورای دانش آموزان:


ماده ۱۸-به منظور مشارکت دانش اموزان در امور مربوط به مسائل آموزشی پرورشی انظباتی ورزشی و فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دو سویه بین دانش آموزان و اولیای مدرسه و ارج نهادن به شخصیت و کرامت آنان و تقویت اعتماد به نفس و خود باوری و مسؤلیت پذیری و مشارکت جویی در آنان شورای دانش آموزان در سطح مدارس تشکیل می شود ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای دانش آموزان به شرح زیر است: الف-ترکیب اعضا: اعضای شورای دانش آموزان از میان دانش آموزان شاغل به تحصیل همان مدرسه خواهند بود تعدادو نحوه انتخاب اعضا بابر دستور العملی خواهد بود که توسط وزارت آموزش و پرورش تنظیم و ابلاغ می گردد. ب-شرح وظایف: ۱٫ مراقبت بر همسویی فعالیت های شورای دانش آموزان با مفاد این آیین نامه و ۲٫ بررسی پیرامون چگونگی مشارکت دانش اموران در بخشی از فعالیت های آموزشی و پرورشی واجرایی مدرسه و ارائه ی پیشنهاد به مدرسه . ۳٫ همکاری در برنامه ریزی و اجرای مناسبت های مذهبی انقلابی و مای در مدارس . ۴٫ اداره نشریه دیواری و همکاری در اداره امور کتاب خوانی مدارس . ۵٫همکاری در برگزاری بازدید های علمی و اردو های تفریحی و مذهبی . ۶٫ همکاری در برگزاری مسابقات فرهنگی هنری علمی و ورزشی دانش آموزان . ۷٫ همکاری در برگزاری نماز جماعت و اداره نمازخانه مدارس . ۸٫همکاری در تشکیل و اداره تعاونی دانش آموزان در مدارس ۹٫همکاری در امور انتظامی و بهداشتی مدرسه. ۱۰٫همکاری در تنظیم برنامه امتحانات داخلی مدرسه . ۱۱٫انتخاب نماینده برای شرکت موردی در شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان .ک ۱۲٫ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه جهت تشویق دانش آموزانی که مشارکت فعال در اموراجرایی مدرسه داشته اند .


ماده ۱۹- شورای دانش آموزان یک شورای درون مدرسه ای است و فاقد شعبه و تشکیلات خارج از مدرسه خواهد بود.شورای دانش آموزان مجاز به ایجاد رقابت های نا سالم سیاسی و فعالیت جنایی و حزبی در داخل یا خارج از مدرسه نمی باشد و نمی تواند در انتخابات له یا علیه کاندید ها فعالیت نماید.


ماده۲۰- مدیر مدرسه موظف است نسبت به تشکیل شورای دانش آموزان برابر شیوه نامه ابلاغی در هر سال اقدام نماید . جلسات شورای دانش آموزان حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود . تبصره ۱- برای اثر بخشی بیشتر شورای دانش آموزان یکی از معاونان یا مربیان امور تربیتی و در غیاب آنها یکی از معلمان مدرسه به انتخاب مدیر ضمن هدایت جلسات شورای دانش آموزان مشکلات آنان را پی گیری می نماید . تبصره ۲- شورای دانش آموزان می تواند با موافقت شورای مدرسه نسبت به تشکیل انجمن های دینی فرهنگی هنری ورزشی و علمی اقدام کند.


ماده۲۱- شورای دانش آموزان در مدارس نقش مشورتی و مشارکت در امور اجرایی دارد و تصمیم های آن با رای اکثریت و پس از تایید مدیر با رعایت مفاد این آیین نامه قابل اجرا خواهد بود . مدیر مدرسه همکاری لازم را برای رفع مشکلات شورای دانش آموزان در حد امکانات و توان به عمل خواهد آورد . نکات ضروری در مورد انجمن اولیا و مربیان و شوا های مدرسه:


ماده۲۲-تشکیل هر گونه انجمن یا شورایی در مدرسه به غیر از موارد مندرج در این آیین نامه قبل از تصویب شورای عالی آموزش وپرورش مجاز نیست . تبصره-انجمن ها وشورا هایی که بر اساس مقررات عمومی کشور مانند مصوبات مجلس شورای اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت دولت تشکیل می شوند تابع مقررات خاص خود خواهند بود .


ماده ۲۳- مکاتباتن یا هر نوع ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی با انجمن اولیا و مربیان یا هر یک از شورا های مدرسه فقط از طریق مدیر مدرسه انجام میگیرد .


ماده۲۴- شورا های مندرج در این آیین نامه در سطح مدرسه فعالیت می کنند و تشکیل آن ها در سطح منطقه یا بالا تر بدون تصویب شو رای عالی آموزش و پرورش مجاز نخواهد بود .


ماده ۲۵-در مواردی که تصمیم های اتخاذ شده در انجمن اولیا و مربیان یا هر یک از شو را ها ی مدرسه با نظر مدیر مغایر باشد مدیر موضوع را به اداره آموزش و پرورش مربوط منعکس کرده و رای و نظر رئیس اداره متبوع لازم الاجرا می باشد.


ماده۲۶- مدیر مدرسه موظف است هر سه ماه بیک بار گزارشی از نحوه فعالیت شورا ها و انجمن اولیا و مربیان شامل تعداد جلسات و اهم تصمیم گیری های شورای مدرسه به اداره ی آموزش و پرورش محل ارسال نماید . تبصره- ادارات آموزش و پرورش انجمن اولیا و مربیان و شوراهای فعال مدارس را مورد تشویق قرار خواهند داد .


فصل سوم –شرایت ثبت نام وادامه تحصیل دانش آموزان


ماده۲۷- ثبت نام دانش آموزان برای ورود به هر یک از دوره های تحصیلی در مدارس داخل کشور با اصل شناسنامه و در مدارس خارج از کشور با اصل شناسنامه یا گذر نامه صورت می گیرد .


ماده ۲۸- هنگام ثبت نام دانش آموز در پایه او ل دبستان و انتقال دانش آموز پایه مذکور از یک مدرسه به مدرسه دیگر مدیر مدرسه باید پس از رؤیت شناسنامه صحت شرط سنی دانش آموز را باقید تاریخ مطابقت در ظهر تصویر ( فتو کپی ) شناسنامه گواهی و امضا نماید .گواهی مذکور باید در پرونده تحصیلی دانش آموز ضبط و نگه داری شود .


ماده ۲۹- مدیران مدارس باید هنگام ثبت نام دانش آموز در پایه اول ابتدای کارت بهداشتی تنظیم شده از سوی مراکز بهداشتی را مطالبه و در پرونده تحصیلی دانش آموز ضبط و نگه داری نمایند. تبصره-در شهرستان ها و مناطقی که طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی بینایی و شنوایی نو آموزان برای ورود به دبستان اجرا میشود ارایه گواهی سلامتی و بلامانع بودن ثبت نام دانش آموزان در مدرسه عادی که توسط پایگاه های سنجش صادر می شود ضروری است .


ماده ۳۰-برگزاری آزمون ورودی مصاحبه و تعیین شرط معدل برای ثبت نام دانش آموزان و دریافت هر گونه وجه در زمان ثبت نام مجاز نیست و نباید دانش آموزی به دلیل مذکور از ثبت نام محروم شود. تبصره-مدارسی که دارای قانون و ضوابط خاص می باشد از حیث ثبت نام قوانین و مقررات مربوط به خود خواهند بود .


ماده۳۱- ثبت نام دانش آموزانی که محل سکونت آنان به مدرسه نزدیک تر است در اولویت خواهد بود و ثبت نام از دانش آموزانی که والدین آنان هر دو شاغل هستند در مدرسه نزدیک به محل کار پدر یا مادر بلا مانع است.


ماده۳۲-در مدرسه برای هر دانش آموز پرونده تحصیلی تشکیل می شود .پرونده تحصیلی در هر دوره خواهد بود و بایدعلاوه بر مدارک مندرج در شیوه نامه ثبت نام شامل کارنامه های سنوات قبل همان دوره تحصیلی نیز باشد. برای دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی وجود کارنامه تحصیلی پایه پنجم ابتدایی و برای دانش آموزان دو ره متوسطه وجود گواهی نامه دایم یا موقت پایه سوم راهنمایی تحصیلی ضرورت دارد . تبصره- افرادی که با استفاده از ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی یا برابر مقررات باشرکت در امتحان ورودی موفق به ادامه تحصیل می شوند نیاز به کارنامه تحصیلی سنوات قبل ندارند .


ماده ۳۳- مدیر مدرسه میتواند در موارد استثنایی با اخذ تعهد کتبی از ولی دانش آموزی که فاقد شناسنامه و مدارک تحصیلی است از وی به صورت مشروط حداکثر برای مدت یک ماه ثبت نام نماید . ادامه تحصیل این قبیل دانش آموزان در صورت عدم ارائه مدارک هویتی و تحصیلی منوط به موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش خواهد بود و در هر صورت دانش آموز موظف است برای ثبت نام قطعی و درج مشخصات وی در دفتر آمار تا قبل از اولین نوبت امتحانی مدارک هویتی و تحصیلی خودرا به مدرسه تسلیم کند . تبصره – ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزی که مدارک تحصیلی خارجی وی جهت ارزشیابی ناقص می باشد باتایید کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی و اخذ معرفی نامه از اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور تاقبل از شروع امتحانات پایانی بلامانع است .چنان چه تا پایان امتحانات خرداد ماه پایه تحصیلی قطعی دانش آموزان توسط اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور بارعایت سایر مقررات مشخص نشود امتحانات خرداد و شهریور وی به عنوان امتحان تعیین پایه محسوب خواهد شد و چنان چه دانش آموز در امتحانات شهریورماه قبول نشوند می تواند جهت تعیین پایه در امتحان دروس پایه پایین تر به صورت یک نوبتی شرکت کند .


ماده۳۴-پذیرفتن دانش آموز به صورت مستمع آزاد ممنوع است . تبصره دانش آموزی که به ضرورت در محلی غیر از محل ثبت نام خود به سر می برد می تواند با ارائه ی کارت شناسایی مدرسه یا گواهی تحصیلی و با اخذ معرفی نامه از اداره آموزش و پرورش(مقصد) از کلاس های درس یکی از مدارس در محل جدید به صورت موقت استفاده کند.


ماده ۳۵- دارندگان مدارک تحصیلی نهظت سواد آموزی با رعایت شرایط سنی می توانند به شرح ذیل ادامه تحصیل دهند : الف – بامدرک تحصیلی دوره مقدماتی در پایه دوم ابتدایی ثبت نام و ادامه تحصیل دهند و یا در امتحان پایه دوم ابتدایی (به عنوان ورود به پایه سوم ) شرکت کرده و در صورت احرازشرایط قبولی در پایه سوم ابتدایی ثبت نام کنند. ب-با مدارک تحصیلی دوره تکمیلی در پایه چهارم ابتدایی ثبت نام نمایند. ج-بات مدارک تحصیلی دوره پایانی در پایه پنجم ابتدایی ثبت نام نمایند .


ماده ۳۶- شرایط سنی ثبت نام در مدارس روزانه بن شرح زیر خواهد بود . الف-دوره ابتدایی: ۱٫ حد اقل ثبت نام در پایه اول دبستان ۶ سال تمام و حد اکثر آن در مناطق شهری ۹ سال تمام و در مناطق روستایی و عشایری ۱۱ سال تمام خواهد بود. ۲٫ حد اکثر سن ثبت نام در دوره ابتدایی در مناطق شهری ۱۴ سال تمام و در مناطق روستایی و عشایری ۱۶ سال تمام خواهد بود. ب-دوره راهنمایی تحصیلی: حد اکثر سن ثبت نام در پایه های اول و دوم و سوم راهنمایی تحصیلی در مناطق شهری به ترتیب ۱۵و۱۶و۱۷ سال تمام و در مناطق روستایی و عشایری به ترتیب ۱۷و۱۸و۱۹ سال تمام است. ج-دوره متوسطه: حد اکثر سن ثبت نام در پایه های اول و دوم و سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی در مناطق شهری روستایی و عشایری به ترتیب ۱۸و۱۹و۲۰و ۲۱ سال تمام است . تبصره ۱-در هر دوره تحصیلی ۲ سال به حد اکثر سقف سنی دانش آموزان معلول جسمی که در مراکز آموزشی خاص به تحصیل اشتغال دارند اضافه می شود. تبصره ۲-ملاک محاسبه سن دانش آموز جهت ثبت نام اول مهر ماه خواهد بود . تبصره۳- ملاک تعیین شهر و روستا برای رعایت حد اکثر سن مجاز ثبت نام تقسیمات کشوری خواهد بود چنان چه برخی روستا ها در طول سال تحصیلی به محدوده ی شهری منظم شوند .ادامه تحصیل دانش آموزان آن مناطق تا پایان آن دوره تحصیلی مطابق شرایط سنی روستا خواهد بود. تبصره ۴-ثبت نام مجدد دانش آموزان غیر مشمول نظام وظیفه که ترک تحصیل کرده اند با رعایت شرایط سنی در پایه تحصیلی مربوط بلا مانع است .


ماده ۳۷- ثبت نام مجدد دانش آموز در همان پایه ای که قبول شده است با رعایت سایر شرایط صرفا در مدارس غیر انتفاعی یا به صورت متفرقه مجاز است.


ماده ۳۸- ثبت نام دانش آموزان پسری که به سن مشمولیت مقرر در قانون مقرر خدمت وظیفه عمومی می رسند تابع مقررات و شیوه نامه هایی است که با هماهنگی نظام وظیفه از طریق وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می شود .


ماده ۳۹- غیبت غیر موجه سه ماه متوالی و بیشتر دانش آموزان مشمول از نظر مقررات نظام وظیفه ترک تحصیل تلقی می شود . تبصره – وقفه تحصیلی و غیبت موجه ترک تحصیل محسوب نمی شود .


ماده ۴۰-حداکثر تعداد سالها ی مردودی مجاز در هر پایه تحصیلی دو سال خواهد بود و دانش آموز با رعایت شرایط سنی می تواند برای سومین سال در همان پایه ثبت نام کند . تبصره-دانش آموزان معمول جسمی که در مراکز آموزشی خاص به تحصیل اشتغال دارند مجاز خواهند بود به مدت یکسال بیشتر از دانش آمزان عادی تکرار پایه کنند .


ماده ۴۱-دانش آموزی که به دلایل موجه قبل از شروع سال یا نیمسال تحصیلی موفق به ثبت نام نشده است می تواند صرفا با اخذ مجوز از کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش محل ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهد در اینگونه موارد در ستون ملاحضات دفتر آمار به شماره نامه و رای کمیسیون خاص استناد می شود . تبصره-دانش آموزی که پس از ارزش یابی مدارک تحصیلی خارجی از طریق اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور جهت ثبت نام معرفی می شود نیاز به اخذ موافقت از کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش ندارد و ثبت نام وی در هر زمان از سال تحصیلی بلامانع خواهد بود .


ماده۴۲-ثبت نام از دانش آموزان اتباع خارجی مقیم ایران بر اساس مدارک هویتی و اقامتی معتبر صورت می پذیرد . افراد خارجی مقیم ایران رانده شدگان پناهندگان از کشورهای خارجی باید دارای اجازه اقامت مورد تایید وزارت کشور باشند . ماده۴۳-پایه تحصیلی دانش آموزی که مدارک قابل قبولی جهت ارزشیابی ندارد در دوره ابتدایی با رعایت حداقل سن متعارف ثبت نام و بررسی های انجام شده از سوی شورای معلمان توسط شورای مدرسه تعیین می شود ودر ستون ملاحظات دفتر آمار به رای شورای مدرسه استناد می شود .در دوره های راهنمایی و متوسطه متقاضی ادامه تحصیل با توجه به حد اقل سن متعارف و توانایی خود می تواند با معرفی اداره ی آموزش و پرورش محل در امتحان ورودی پایه مورد نظر شرکت نموده و در صورت احراز شرایط قبولی در پایه بالاتر ادامه تحصیل دهد (سن متعارف در دوره ی ابتدای برای پایه های اول تا پنجم به ترتیب ۶و۷و۸و۹و۱۰ سال تمام و برای پایه های اول تا سوم راهنمایی ۱۱و۱۲و۱۳ سال تمام و برای پایه های اول تا سوم متوسطه ۱۴و۱۵و۱۶ سال تمام می باشد .)


ماده ۴۴- انتقال دانش آموزان در جریان سال تحصیلی از یک مدرسه به مدرسه ی دیگر در همان منطقه در صورت موافقت مدیر مدرسه مقصد با رعایت سایر مقررات و از یک منطقه و ناحیه سایر مناطق و نواحی آموزش و پرورش در صورت موافقت اداره آموزش و پرورش مقصد تا یک ماه قبل از شروع امتحانات پایانی بلامانع خواهد بود . تبصره۱- منظور از امتحانات پایانی موضوع این ماده در نظام سالی امتحانات آخر سال و در نظام نیم سالی –واحدی امتحانات پایان نیم سال است . تبصره ۲- پرونده تحصیلی و نمره های امتحانی این گونه دانش آموزان باید حداکثر تایک ماه پس از انتقال دانش آموز به مدرسه جدید ارسال شود . تبصره۳- انتقال دانش آموزان و داوطلبان آزاد سال آخر متوسطه پس از امتحانات نهایی خردادماه از یک منطقه به منطقه دیگر مشروط بر داشتن عذر موجه با موافقت کمیسیون خاص آموزش و پرورش مبدا بلامانع می باشد .


ماده۴۵- انتقال دانش آموزان مدارس بزرگ سالان به مدارس روزانه منوط به گذراندن کلیه دروس یک پایه تحصیلی و داشتن شرایط سنی و سایر ضوابط ثبت نام مدارس روزانه است انتقال دانش آموزان مدارس روزانه به مدارس بزرگ سالان تا یک ماه قبل از برگزاری امتحانات پایانی مدارس بزرگسالان بلامانع است. تبصره- دانش آموزان دوره متوسطه که به علت از دست دادن شرایط تحصیل مدرسه روزانه به مدارس بزرگسالان منتقل می شوند اجازه بازگشت به مدارس روزانه را نخواهند داشت .


ماده۴۶- شرایط سنی ثبت نام در مدارس بزرگسالان (شبانه ) و متفرقه به شرح زیر خواهد بود : ۱٫ حداقل سن تحصیل در مدارس بزرگسالان در دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه به ترتیب ۱۴و۱۶ سال تمام خواهد بود . تبصره۱- در شرایط خاص با مجوز کمیسیون خاص آموزش و پرورش محل به صورت موردی می توان از دانش آموزی که حداقل شرط سنی را ندارد در مدرسه بزرگسالان ثبت نام نمود .۰ تبصره ۲- دانش آموزی که شرایط تحصیل در مدرسه روزانه را از دست می دهد و دانش آموز مردود متوسطه با هر سنی می تواند در مدرسه بزرگسالان ثبت نام کند . ۲٫برگزاری امتحان متفرقه در دوره ابتدایی به استثنا پایه ی پنجم در داخل کشور مجاز نیست حداقل سن برای ثبت نام در امتحانات متفرقه پایه پنجم ابتدایی ۱۰ سال تمام است و برای شرکت در امتحانات مذکور نیازی به ارائه مدارک قبولی سنوات قبل نخواهد در سایر پایه شرط سنی وجود ندارد ولی ارئه کارنامه قبولی پایه قبل ضروری است . ۳٫حداقل سن برای ثبت نام در امتحانات متفرقه دوره راهنمایی تحصیلی ۱۸ سال تمام در اول مهر ماه است و دارندگان کارنامه قبولی پایه پنجم ابتدایی می توانند بدون ارائه مدرک قبولی پایه های اول و دوم راهنمایی و امتحان نهایی دوره راهنمایی تحصیلی به صورت داوطلب آزاد شرکت کنند . تبصره۱- ثبت نام و شرکت داوطلبان پسر مشمول نظام وظیفه در امتحانات متفرقه بلامانع است لیکن برای آنان معافیت تحصیلی صادر نخواهد شد. تبصره۲- شرکت در امتحانات متفرقه از نظر مقررات نظام وظیفه ترک تحصیل تلقی می شود.


ماده۴۷-مدیر مدرسه موظف است حداکثر تایک ماه پس از شروع سال تحصیلی پرونده تحصیلی کلیه دانش آموزان را بررسی نماید و چانانچه از دانش آموزی بر خلاف مقررات پبت نام شده باشد نسبت به هدایت او به پایه استقاقی اقدام کند . تبصره- اگر بعد از گذشت یک ماه از شروع سال تحصیلی مشخص شود دانش آموز ی در همان سال یا سالهای تحصیلی قبل بر خلاف مقررات ثبت نام شده است مدیر مدرسه باید موضوع را با اداره آموزش و پرورش کزارش نماید دراینگونه موارد اداره آموزش و پرورش موظف است دراسرع وقت نسبت به تعیین سرنوشت تحصیلی دانش آموز و پی گیری موضوع از طرق مراجع ذیربط اقدام کند . تسهیلات ویژه برای دانش آموزان خاص:


ماده۴۸- دانش آوزانی که به دلیل موجه از قبیل شرکت در المپیاد ها و دوره های آموزشی مربوط مسابقات ورزشی و نظایر آن به تشخیص کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش موفق به شرکت در امتحانات نهایی سوم راهنمایی تحصیلی و متوسطه نمی شوند می توانند در نوبت امتحانی بعدی شرکت کنند قبولی آنان به عنوان قبولی در امتحانات نوبت قبل محسوب خواهد شد .


ماده۴۹-کلیه کسانی که یکی از بستگان درجه اول آنها در طول سال تحصیلی شهید اسیر یا مفقود می گردد و همچنین دانش آموزانی که یکی از بستگان درجه اول آنها در فاصله یک ماه قبل از آغاز امتحانات خرداد یا شهریور ماه فوت می شود در ان نوبت امتحانی مردود نخواهد شد این قبیل افراد می توانند علاوه بر نوبت های امتحانی مذکور در یک نوبت امتحانی دیگر همراه با غائبین مجاز شرکت کنند . تبصره –مفاد این ماده شامل دروس نهایی دوره متوسطه نمی شود .


ماده ۵۰- دانش آموزانیکه امتحانات آنان به علل مختلف از قبیل حوادث غیر مترقبه بلایای طبیعی برگزار نشده ویا اوراق امتحانی آنان مفقود یا معدود گردیده است در امتحانات داخلی می توانند با تایید کمیسیون خاص اداره آموز و پرورش در اولین فرصت و حداکثر تا یک ماه پس از پا یان ایام امتحانات در امتحان مجدد شرکت نماید . تبصره – درورد امتحانات نهایی صدور مجوز و تعیین نوبت امتحانی بر عهده کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش خواهد بود .


ماده ۵۱- مدرسه می تواند با موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش محل علاوه بر موارد مندرج در این آیین نامه تسهیلات زیر را نیز برای دانش آموزان قاعل شود : ۱٫ ثبت نام دانش آموزی که به دلایل مختلف از قبیل کبر سن مردودی یا مشروطی بیش دفعات مجاز و نظایر آن شرایط تحصیل در مدرسه روزانه را از دست داده است . ۲٫ ثبت نام بدون حضور در کلاس از دانش آموزانی که بعلت بیماری خاص قادر به حضور در کلاس نمی باشد . ۳٫ برگزاری امتحان بصورت چند گزینه ای املاء صحیح غلط دادن وقت اضافی جایگزین کردن نمره بخش کتبی به جای شفاهی یا باعکس در امتحانات داخلی باتوجه ه شرایط خاص جسمانی افراد . ۴٫ برگزاری امتحان غیر نهایی در خارج از مدرسه از دانش آموزی که قادر به حضور در جلسه امتحانی مدرسه نیست ۵٫ اخذ امتحان از پییش از موعد در دروسی که امتحان آنها به صورت نهایی نیست حداکثر یک ماه قبل از شروع امتحانات پایانی از دانش آموزی به ضرورت به اتفاق والدین خود به خارج از کشور عزیمت خواهد کرد . ۶٫ اخذ امتحان از دانش آموزی که در امتحانات هماهنگ غیبت موجه داشته است .


ماده۵۲- حداقل سن ثبت نام در مدارس ایرانی خارج از کشور که سن ورود به دبستان در آن کشور ها ۵/۵ سال یا کمتر است۵/۵ سال خواهد بود .دانش آموزانی که در ۵/۵ سالگی وارد مدارس ایرانی خارج از کشور می شوند در صورتی می توانند در مدارس داخل کشور ادامه تحصیل دهند که پایه اول دبستان را در مدارس ایرانی خارج از کشور گذرانده باشند . انتقال این قبیل دانش آموزان به پایه اول مدارس داخل کشور در صورتی مجاز است که اولیای آنان کارمند دولت نهادها و ارگان های انقلاب اسلامی در دوایر و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها بوده و ماموریت آنان قبل از پایان سال تحصیلی خاتمه یافته باشد.


ماده۵۳- دانش اموزان ازدواج کرده می توانند به یکی از روش های زیر ادامه تحصیل دهند : ۱- طبق مقررات در امتحانات متفرقه شرکت نمایند. ۲- طبق مقررات در مدارس بزرگسالان تحصیل نمایند. ۳- در صورت داشتن شرایط سنی در مدارس روزانه ثبت نام نمایند و بدون حضور در کلاس مانند سایرین در امتحانات شرکت نمایند. ۴- با رعایت سادگی کامل و خودداری از ابراز مسائل ازدواج با دیگر دانش آموزان مانند سایرین در مدارس روزانه به تحصیل ادامه دهند.


ماده۵۴- دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی که به دلایل مختلف از قبیل عدم دسترسی به مدرسه تکرار پایه و وقفه تحصیلی در شرایط سنی بالا تر از سن متعارف پایه تحصیلی خود قرار دهد می تواند در صورت قبولی در امتحانات خرداد ماه با حداقل معدل کل ۱۴ در شهریور ماه همان سال تحصیلی در امتحانات پایه بالا تر در مدرسه قبلی یا مدرسه جدیدی که برای ادامه تحصیل ثبت نام کرده است به صورت یک نوبتی شرکت کند ودر صورت احراز شرایط قبولی به پایه بعدی ارتقاء یابد. تبصره ۱- داوطلبان آزاد امتحانات متفرقه پایه پنجم ابتدایی و دانش آموزان شبانه دوره راهنمایی تحصیلی مجاز به استفاده از مفاد این نخواهند بود تبصره۲- شرایط قبولی در امتحانات شهریور ماه همانند شرایط مندرج در آیین نامه ی امتحانات دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی خواهد بود غائبین موجه شهریور ماه می توانند در امتحانات داخلی با تایید شورای مدرسه و در امتحانات هماهنگ با تایید کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش در امتحانات غائبین مجاز شرکت نماید


ماده۵۵-ایثار گران مجازند یکسال پیش از سایر دانش آموزان در مدارس بزرگسالان تحصیل کنند و همچنین در هر نیم سال یا دوره تابستانی یک عنوان درسی بیش از سقف واحدهای مجاز انتخاب نمایند.


 فصل چهارم-شرایط بهداشتی و ایمنی مدارس


ماده ۵۶-سعی شود بر اساس ضوابط و معیار های وزارت آموزش و پرورش در هر مدرسه نمازخانه کتاب خانه آزمایشگاه کارگاه سالن ورزشی سالن اجتماعات مکان و وسایل لازم برای کمک های اولیه و مراقبت های بهداشتی در مانی و اطفای حریق پیش بینی و از امکانات موجود در مدرسه و امکانات مشابه خارج از آن استفاده شود .


ماده ۵۷- مدیران مدارس موظف اند برای کمک به ارتقاء سطح بهداشت و سلامت محیط مدرسه در اموری از قبیل تامین آب آشامیدنی سالم نظافت سرویس های بهداشتی توجه به پاکیزگی لباس بدن و موی سر دانش آموزان تهویه و تامین رنگ و روشنایی مناسب برای فضای مدرسه و تهیه و توزیع مواد خوراکی در تعاونی مدرسه و استفاده از لباس کار در کارگاه ها مراقبت کامل معمول دارند .


ماده ۵۸- مدیران مدارس باید ابتدای سال تحصیلی نسبت به بیمه (حوادث)نمودن دانش آموزان اقدام کند ودر خصوص چگونگی استفاده از مزایای آن دانش آموزان و خانواده آنان را راهنمایی نمایند.


ماده۵۹-در مدرسه باید حداقل یکبار در سال از دانش آموزان معاینه بهداشتی –درمانی به عمل آید . مدیران مدارس باید با کمک انجمن اولیا و مربیان نهایت همکاری را با مسئولان و سازمان های بهداشتی برای تامین بهداشت و سلامت دانش آموزان داشته باشند. تبصره-در مناطقی که مربی بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی برای اجرای برنامه های بهداشتی وجود نداشته باشد و انجمن اولیا و مربیان نیز قادر به تامین آن نباشد مدیر مدرسه باید در اسرع وقت با تهیه گزارش لازم مراتب را به اطلاع اداره آموزش وپرورش محل برساند تا اقدامات لازم برای اجرای برنامه های مربوط به مراقبت های بهداشتی و خدمات ایمنی صورت گیرد .


ماده ۶۰-در مواردی که در اثر شیوع بیماری واگیر دار یا به هر دلیل دیگر در ارتباط با شرایط بهداشتی و ایمنی مدرسه ادامه تحصیل دانش آموزان با خطر احتمالی مواجه باشد مدیر مدرسه باید با نظر کارشناسان مربوط و موافقت اداره آموزش وپرورش نسبت به تعطیل نمودن مدرسه به صورت موقت اقدام کند و اهتمام نماید که در اسرع وقت ترتیب ادامه تحصیل دانش آموزان در محل دیگر داده شود .


ماده۶۱-مدیران مدارس موظفند به هنگام مشاهده علائم بیماری در دانش آموز مراتب را به اطلاع اولیای وی برسانند تا ترتیب درمان دانش آموز قبل از سرایت بیماری به دیگر دانش آموزان داده شود .


ماده۶۲-دانش آموزی که به سبب ابتلا به بیماری واگیردار غیبت کند هنگام بازگشت به مدرسه برای اطمینان از بهبودی باید گواهی پزشکی مبنی بر صحت مزاج ارائه نماید .


ماده۶۳-دانش آموزانی که ضعف بینایی یا شنوایی دارند باید در ردیف های مناسب کلاس قرار گیرند و در مورد دانش آموزانی که با دست چپ می نویسند نباید هیچگونه ممانعتی به عمل آید وپیشبینی محل مناسب برای نشستن و تامین شرایط مناسب برای آنها باید مورد توجه قرار گیرد.


فصل پنجم- پوشش و لباس دانش آموزان


ماده ۶۴-لباس دانش آموز باید از نظر دوخت و رنگ ساده ودارای ظاهری آراسته ومتناسب با محیط آموزشی و تربیتی مدرسه باشد .


ماده۶۵-دانش آموزان باید علاوه بر استفاده از پوشش مناسب در مدرسه در آمد ورفت به مدرسه نیز از لباس و پوشش مناسب و فاقد هر گونه تصویر و نوشته استفاده کند .


ماده۶۶-لباس دانش آموز علاوه بر پوشش نشان وقار و عفاف آنان است شکل و دوخت لباس آنان باید با شئون اسلامی متناسب باشد .


ماده۶۷-پوشش دانش آموزان دختر شامل ۱)چادر مانتو شلوار مقنعه۲)مانتو شلوار و مقنعه می باشد. تبصره۱- چادر بهترین حجاب و مناسب ترین پوشش می باشد.شایسته است مدیران مدارس ضمن رعایت عدم اجبار دانش آموزان دختر را به استفاده از آن تشویق و توصیه کنند. تبصره۲-رنگ مانتو شلوار و مقنعه دانش آموزان دختر باید ضمن توجه به شرایط سنی و جغرافیایی از میان رنگ های مناسب انتخاب شود.


فصل ششم-مقررات انضباتی دانش آموزان ۱-وظایف دانش آموزان:


ماده۶۸-دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتار خویش رعایت کنند که اهم آنها به شرح زیر است: ۱-رعایت شعائر دینی . ۲-رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر معاون معلمان مربیان و دیگر کارکنان مدرسه. ۳٫ رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان . ۴٫ سعی شایسته در تحصیل رعایت مقررات آموزشی و تربیتی انجام فرائض دینی و مشارکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه . ۵٫ حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعات مقرر .(حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرر برای استفاده از زمین ورزش آزمایشگاه کتابخانه فعالیت های پرورشی و ….منوط به اجازه ولی دانش آموز و موافقت مدیر و به سرپرستی او یا یکی از کارکنان مدرسه مجاز خواهد بود .) ۶٫ حضور مرتب در مدرسه و کلاس درس در تمام مدتی که مدرسه رسما دایر است . ۷٫ رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان دیکر و مسئولین مربوط در پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه . ۸٫ استفاده از لباس کفش جوراب ساده و مناسب و اصلای موی سر متناسب با شئون دانش آموزی برای پسران و رعایت حجاب مناسب برای دختران . ۹٫ خودداری از بکار بردن وسایل تجملی و آرایشی و پرهیز از همراه آوردن اشیاء گرانبها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی به مدرسه و ۱۰٫ خوداری از خرید و فروش در مدرسه به غیر از مواردی که آیین نامه شرکت تعاونی دانش آموزی پیشبینی شده است. ۱۱٫ مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام درحفظ و نگه داری اموال تجهیزات و ساختمان مدرسه .(چنان چه دانش آموزی به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد باید خسارت وارد ه توسط دانش آموز یا ولی وی جبران شود .) تبصره – برگه های که در موقع ثبت نام توسط دانش آموز و ولی او انجام این وظایف را تعهد کنند .


ماده۶۹- مدیر موظف است در مواردی که دانش آموز تاخیر ورود مکرر یا غیبت غیر موجه داشته باشد مراتب را به اطلاع ولی وی برساند تابا همکاری و لی چاره جویی لازم معمولف شود چنانچه غیبت دانش آموز پسر مشمول وظیفه عمومی پیش از حد مقرر در ماده ۳۹ این آیین نامه باشد مدیر موظف است مراتب ترک تحصیل وی را مراجع مربوط اعلام کند .


ماده۷۰- غیبت غیر موجه و تاخیر ورو د دانش آموز در دفتر انضباطی ثبت و موجب کسر نمره انضباط می شود ودر صورت تاخیر ورود مکرر یا غیبت بیش از حد مدیر مدرسه موظف است با نظر شورای مدرسه تصمیم مقتضی را برابر مفاد ماده ۷۶ اتخاذ نماید و مراتب را کتبا به ولی دانش آموز ابلاغ کند. ۲-ترغیب و تشویق:


ماده۷۱-مدیر مدرسه باید برای ترغیب دانش آموزان به انجام صحیح وظایف خویش برنامه هایی را تهیه و با تایید شورای مدرسه اجرا کند.


ماده۷۱-دانش آموزانیوظایف خود را به نحو شایسته انجام می دهند به روش های زیر مورد تشویق قرار می گیرند: ۱٫تشویق شفاهی در کلاس در حضور دانش آموزان . ۲٫ تشویق شفاهی در مراسم آغازین در حضور کلیه دانش آموزان. ۳٫تشویق کتبی و شفاهی در کلاس و اعلام آن به ولی دانش آموز. ۴٫ تشویق کتبی و شفاهی درحضور کلیه دانش آموزان . ۵٫اعطای جایزه یا لوح تقدیر با امضای مدیر مدرسه در حضور همه دانش آموزان . ۶٫تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر از طرف اداره آموزش و پرورش . ۷٫معرفی برای شرکت در اردو های تربیتی آموزشی و فرهنگی. ۸٫اعطای نشان های دانش آموزی برابر ضوابط مصوب شورای عالی آموزش و پرورش . تبصره-اتخاذ تصمیم در مورد بند ۱ با معلم و مربی دانش آموز و بند های ۲ لغایت ۵ توسط مدیر مدرسه و بند های ۶و۷ پس از تایید شورای مدرسه انجام خواهد گرفت .


ماده ۷۳-در انجام هر نوع تشویق باید موارد ذیل رعایت شود : ۱٫برنامه های تشویقی مدرسه باید منجر به تشویق و انگیزش درونی در دانش آموز شده وروح تعاون امید و عشق به کار و کوشش و جدیت را در آنان توسعه دهد. ۲٫ملاک اصلی در تشویق سعی و کوشش دانش آموز و میزان پیشرفت وی در مقایسه با وضع قبلی خود باشد . ۳٫تشویق باید به گونه ای انجام پذیرد که علت آن برای فردی که تشویق می شود و سایر دانش آموزان روشن باشد. ۴٫جوایزی که تهیه می شود باید متناسب با سن و ذوق دانش آموز باشد و ارزش آموزشی و تربیتی آن مورد توجه قرار گیرد . ۵٫خلاصه تشویق های مهم باید در پرونده تحصیلی دانش آموزان درج شود و در صورت عدم حضور اولیا به نحو مناسب به اطلاع آنان برسد. ۶٫تشویق هیچ دانش آموزی نباید سبب تحقیر دانش آموز دیگری شود و در اعمال تشویق ها نباید تبعیض و استثنایی بین دانش آموزان قائل شد . ۳-تنبیه:


ماده ۷۴-قصور و سهل انگاری دانش آموزان نسبت به انجام وظایف خود تخلف محسوب می شود مدیر شورای مدرسه معاونان و مربیان موظفند قبل از اعمال هر گونه تنبیه از وضع و موقعیت محصل آگاهی یابند و در جستجوی انگیزه و علت تخلف برآیند و نسبت به رفع آن اقدام کنند .


ماده۷۵-تنبیه باید توجه دانش آموز را به اشتباه خود جلب و زمینه مناسب را برای ایجاد رفتار مطلوب در وی فراهم نماید لذا اعمال تنبیه باید متکی به یافته های علمی و استفاده از الگو های مناسب تغییر رفتار باشد تا موجب تجری دانش آموز و اصرار وی بر تکرار اشتباه نشود


ماده ۷۶- دانش آموزان متخلفی که راهنمایی ها و چاره جویی های تربیتی در آن ها مفید و مؤثر نمی افتد با رعایت تناسب به یکی از روش های زیر مورد تنبیه قرار می گیرند : ۱٫تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی . ۲٫ تذکر و اخطار شفاهی در حضوردانش آموزان کلاس مربوط. ۳٫تغییرکلاس در صورت وجودکلاس های متعدد دریک پایه با اطلاع ولی دانش آموز . ۴٫اخطارکتبی واطلاع به ولی دانش آموز . ۵٫اخراج موقت ازمدرسه بااطلاع قبلی ولی دانش آموز حداکثربرای مدت سه روز. ۶٫انتقال به مدرسه ای دیگر .


ماده ۷۷-اعمال هرگونه تنبیه دیگر ازقبیل اهانت تنبیه بدنی وتعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است ودر اعمال تنبیهانت نباید بین دانش آموزان تبعیض قائل شد.


ماده ۷۸-اعمال تنبیه مندرج در بندهای یک ودو بر عهده معلم ومربی مربوط وبند ۳ برعهده مدیر وبندهای ۴و۵ پس از موافقت شورای مدرسه برعهده مدیر است .درمورد بند ۶ علاوه برتایید شورای مدرسه اخذ موافقت اداره آموزش وپرورش نیز ضروری است .


ماده ۷۹- در دبیرستان ها و هنرستان های وابسته به سایر وزارت خانه ها سازمانها و مراکز غیر وابسته به آموزش و پرورش و سایر واحد های آموزشی که به علت منحصر به فرد بودن یا نظایر آن انتقال دانش آموز از یک مدرسه به مدرسه دیگر ممکن نمی باشد در صورت استمرار تخلف شورای مدرسه با موافقت اداره آموزش و پرورش نسبت به اخراج دانش آموز از آن مدرسه اقدام می نماید. تبصره-در مواردی که لازم است ولی دانش آموز در جریان تخلف فرزندش قرار گیرد باید قبلا حساسیت های ولی بررسی و آنگاه با روش مناسب او را در جریان رفتار فرزندش قرار داد.


ماده۸۰-در صورتی که دانش آموزی به علت تخلف از مدرسه ای به مدرسه د یگر منتقل شود و نهایتا تشخیص داده شود که نظم آموزشی و تربیتی را بر هم میزند و موجب انحراف و گمراهی دانش آموزان دیگر می شود با تایید شورای مدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش مربوط در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه یا ناحیه آموزشی مربوط و برای نوبت دوم تا مدتی که اداره کل آموزش و پرورش استان تعیین می نماید از حضور در کلیه مدارس محروم می شود و از اولیای او خواسته می شود که تعلیم و تربیت فرزند خویش را بیرون از مدرسه بر عهده گیرند .


ماده۸۱- اعمال تغیرات انضباطی مقرر در این آیین نامه باید با رعایت نکات زیر انجام پذیرد . ۱٫ تنبیه انضباطی باید روشن گرانه و آگاه کننده باشد . ۲٫ به شرایط جسمی و روانی سنی خانوادگی و اجتماعی دانش آموز توجه شود . ۳٫ تنبیه با تخلفی که دانش آموز مرتکب شده متناسب باشد و ترتیب و تدریج مناسب در اجرای تنبیه رعایت شود . ۴٫ خیر خواهی مدرسه برای دانش آموز و ولی او بیان و روشن شود . ۵٫ فاصله زمانی بین وقوع تخلف و اجرای تنبیه نزدیک و منطقی باشد . ۶٫ شیوه های جبران تخلف به دانش آموز ارائه گردد و از او خواسته شود که خطا و تخلف خود را جبران کند. ۷٫ در اجرای تنبیه آبروی دانش آموز حفظ شود و از تنبیه در حضور جمع جز در موارد ضروری اجتناب گردد . ۴- وظایف مدرسه در ارتباط با مقررات انضباطی :


ماده ۸۲- مدیر مدرسه موظف است همکاران خود را نسبت به موارد انضباطی آگاه کندو ممنوعبت تنبیه بدنی را تذکر دهد و در صورت مشاهده تخلف مراتب را جهت اطاع و اقدام لازم و اداره آموزش و پرورش منطقه گزارش دهد .


ماده ۸۳- تنبیه و تشویق اعمال شده و نتیجه آن در رفتار دانش آموز بایددر دفتر انضباطی دانش آموزان درج شودو در تعیین نمره انضباط وی مورد توجه قرار گیرد . تبصره- سوابق تخلف و تنبیه دانش آموز در پایان هر سال تحصیلی امحا ء خواهد شد تا سابقه نامناسبی برای دانش آموز باقی نماند .


ماده ۸۴- چنان چه دانش آموزی به اتهام جرمی از طریق مراجع قضایی به طور موقت بازداشت شود پس از آزادی شورای مدرسه نحوه ادامه تحصیل وی را تعیین می کند که پس از تایید اداره آموزش و پرورش اجرا می شود مدت بازداشت دانش آموز به عنوان وقفه تحصیلی محسوب می شود.


ماده ۸۵- مدیر مدرسه موظف است با همکاری معلمان مربیان و شورای دانش آموزان وظایف دانش آموزان و چگونگی تشویق ها و اجمالی از تنبیه های پیش بینی شده در این آیین نامه را به تناسب سن و فهم دانش آموزان و به اقتضای شرایط به آنان آموزش دهد.


فصل هفتم-امور مالی


ماده ۸۶ – کلیه درآمد های مدرسه(سرانه دانش آموزان و وجوه پرورش مناطق و کمک های مردمی) باید به حساب بانکی مدرسه واریز و با رعایت مقررات مربوط تحت نظر شورای مالی مدرسه هزینه شود در روستاها و مناطقی که کمک کنندگان دسترسی به بانک نداشته باشند مدیر مدرسه به ازای دریافت کمک های نقدی قبض شماره دار و معتبر صادر و به اولیا تحویل می دهد وجوه جمع آوری شده در اولین فرصت با هماهنگی انجمن اولیا ومربیان باید به حساب بانکی مدرسه واریز شود و در پایان هر سال تحصیلی گزارش عملکرد کمک های مردمی با امضای مدیر و رئیس انجمن اولیا و مربیان به شورای آموزش و پرورش شهرستان ارسال گردد .


ماده۸۷- شورای مالی مدرسه در هر سال تحصیلی با عضویت رئیس انجمن اولیا و مربیان نماینده شورای معلمان ومدیر مدرسه تشکیل می شود و باید اسناد هزینه به امضای شورای مالی برسد.


ماده۸۸- برداشت از حساب مدرسه با دو امضاء از سه امضای شورای مالی مدرسه (امضای مدیر و یک نفر دیگر از اعضای شورای مالی مدرسه) صورت خواهد گرفت و اعضای شورای مالی در مقابل انجام هزینه ها مسئولیت مشترک خواهند داشت.


ماده۸۹ – کلیه اموال و تجهیزات خریداری شده و اهدایی مدرسه باید مطابق مقررات مربوط شماره گذاری و در دفتر اموال مدرسه ثبت شود .


ماده۹۰-استفاده از کمک های مردمی برای تشویق کارکنان معلمان و مربیان مدرسه می بایست با موافقت انجمن اولیا و مربیان مدر سه صورت پذیرد .


ماده۹۱- گرفتن هرگونه وجه بابت هزینه گردش های علمی تفریحی و تربیتی باید متناسب با هزینه های مربوط و توان پرداخت خانواده ها باشد و پس از موافقت انجمن اولیا و مربیان مدرسه انجام گیرد .


ماده۹۲- شیوه نامه لازم در خصوص مقررات مالی با رعیت مفاد این آیین نامه توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ می شود .


فصل هشتم-سایر موارد


ماده ۹۳-اول مهر ماه تا آخر شهریور ماه سال بعد یک سال تحصیلی محسوب می گردد.دوره آموزش رسمی و امتحانات آن در هر سال تحصیلی از اول مهر ماه تا پایان خرداد ماه سال بعد خواهد بود مگر در شرایط خاص که با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.


ماده ۹۴-در اوقات رسمی حضور مدیر معاونان معلمان و سایر کارکنان در مدرسه جز در مواردی که برابر قانون مجاز شناخته شده الزامی است.


ماده ۹۵-برنامه درسی مدارس مطابق با جداول ساعات درسی و هفتگی مصوب تنظیم می شود و قبل از شروع سال تحصیلی به اطلاع معلمان می رسد.


ماده ۹۶-تعطیلات ضمن سال تحصیلی مدارس برابر با تعطیلات رسمی کشور و تعطیلات نوروزی و تعطیلات فصلی خواهد بود و مدارس در ایام تعطیلات فصلی روز های دوشنبه و چهارشنبه برای انجام کارهای اداری باز خواهند بودتعطیلات اضطراری برابر تصمیم اداره کل آموزش و پرورش استان عملی خواهد شدو در صورت بروز این گونه تعطیلی ها در فرصت مناسب باید نسبت به جبران کمبودی که از این لحاظ در مدت تحصیل رسمی سالانه روی می دهد اقدام شود .


ماده۹۷-مرخصی های معلمان و کارکنان واحد های آموزشی طبق آیین نامه مرخصی ها مصوب هیئت وزیران و شیوه نامه های صادره از وزارت آموزش وپرورش خواهد بود . عوامل اداری و اجرایی باید به نحوی از مرخصی سالیانه خود استفاده نمایند که منجر به تعطیلی مدرسه نشود. تبصره –تعطیلات رسمی مدارس خارج از کشور به وسیله اداره کل آموزش وپرورش مدارس خارج از کشور پیشنهاد وپس از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش اجرا می گردد .


ماده ۹۸-مدرسه باید مشوق ونشاط آور باشد مدیران مدارس موظف اند با نظارت مستمر به حجم تکالیف درسی و فعالیت های آموزشی و پرورشی ومتعادل کردن دفعات امتحانات کلاسی شرایطی را فراهم آورند که از خستگی مفرط دانش آموزان جلو گیری شود .


ماده۹۹- معلمان در انتخاب روش های تدریس بودجه بندی کتاب های درسی طرح سئوال امتحانی بکار گیری وسایل کمک آموزشی و مواد کمک درسی بارعایت مقررات مصوب و تصمیم های شورای مدرسه آزادی عمل خواهد داشت .


ماده۱۰۰- درماه مبارک رمضان و ده اول ماه محرم حتی الامکان باید از برگزاری امتحان خودداری شود . تبصره- در روز های ۱۹و۲۳ ماه مبارک رمضان کلاس های نوبت صبح با دو ساعت تاخیر شروع میشود و برگزاری امتحان در این دو روز مجاز نیست.


ماده۱۰۱- ورود بازرسان و ناظران اعزامی و افرادی که مورد شناخت مدیر هستند به مدرسه بلامانع است .ورود افراد متفرقه و کسانی که از طرف سایر دستگاهها و سازمان ها برای انجام امری خاص به مدرسه مراجعه می کنند پس از هماهنگی با اداره آموزش و پرورش مربوط مجاز می باشد . ماده ۱۰۲- مدیر مدرسه موظف است نسبت به حفظ ساختمان و نگه داری و استفا


ده درست از وسایل و تجهیزات مدرسه مراقبت لازم را بنماید .تنظیم درست و نگه داری سوابق اداری و دفاتر آمار اموال امتحانات و مالی و نگه داری آن قسمت از سوابق تحصیلی دانش آموزان که تحویل نشده است با رعایت شیوه نامه های مربوط در مدرسه الزامی است و مدیران مدراس موظف اند در بازرسی ها و مراجعه افراد ذیصلاح اداری سوابق مربوط را به روئیت و در صورت لزوم به تایید آنان برسانند. تبصره- امحاء اوراق امتحانی دانش آموزان و سایر نوشته ها و مدارکی که جنبه دائمی ندارد با رعایت مقررات مربوط و تنظیم صورت جلسات لازم انجام می گیرد .


ماده۱۰۳-مدیرو کارکنان ودانش آموزان مدرسه الگوهای اخلاقی و اسلامی هستند و موظف به رعایت حقوق همه مردم به ویژه همسایگان مدرسه می باشند .


ماده ۱۰۴-هیچ یک از کارکنان مدرسه به استفاده از دسترنج دانش آموزان یا ارجاع کار شخصی به آنان مجاز نیستند.


ماده ۱۰۵-مدیر مدرسه مجاز نیست فضای مدرسه و امکانات وتجهیزات آن را بدون تایید شورای مدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش در اختیار اشخاص یا سازمان ها و مراکز دیگر قرار دهد .


ماده ۱۰۶-در ایام انتخابات رسمی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای شهر ضمن اینکه تشویق وترغیب دانش آموزان جهت حضور در انتخابات ضروری است محیط مدرسه باید از هر گونه گرایش به گروه ها یا افراد خاص مبرا باشد و هر گونه استفاده از محیط و امکانات مدرسه برای تبلیغ نامزد های انتخاباتی و برگزاری سخنرانی له یا علیه نامزد ها موجب پیگرد قانونی است.


ماده ۱۰۷- اعزام دانش آموزان جهت بازدید و گردش های علمی تربیتی و تفریحی در محدوده شهرستان محل تحصیل با موافقت شورای مدرسه و رضایت کتبی اولیای دانش آموزان بلا مانع است . مدیر مدرسه موظف است موافقت شورای مدرسه را به اداره آموزش و پرورش مربوط ارسال نماید .برای اعزام دانش آموزان به خارج از محدوده شهرستان محل تحصیل علاوه بر اخذ رضایت کتبی اولیا و موافقت شورای مدرسه موافقت اداره آموزش و پرورش محل نیز ضروری است . تبصره – انجام بازدید های علمی تفریحی و تربیتی در ایام برگزاری امتحانات رسمی مدارس و از یک هفته قبل از آن ممنع است.


ماده ۱۰۸-کلیه کارنامه ها و گواهی های تحصیلی صادره از مدارس با امضای متصدی امور دفتری (یا فردی که عهده دار این مسئولیت می باشد )و مهر وامضای مدیر دارای اعتبار خواهد بود . تبصره۱-صدور تاییدیه ارزش تحصیلی بر عهده اداره آموزش و پرورش منطقه می باشد . تبصره ۲ –صدور گواهینامه پایان تحصیلات دوره راهنمایی تحصیلی و متوسطه برابر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش انجام می گیرد .


ماده ۱۰۹-ادارات آموزش وپرورش بر حسن اجرای این آیین نامه نظارت خواهند داشت.


ماده۱۱۰- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مقررات مغایر لغو و کلیه مدارس ابتدایی راهنمایی تحصیلی و متوسطه نظری و فنی و حرفه ای و کاردانش و پیش دانشگاهی مشمول مفاد این آیین نامه خواهند بود . مدارس استثنایی شبانه روزی استعداد های درخشان نمونه دولتی غیر انتفاعی و مدارس وابسته به سایر وزارتخانه ها و نهاد ها و مراکز غیر وابسته به آموزش و پرورش که بر اساس قوانین و مقررات خاص تاسیس می شوند به جز در مواردی که تابع قوانین خاص خود هستند مشمول این آیین نامه خواهند بود . موضوع :آیین نامه اجرایی مدارس در ششصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۹ به تصویب رسید .صحیح است به مورد اجرا گذاشته شود. حسین مضفر رئیس شورای عالی و وزیر آموزش و پرورش رونوشت جهت استحضار معاونت محترم آموزش ارسال می گردد .خواهشمند است دستور فرمایید به دفاتر ذیربط و ادارات کل ابلاغ شود .ضمنا چون این آیین نامه به صلاحدید وزیر محترم آموزش و پرورش چاپ و در اختیار کلیه مدارس کشور قرار می گیرد لازم است از تکثیر آن خودداری فرمایند. هادی عزیز زاده دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گیرندگان رونوشت : معاونت ها سازمان ها و دفاتر وابسته به وزارت آموزش وپرورش /کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی /سازمان بازرسی کل کشور/پژوهشکده تعلیم و تربیت /روز نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.